17 december 2020

Karta visar vägen mot Cirkulär upphandling

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Nederländerna har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska förhållanden genom ett av våra projekt.

Karin-Lindeberg-IVL
Karin Lindeberg, IVL

Karin Lindeberg, IVL, är en av projektledarna bakom RE:Source-projektet Cirkulär upphandling i praktiken.

Här berättar hon lite om projektet och vad man kommit fram till. Rapporten i sin helhet hittar ni längst ned på sidan liksom information och länkar till kommande möjligheter att delta i RE:Sources arbete kring Cirkulär upphandling.

Kan du kort beskriva projektet och hur det varit upplagt?

-Syftet har varit att ta del av metoder från Nederländerna och Flandern och testa dem i en svensk kontext. Vi har haft 15 deltagare från upphandlande organisationer med oss i arbetet, främst från offentlig sektor men även en del privata. De har gått in med varsitt case och projektet har stöttat dem och gett dem verktyg.

Är det verkliga upphandlingar bakom deltagarnas case?

-Ja, det är det. Deltagarna har befunnit sig i olika faser, en del har varit i början av processen och andra har varit mitt i. En av deltagarna gick in med ett färdigt avtal och där handlade utmaningen om hur det skulle implementeras.

Vad är egentligen cirkulär upphandling?

– Det finns lite olika definitioner men det handlar om att få till en upphandling som bidrar till cirkulär ekonomi. Det gäller inte bara offentlig upphandling utan även inköp hos privata aktörer. Ofta är cirkulär upphandling tätt kopplat till andra former av hållbar upphandling. Något som vi ser skiljer ut cirkulär upphandling är att man behöver lägga mer tid på behovsanalys och marknadsanalys. När allt är klart behöver man också göra en uppföljning för att få svar på om det verkligen blev cirkulärt.

Varför är det så viktigt att få till?

– Om vi ska klara våra hållbarhetsmål behöver vi få till en mer hållbar resursanvändning och se över vår konsumtion, både offentlig och privat. Det finns en väldigt stor påverkansmöjlighet i att göra cirkulära upphandlingar eftersom det är väldigt stora summor som handlas upp varje år. Upphandling är också en av få möjligheter vi har att påverka utsläpp i andra länder.

Vilka är era viktigaste resultat?

– De viktigaste resultaten är de erfarenheter som har framkommit genom deltagarnas case. Cirkulär upphandling kan inte lösas i teorin utan det är i praktiken som den verkliga omställningen sker. Bland de verktyg och stöd som har testats finns en illustration, Circular ambition map, som ger en överblick över olika vägar att gå för att nå cirkularitet. Den kan användas av både erfarna och mindre erfarna upphandlare och inköpare och togs fram av Circular Flanders och har nu översatts inom vårt projekt. Handboken “Circular Procurement in 8 steps” från Nederländerna, och hur den fungerar i en svensk kontext, finns också att ta del av via vårt projekt. Vi har också identifierat ett antal hinder och gett förslag på hur de kan överbyggas. En effekt av vårt arbete är också att vår referensgrupp blivit utsedd till expertgrupp för Cirkulär upphandling åt Delegationen för cirkulär ekonomi.

Vem sitter med makten att snabba på övergången till mer cirkulära upphandlingar?

– Det finns ett stort behov av stöd och råd kring cirkulär upphandling. Här har staten och Upphandlingsmyndigheten stor betydelse men lokala nätverk och branschorganisationer är kanske ännu viktigare aktörer i det fortsatta utvecklingsarbetet. Nätverken behöver dock resurser för att kunna fortsätta arbetet och driva på utvecklingen. Det handlar om hela marknader som behöver ställas om till att tänka cirkulärt.

Vem ska absolut läsa er rapport?

Dels den som sitter i en upphandlande organisation och vill genomföra en cirkulär upphandling. Men även den som ska finansiera stödinsatser till cirkulära upphandlingar. För det behövs resurser till att genomföra det här arbetet.

SLUTRAPPORT för Cirkulär upphandling i praktiken

Inspiration till upphandlingskrav som stöttar cirkularitet i elektronik

producentansvaret för förpackningar i cirkulär upphandling

Här finns mer detaljer kring organisationernas upphandlingar:

Bilaga B. RFI Cirkulär upphandling av ventilationsstyrning Sydvatten

Bilaga D. RFI Flergångsservis med tättslutande lock, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Bilaga E. RFI Engångsförpackningar av förnybart material, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Bilaga F. RFI Återbrukade möbler Region Skåne

BILAGA G. VGR Efterlysning cirkulär plast

Bilaga I. Sysav gipsupphandling

Bilaga G. VGR Efterlysning cirkulär plast

Bilaga J. VafabMiljö kravspecifikation matavfallspåsar och säckar

Bilaga L. RFI Skyltar och navigering med cirkulärt förhållningssätt Malmö stad

Mer om cirkulär upphandling från RE:Source

RE:Source fortsätter att arbeta för att driva på spridningen av kunskap, framtagande av stöd och verktyg samt praktiska exempel på cirkulär upphandling. 2021 kommer ett strategiskt projekt genomföras där organisationer genomför varsin cirkulär upphandling.

Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling som verktyg. På deras hemsida hittar du också exempel på hållbarhetskriterier som främjar en cirkulär ekonomi.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här