Bli medlem

Alla aktörer som vill bidra till arbetet för ett resurseffektivt samhälle kan bli medlemmar. Som medlem i RE:Source har man möjlighet att påverka innovationsprogrammets arbete och goda möjligheter att nätverka med andra organisationer som strävar mot samma mål.

Vad innebär det att vara medlem i RE:Source?

Endast medlemmar kan delta i stämman eller tillhöra programkontoret. Och det är bara medlemmar som kan sitta i RE:Sources styrelse, valberedning och strategiska råd.

Aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet och forskning (det vill säga juridiska personer) kan bli medlemmar.

Kostar det något?

RE:Source har ingen medlemsavgift utan medlemmarna ska i stället bidra med arbetstid inom programstrategiska uppgifter. Denna naturainsats baseras på antalet anställda hos medlemmen och bestäms i dialog med programledningen. Läs mer i Samarbetsavtalet.

Vilka roller finns för medlemmar i RE:Source?

Strategiskt råd

Det strategiska rådet består av 9-15 ledamöter och bistår programledningen med expertkompetens och kännedom om nationell och internationell utveckling inom RE:Sources innovationsområde. Strategiska rådet utses av programstyrelsen.

Medlemmar i strategiska rådet

 • Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket – ordförande
 • Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet
 • Jenny Sahlin, Profu – vice ordförande
 • Lia Detterfelt, Renova
 • Joakim Krook, Linköpings universitet
 • Thomas Fägerman, Boden Business Park
 • Björn Haase, Höganäs Sweden
 • Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier
 • Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre
 • Magnus Pettersson, Sysav Utveckling
 • Tobias Richards, Högskolan i Borås

Programstyrelse

Programstyrelsen (ledamöter, ordförande och vice ordförande) beslutar om inriktningen för RE:Sources verksamhet inom ramen för stämmans beslut och ska verka för nyttan för Sverige inom innovationsområdet. Dess 8-12 ledamöter utses av stämman och kommer från näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Programstyrelsen väljs under den årliga stämman, där alla medlemsorganisationer i RE:Source har varsin röst.

En styrelsemedlem ska känna ansvar för att utveckla RE:Source mot programmets vision och mål. Uppdraget som styrelsemedlem är personligt, det vill säga att personen inte agerar som representant för en organisation. En styrelsemedlem ska ha ett stort intresse för att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för Sverige inom innovationsområdet samt gärna ha ett stort nätverk att verka inom.

RE:Sources styrelse

 • Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad – ordförande
 • Anders Kihl, Ragnsells – vice ordförande
 • Jessica Christiansen, Avfall Sverige
 • Carl Dalhammar, Lunds universitet
 • Birgitta Losman, Högskolan i Borås
 • Henrik Nilsson, Inrego
 • Philip Näslund, Umeå kommun
 • Sasha Shahbazi, Södertälje Science Park
 • Per Stoltz, Ingka Services AB
 • Anna Wiberg, Celluxtreme

Valberedning

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att föreslå ledamöter till programstyrelsen. Valberedningen har djup kunskap om RE:Source och analyserar och planerar hur programmet ska utvecklas. Med den djupa kunskapen kan valberedningen anpassa styrelsens sammansättning men också säkra en rimlig kontinuitet.

Valberedningen består av tre personer från medlemsorganisationer som tillsammans representerar intressen hos näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Den väljs av stämman för en hel treårsetapp. Ordförande för valberedningen är Hanna Lindén, RISE.

Vill du bli medlem? Kontakta:

Bild för artikel Karolina Vikingsson

Karolina Vikingsson

Kommunikatör

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här