18 juni 2021

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella upphandlingsstrategin poängterar att ett livscykelperspektiv ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och utebliven klimateffekt. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området.

Sven-Olof Ryding.
Sven-Olof Ryding, IVL.

– Cirkulär upphandling är en förhållandevis ny företeelse som inte omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk, så det finns en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur den ska tillämpas i praktiken. Cirkulär upphandling behöver också utvecklas för att beakta livscykelperspektivet, säger Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den nya hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare och leverantörer som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling. Den ger också information om nya lagar och regler för upphandling, vad som pågår på det politiska planet och inom forskningsvärlden.

Gemensamt är livscykelperspektivet, att beakta en produkts hela livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering. På hemsidan förklaras begrepp som livscykelanalys (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) och produktkategoriregler (PCR) och hur dessa kan användas för att göra jämförelser mellan olika produkters klimatprestanda i upphandlingssammanhang.

Öppen databas med upphandlingskriterier

Elvira Molin, IVL
Elvira Molin, IVL

– En uppdelning av åtgärdsspecifika cirkulära kriterier i ett livscykelperspektiv underlättar för upphandlare och leverantörer att identifiera de respektive roller och ansvar varje part har i en pågående upphandling. Att upphandla cirkulärt gör att beställare och leverantörer måste hjälpas åt och samarbeta på ett nytt sätt för att säkerställa fungerande och effektiva materialflöden, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kriterieklivet gör det också möjligt att söka efter PCR-beräkningsregler för olika produktgrupper via det internationella EPD-systemet. I denna databas finns cirka 130 olika produktspecifika klimatkriterier – de flesta inom byggsektorn särskilt anpassade för att klara kraven i offentlig upphandling.

Läs mer på: www.upphandling.ivl.se

Ett särskilt event om Kriterieklivet kommer att ordnas under hösten, så håll ut utkik på IVL:s hemsida för datum och anmälan.

Läs mer om Internationella EPD-systemet på: www.environdec.com

Samlingssida för arbetet med Cirkulär upphandling inom RE:Source

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här