Strategiska projekt

Förutom årliga utlysningar finansierar RE:Source även strategiska projekt, som är kunskapsorienterade och programstödjande. Projekten kan initieras av både externa aktörer och RE:Sources organisation.

Vad är ett strategiskt projekt?

Ett strategiskt projekt har ett brett perspektiv på området hållbar resursanvändning och är av strategisk karaktär. Syftet med strategiska projekt är att ta fram kunskap inom innovationsområdet, stärka innovationsinfrastruktur eller gynna flera olika aktörer snarare än specifika företag. De analyserar även resurs- och materialanvändning ur ett större perspektiv för att säkerställa att RE:Source bidrar till att ta fram lösningar som efterfrågas och kan få effekt. Projekten tas fram i en transparent process och i samråd med RE:Source.

Vem kan ansöka om att driva ett strategiskt projekt?

Strategiska projekt kan drivas av en liten grupp aktörer, alternativt en liten grupp aktörer i samarbete med RE:Sources programledning. Aktörskonstellationen ska vara relevant för projektet och får gärna en sammankoppling av nya samarbetspartners.

Hur blir ett strategiskt projekt till?

  • Idéer kan initieras av både externa aktörer och RE:Sources organisation.
  • Aktörer identifierar behov och kontaktar programledningen.
  • Programledningen och programstyrelsen tar ställning till förslaget.
  • Det definitiva beslutet om utformningen av projektet fattas sedan av Energimyndigheten.
  • RE:Source söker sedan efter lämpliga utförare av projektet.
  • RE:Source styrelse fattar beslut om utförare.

Rapportering för strategiska projekt

Kravet på rapportering skiljer sig något mellan projekt inom utlysningsprojekt och strategiska projekt. Vad som gäller framgår av det beslut som har skickats till projektledaren. Samtliga rapporter skickas till och granskas av RE:Source, som sedan skickar dem vidare till Energimyndigheten för godkännande.

Har du frågor om våra strategiska projekt? Kontakta

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Innovationsledare

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här