Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom RE:Source.

— Obs! Utlysningen har stängt. HÄR tipsar vi om andra finansiärers utlysningar inom cirkulär ekonomi. —

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Totalt ska 35 miljoner kronor i stöd fördelas och sista ansökningsdag var 29 februari 2024.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av forsknings- och innovationsprojekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar.

Fullständig utlysningstext finns på Energimyndighetens hemsida. Det är också där som du gör din ansökan.

Informationswebbinarium 6 december

FAQ

Här hittar du de vanligaste frågorna om utlysningen.

Vem kan söka?

Organisationer som är juridiska personer kan söka. Projektet ska bestå av minst två projektparter, gärna av olika karaktär. Exempel på organisationer som kan söka:
• Företag, till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
• Forskningsinstitut
• Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska,
tekniska och naturvetenskapliga discipliner
• Offentlig sektor
• Andra juridiska personer

Viktiga datum

Sista dag för ansökan: 29 februari 2024

Beslut planeras: juni 2024

Projektstart tidigast: juli 2024

Projektavslut senast: 31 augusti 2027

Hur mycket stöd kan varje projektpart få?

I denna utlysning finns totalt cirka 35 miljoner kronor tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd.
Hur stor andel av kostnaderna varje projektpart kan få stöd för beror bland annat på
• hur stora stödberättigande kostnader som projektparten har
• om projektparten är ett företag eller bedriver icke-ekonomisk verksamhet
• vilken forskningskategori som aktiviteterna i projektet anses motsvara.

I dokumentet Fullständig utlysningstext hittar du mer detaljer om stödnivåer.

Kan en utländsk organisation vara en projektpart och kan man räkna med samfinansiering från denna?

Ja.

Kan en utländsk organisation ta del av bidraget?

För att kunna få stöd från Energimyndigheten krävs som utgångspunkt att sökanden har ett driftställe eller filial i Sverige vid tidpunkten för stödets utbetalning. I övrigt är Energimyndigheten restriktiv med att lämna stöd till
aktörer som inte har någon verksamhet i Sverige. Detta kan ske i undantagsfall om samtliga av nedanstående kriterier är uppfylld.

1. Det kan styrkas att de aktörer som inte har någon verksamhet i Sverige har en unik kompetens som inte finns hos aktörer i Sverige.
2. Projektet är väsentligt för att uppnå programmets mål.
3. Det kan ske en tydlig kunskapsöverföring till aktörer i Sverige.

Energimyndigheten kan dock välja att inte bevilja stöd till aktörer som inte har någon verksamhet i Sverige även om samtliga av ovanstående kriterier 1-3 anses vara uppfyllda.

Kan ett startupföretag söka?

Alla organisationer som är juridiska personer kan söka. Eftersom ett startupföretag inledningsvis ofta förlitar sig på oavlönade insatser är det särskilt viktigt att tänka på att företaget, precis som alla andra typer av organisationer, ska kunna visa upp att man haft faktiska och reviderbara kostnader motsvarande verksamhetens totala budget i projektet. En insats från en individ utan ersättning motsvarar oftast ingen reviderbar kostnad och är därmed inte stödberättigad. Om företaget söker stöd för personalkostnader ska de alltså kunna visa att de haft motsvarande kostnad för den engagerade personalen, oftast i form av lönekostnader.

Kan man söka stöd för inköp av utrustning?

Ja, avskrivningskostnaden under projekttiden är stödberättigad. Köper man exempelvis in utrustning i ett projekt som är 2 år och avskrivningstiden på utrustningen är 5 år så kan man söka stöd för 2/5 (40%) av kostnaden.
Om utrustningen används till annat än i det sökta projektet så är det bara kostnaden för andelen som den används i projektet som ska redovisas. Använder man utrustningen från exemplet ovan till annat 50% av tiden så ska alltså bara 50% av de 40% redovisas.

Behöver vi bilaga fullmakt, letter of intent eller liknande?

Nej. Bilagor som efterfrågas specificeras under kapitel 5 i den fullständiga utlysningstexten.

Hur brukar samfinansieringen gå till?

Samfinansiering kan ske på många olika sätt. Det vanligaste är att projektparterna deltar i projektet med personal vars kostnader kan räknas med som samfinansiering, men kan lika gärna komma genom exempelvis köp av utrustning eller bidrag med kontanta medel. Se bilaga 1 i den fullständiga utlysningstexten för mer info.

Kan en offentlig organisation bidra med samfinansiering?

Ja.

Kan vi räkna med finansiering från ett annat offentligt finansierat projekt som samfinansiering i detta projekt?

All offentlig finansiering ska sammanräknas så den maximala stödnivån förblir den samma. Så svaret är i praktiken nej.

Hur ska man tänka kring de olika maximala stödnivåerna på projekt- respektive organisationsnivå? Hur räknar man?

Projektens maximala stödnivå kan aldrig överskridas och agerar som ett gränsvärde för hur bidraget kan fördelas mellan de involverade projektparterna. Nivåerna ges i inledningen av den fullständiga utlysningstexten.

Respektive projektpart har sedan en maximal stödnivå baserat på storlek på organisationen och vilken typ av forskningsaktivitet den är engagerad i. Kapitel 1 i den fullständiga utlysningstexten förklarar detta mer i detalj.

