Innovationsagendan för hållbar resursanvändning

RE:Agendan beskriver innovationsområdet hållbar resursanvändning och definierar de aktörer och fokusområden som behövs för att nyttja jordens resurser effektivt och inom planetens gränser. Den visar även hur kunskapsuppbyggnad och nya lösningar kan uppnås med hjälp av forskning och innovation.

RE:Agendan vill visa på vad som kommer vara viktigt, inte bara vad som är viktigt redan idag. För att få till omställningen behöver vi jobba mot implementering och effekter, RE:Agendan går igenom vilka steg som behövs för att just gå från ord till handling.

Innovationsområdet hållbar resursanvändning fokuserar på hur vi bättre kan hushålla med naturens resurser. De lösningar som tas fram inom området ska exempelvis minska behovet av nya råmaterial, och optimera livslängden och användningen av material, tjänster och produkter.

”Idag står resursutvinning och bearbetning för nästan 50% av de globala koldioxidutsläppen och orsakar nästan 90% av förlusten av biologisk mångfald. ”

Affärsmöjligheter och konkurrenskraft är centrala drivkrafter för att skapa förändringen. Vi kan och bör ställa krav på näringsliv och offentlig sektor att driva på omställningen men vi ska också vara öppna för att politiska styrmedel, regler och ekonomiska stimulanser kommer behövas där marknads­ krafterna inte räcker till. En stabil politisk situation och förutsägbara regler och lagstiftning är det som gör att organisationer vågar satsa på innovation och omställning. Och då kan vi nå en kritisk massa som tar oss över den tipping point som behövs för att få en systemförändring.

År 2030 är Sverige en förebild för cirkulär och hållbar resursanvändning

 • Då designas produkter för optimalt liv och effektivt nyttjande.
 • Då finns en väl fungerande marknad för sekundära material, plattformar för delande och återvinning, samt återanvändning.
 • Då är reparation det normala igen.
 • Då lyckas vi minimera avfall.
 • Då når kunskapen och lösningarna från forskning och innovation politiken och producenter via nära samarbeten.
 • Då finns nationella data som visar på hur vi lyckats ställa om till en mer och hållbar resursanvändning, med nyckeltal för ekonomi, miljö/klimat och sociala effekter (alla planetära och sociala gränser).
 • Då har vi styrmedel som fungerar och ger verklig cirkularitet och hållbarhet.
 • Då får svenska företag ökad konkurrenskraft genom att gå från produktförsäljning till funktionsförsäljning.
 • Då drar cirkulära aktiviteter och verksamheter i Sverige till sig internationella investeringar – och genererar avkastning.
 • Då samverkar Sverige i större omfattning med nordiska länder/EU/globalt, det finns en samordning av materialflöden och system för att hantera dem.
 • Då attraherar utmaningar för cirkulär ekonomi talanger, entreprenörer och kapital – det är coolt att jobba cirkulärt och att bidra till omställningen.
 • Då har vi skapat fler arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter.
 • Då har det blivit lätt att leva/verka cirkulärt och naturligt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här