Strategiska projekt

Förutom årliga utlysningar för projektfinansiering finansierar RE:Source även strategiska projekt, som är kunskapsorienterade och programstödjande. Projekten kan initieras av både externa aktörer och RE:Sources organisation.

Vad är ett strategiskt projekt?

 • Är programövergripande, av strategisk karaktär och har ett brett perspektiv.
 • Gynnar många aktörer inom området, men kan utföras av ett mindre antal aktörer.
 • Stödjer RE:Source effektlogik för att uppnå programmålen.
 • Stärker innovationsinfrastruktur snarare än specifika företag.
 • Har tagits fram i en transparent process.
 • Har en aktörskonstellation som är relevant för projektet, gärna en sammankoppling av nya samarbetspartners.

Hur blir ett strategiskt projekt till?

Idéer kan initieras av både externa aktörer och RE:Sources organisation.

 • Aktörer identifierar behov och kontaktar programledningen.
 • Programledningen och programstyrelsen tar ställning till förslaget.
 • Det definitiva beslutet om utformningen av projektet fattas sedan av Energimyndigheten.
 • RE:Source söker sedan efter lämpliga utförare av projektet.
 • Styrelsen fattar beslut om utförare.

Rapportering för strategiska projekt

Kravet på rapportering skiljer sig något mellan projekt inom vanlig utlysning och strategiska projekt. Vad som gäller framgår av det beslut som har skickats till projektledaren. Samtliga rapporter skickas till och granskas av RE:Source, som sedan skickar dem vidare till Energimyndigheten för godkännande. Alla rapporter från strategiska projekt skickas digitalt till rapport@resource-sip.se.

Rapportering vid projektets slut

 • Fyll i mallen Slutrapport som du hittar på sidan för vår grafiska profil.
 • Bifoga en bild från projektet som kan användas i kommunikation av resultatet.
 • Fyll i och signera Ekonomisk slutredovisningHandlingar som styrker behörigheten att underteckna denna redovisning måste bifogas. Här ska även eventuell natura rapporteras.
 • Fyll i Administrativ bilaga till slutrapport.

Har du frågor om våra strategiska projekt? Kontakta

Klas Cullbrand

tf programchef