Nedan ges ett förklarande fiktivt exempel på ett projektupplägg.

Projektpart 1 är ett litet företag enligt tabell 2 i den fullständiga utlysningstexten och ska söka stöd för ett projekt som klassas som ”forskning- och innovationsprojekt” inom utlysningen. Enligt punktlistan i kapitel 1 motsvarar denna typ av projekt forskningsaktiviteten ”industriell forskning”. Tabell 3 i den fullständiga utlysningstexten visar att företaget därmed söka upp till 70% stöd. Projekttypen ”forskning- och innovationsprojekt” har dock en maximal stödnivå på 50% enligt punktlistan ovan. Om företaget skulle vara bestämma sig för att vara ensam sökande/projektpart kan de alltså inte söka 70% stöd utan begränsas till 50%. I nedan exempel samarbetar företaget istället med två andra företag som ser stor nytta i projektet och dess förväntade resultat. De deltar i projektet men tar inte emot något stöd. Projektets totalkostnad budgeteras till 1 000 000 och eftersom Projektpart 2 och 3 bara bidrar med samfinansiering landar projektets totala stödnivå på 50% även om Projektpart 1 söker 70% i stöd.

Total projektkostnad 1 000 000
Stödnivå Stöd Samfinansiering Totalkostnad
Projektpart 1 70% 500 000 214 286 714 286
Projektpart 2 0 142 857 142 857
Projektpart 3 0 142 857 142 857
Total 500 000 500 000 1 000 000
Projektet resulterande stödnivå (stöd/totalkostnad) 50%

 

Checklista

Nedan följer en checklista som hjälper er besvara några av de viktigaste frågorna innan ni påbörjar ansökningsarbetet och slutligen skickar in ansökan. Om svaret är nej på någon av frågorna är just denna utlysning sannolikt inte rätt för er projektidé. Men kontakta oss gärna om ni är osäkra.

Läs den fullständiga utlysningstexten noggrant, det sparar tid i slutändan! Det är den absolut viktigaste informationskällan.

Räknas er projektidé som ett forsknings- och innovationsprojekt eller demonstrationsprojekt?

Endast dessa projekttyper finansieras. Säkerställ därför att aktiviteterna ni tänkt er stämmer överens med aktivitetsbeskrivningarna för industriell forskning (forsknings- och innovationsprojekt) eller experimentell utveckling (demonstrationsprojekt) i bilaga 1, tabell 2 i den fullständiga utlysningstexten.

Är projektet tillräckligt nyskapande?

Endast nyskapande projekt finansieras. Projekten ska ha fokus på ny kunskap, nya färdigheter, markant förbättrade produkter eller tjänster osv. Säkerställ därför att det ni tänkt utveckla inte redan finns eller att det handlar om markanta förbättringar av sådant som redan finns snarare än mindre eller rutinmässiga förbättringar.

Läs vad som förväntas för respektive projekttyp och projektaktivitet i bilaga 1, tabell 2 i den fullständiga utlysningstexten. Industriell forskning motsvarar forsknings- och innovationsprojekt och experimentell utveckling motsvarar demonstrationsprojekt.

Har projektet tillräckligt stor potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi?

Alla projekt förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling genom ett tydligt bidrag till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Men även om man kan beskriva bidraget som sådant så är det viktigt att dels omfattningen på bidraget är tillräckligt stort för att stå sig i konkurrensen med andra sökande dels omfattningen är tillräckligt stor för att göra någon nämnvärd skillnad ur ett mer samhälleligt perspektiv.

Bygger projektidén på att göra en liten och lokal insats som också förblir just det, är det därför osannolikt att projektet blir beviljat. Samtidigt kan något som börjar som ett litet initiativ självklart få stor effekt om det skalas upp, sprids vidare, inspirerar andra att ta efter osv. Men det är då särskilt viktigt att man beskriver just detta och hur man i så fall ska se till att få det att hända.

Finns det en faktisk och reviderbar kostnad bakom personalkostnaderna du söker stöd för?

Det är viktigt att tänka på att den som söker stöd för att helt eller delvis täcka personalkostnader ska kunna visa upp att man haft de faktiska kostnaderna för personalen i fråga, oftast i form av lönekostnader. En insats från en individ utan ersättning motsvarar oftast ingen faktisk och reviderbar kostnad och är därmed inte stödberättigad.

Detta är ofta en särskilt relevant fråga för startupföretag som inledningsvis ofta förlitar sig på oavlönade insatser eller organisationer med inslag av volontärarbete.

Har du fler frågor om utlysningen?

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Angående programmet samt utlysningens innehåll och inriktning:

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source, telefon: 073-718 86 69

Angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor till Energimyndigheten, telefontid måndag till torsdag kl 15-16. Övrig tid hänvisas till e-post.

Elinor Kruse, utlysningsansvarig Energimyndigheten, telefon: 016-544 24 48

Kalle Svensson, forskningshandläggare Energimyndigheten, telefon: 016-544 21 09

— Obs! Utlysningen har stängt. HÄR tipsar vi om andra finansiärers utlysningar inom cirkulär ekonomi. —

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här