Utlysningar

På den här sidan samlar vi finansieringsmöjligheter inom hållbar materialanvändning. Om du vill synas här, hör av dig till oss.

Kontakt

Mönster

Bidra till en cirkulär omställning i små och medelstora företag

Avslutad Finansiär: Tillväxtverket

Har ni idéer på satsningar som bidrar till att fler små och medelstora företag arbetar cirkulärt? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till utvecklingsprojekt som fokuserar på olika…

Mönster

Grön och digital omställning – hösten 2022

Avslutad Finansiär: Vinnova

Samhällsbyggnadssektorn står för en stor del av Sveriges globala avtryck när det gäller klimatutsläpp och resursförbrukning. Digitaliseringen gör det möjligt att öka takten i den gröna omställningen och utveckla helt nya digitala lösningar inom samhällsbyggnad.

Mönster

Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning

Avslutad Finansiär: Vinnova

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens.

Mönster

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Avslutad Finansiär: Smart Built Environment

I denna utlysning kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Mönster

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Avslutad Finansiär: RE:Source

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Mönster

Horizon Europe 2024 – Circular Economy

Avslutad Finansiär: EU

The research and innovation (R&I) activities under Horizon Europe Cluster 6 aim to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity on land and in inland…

Mönster

Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

Avslutad Finansiär: Vinnova

Vi söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Mönster

Innovation Hub Nordic

Avslutad Finansiär: BASF

Tävlingen Innovation Hub Nordic ska hitta den bästa gröna innovationen i Sverige och Norden.

Mönster

Cirkularitet – FFI – våren 2023

Avslutad Finansiär: Vinnova

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom design för cirkularitet, social hållbarhet i hela värdekedjan eller klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning.

Mönster

Uppskalning för en hållbar industri 2023

Avslutad Finansiär: Vinnova

I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom…

Mönster

Säker och hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror

Avslutad Finansiär: Mistra

Mistra bjuder in forskare att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna in förslag på ett nytt forskningsprogram som ur ett miljöstrategiskt perspektiv ska identifiera risker och möjligheter avseende tillgången…

Mönster

Innovativa Impact Startups hösten 2023

Avslutad Finansiär: Vinnova

I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa…

Mönster

Ökad resurseffektivitet, industrins bidrag till en cirkulär ekonomi

Avslutad Finansiär: Vinnova

För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova vill…

Mönster

Data sharing for circular business value – pilots

Avslutad Finansiär: Nordic Innovation

Nordic Innovation is seeking to contract a project manager to prepare and run a new Nordic project on data sharing for circular business value – pilots.

Mönster

Policy och styrmedel för en hållbar industri

Avslutad Finansiär: Vinnova

Med detta erbjudande vill Vinnova bidra till en klimatneutral och cirkulär omställning. Inriktningen är på utveckling av policy och styrmedel som är relevanta för omställningsprocesser där industrin har…

Mönster

Produktpass för avancerad digitalisering

Avslutad Finansiär: Vinnova

Syftet är att utveckla industrins förmågor att använda sig av digitala produktpass för att uppnå spårbara och cirkulära produktflöden. Ett lika angeläget syfte är att förbereda aktörer inför…

Mönster

Internationaliseringsbidrag från SIP-InfraSweden

Avslutad Finansiär: InfraSweden

Med det här erbjudandet vill vi stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söker ska handla om framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom…

Mönster

Samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi

Avslutad Finansiär: Vinnova

Med erbjudandet vill Vinnova skapa möjligheter till samarbete med Indien inom hälsa med fokus på AI-baserad digitalisering, biodesign eller cirkulär ekonomi. Syftet är att möjliggöra skalbara och flexibla…

Mönster

Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

Avslutad Finansiär: InfraSweden

Finansiering av innovationsprojekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur. Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras…

Mönster

Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen

Avslutad Finansiär: Tillväxtverket

Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska…

Mönster

Insatser för att främja cirkulär ekonomi inom Övre Norrland

Avslutad Finansiär: Tillväxtverket

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan och framgångsrika cirkulära affärsmodeller…

Mönster

Finansiering för insatser till mer cirkulär ekonomi i Mellersta Norrland

Avslutad Finansiär: Tillväxtverket

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära…

Mönster

Cirkularitet – FFI – våren 2024

Avslutad Finansiär: Vinnova

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning…

Mönster

Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Östra Mellansverige

Avslutad Finansiär: Tillväxtverket

​Vill ni bidra till ett mer cirkulärt och resurseffektivt Östra Mellansverige? Nu finns EU-finansiering att söka för aktörer i Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Insatserna…

Mönster

Främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norra Mellansverige

Avslutad Finansiär: Tillväxtverket

Är ni en aktör som vill verka för en omställning till en mer cirkulär, resurssnål och koldioxidsnål ekonomi? Då finns det finansiering att söka i Dalarnas, Gävleborgs eller…

Mönster

Mistra Utmana – Minskad resursförbrukning och accelererad cirkulär ekonomi

Avslutad Finansiär: Mistra

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, bjuder in forskare och andra aktörer att ansöka om finansiering till forskningsprojekt med nytänkande och innovativ ansats för att adressera utmaningar inom de…

Mönster

Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor

Avslutad Finansiär: BioInnovation

Efterfrågan på material och produkter som bidrar till den gröna omställningen förväntas öka. Biomassa tillsammans med återvunnen råvara är viktiga komponenter i omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi.…

Mönster

Impact Innovation Start/Scale: Ett erbjudande till små och medelstora företag

Avslutad Finansiär: Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Det här erbjudandet inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation riktar sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av…

Mönster

Utforska affärs- och exportmöjligheter inom hållbara byggnader i New York

Avslutad Finansiär: Energimyndigheten

Energimyndigheten välkomnar små och medelstora svenska företag med energi- och klimatinnovationer inom hållbara byggnader att söka till SKYLINE. Tillsammans med våra samarbetspartners Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och…

Mönster

Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

Avslutad Finansiär: Energimyndigheten

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en…

Få senaste nytt från RE:Source

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här