9 mars 2020

Åtta vägar till framtidens energi­återvinning

Mycket återvinningsbart avfall lämnas till energiåtervinning för tidigt och kunde ha cirkulerats mer. Det är slutsatsen i RE:Source-projektet ”Energiåtervinning i en cirkulär omställning”, som har haft som mål att identifiera hinder och ta fram rekommendationer till åtgärder.

Den förväntade effekten på sikt är att mindre återvinningsbart avfall skall lämnas till energiåtervinning och att energiåtervinning tar vara på energin i avfall som inte kan eller får cirkuleras i samhället.

Jenny Sahlin, Profu. Bild: Per Hanstorp
Jenny Sahlin, Profu. Bild: Per Hanstorp

Projektledaren Jenny Sahlin, Profu, berättar om resultaten som bland annat består av åtta identifierade vägar som bidrar till utveckling av energiåtervinningen. Detta kan vara till nytta för bolag inom avfallsbehandling, kommuner och regeringen, samt till verksamhetsutövare inom energiåtervinning.

Vilka är era viktigaste slutsatser?

– Att många aktörer redan arbetar för att minska återvinningsbart avfall till energiåtervinning, men att utmaningarna är stora. Det behövs stora insatser i form av systematisk kunskapsuppbyggnad och statistik, komplexa insatser mot att avfall sorteras fel, förtydligade mottagningskriterier för avfall, samt inte minst stimulans till efterfrågan på återvunnen råvara.

Plockanalyser av avfall

Projektet har varit delat i två delar, där ena delen bestod i att kvantifiera problemet. Hur stora mängder återvinningsbart avfall är det som sorteras fel till energiåtervinning? Den andra delen var att undersöka vad beror problemet på och möjliga lösningar.

– Mängderna har vi undersökt genom plockanalyser av avfall, där man sorterar avfall  efter material eller produktgrupper. Vi har också beräknat  scenarier för avfall i framtiden, säger Jenny Sahlin.

Orsaker och lösningar har undersökts genom djupintervjuer med många olika typer av aktörer i värdekedjan från att produkter köps in, används, blir avfall, sorteras och behandlas. Resultaten har  sedan redovisats, diskuterats och förädlats vid gemensamma workshops med byggföretag, kommuner, avfallsbolag, återvinnings- och energiåtervinningsbolag och flera branschorganisationer.

Utifrån det ni sett, hur tror ni att energiåtervinning kommer att utvecklas framåt?

– Vi ser som sagt att mycket arbete är igång, genom förtydligande i mottagningskrav, dialog och samråd om hur man ska minska framförallt plast in till energiåtervinning. Detta välkomnas av många avfallslämnare, som efterfrågar tydlighet. Så det är positivt.

Låg efterfrågan på återvunnet material

Men mot det står utmaningar på den internationella marknaden där efterfrågan på återvunnen plast och wellpapp minskar, sedan Kina drastiskt minskat importen sedan några år.

– Så även om avfallsaktörer och byggbolag arbetar för bättre sortering är utmaningen ett lågt marknadsvärde och låg efterfrågan på återvunnet material, säger Jenny Sahlin.

Kommer arbetet att få en fortsättning? Och i så fall, vad vill ni ta reda på?

– Vi har flera pågående projekt där vi dels fördjupar oss i delar av aktörskedjan och specifika åtgärder. Men vi söker också en fortsättning med samma breda angreppssätt och många aktörer i kedjan. Avfall uppkommer från en kedja av beslut från tillverkning, inköp, användning och källsortering, så aktörskedjan är komplex och påverkas av en mängd beslut.

Åtta vägar till framtidens vägar för energiåtervinning

  1. Förtydliga: detta skall/skall inte till energiåtervinning
  2. Lös orsakerna till att återvinningsbart avfall sorteras fel
  3. Stimulera efterfrågan på återvunnen plast
  4. Öka insatser för att omsätta teoretisk kunskap i praktiskt arbete
  5. Stöd normförändring för mindre avfall
  6. Skilj på avfall från byggnation och rivning
  7. Utnyttja potentialen för ökad återvinning
  8. Fortsätt insatser för att minska plastanvändning och plastavfall

Läs mer i broschyren Vägar till framtidens energiåtervinning

rapport Avfall Sverige

rapport SBUF

manual SBUF

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här