Genomförandestudie av kommuner som regionala utvecklingsmotorer genom industriell symbios

Industriell och urban symbios (IUS) har stor potential för en mer hållbar resursanvändning. IUS är en metodik för att samverka genom att skapa nytt värde av underutnyttjade resurser. Det saknas ofta ett strukturerat sätt att använda IUS som en konkurrensfördel när kommuner ska attrahera nya företag eller när befintlig lokal industri ska utvecklas. En kommun skulle här kunna vara en fascilitator. Klustret Paper Province(PP) har under många år arbetat med IUS. Genom de många internationella nätverken har PP sett behovet av god lokal fascilitering för att få fart på de olika IUS samarbetena. Chalmers industriteknik (CIT) har, med stöd av bland annat Linköpings Universitet (LiU), arbetat med att mer praktiskt stödja kommuner i lokal symbisosutveckling. Under ledning av PP kommer CIT stödja sju kommuner att komma igång med sitt IUS arbete. De kommer samla minst 15 lokala företag med stora resursströmmar. En prioritering av minst tre resursströmmar för ett kommande innovationsprojekt.

Projektledare
Magnus Persson
Organisation
The paper province ekonomisk förening
Projekttid
2023-09-01 till 2024-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Genomförandestudie av kommuner som regionala utvecklingsmotorer genom industriell symbios

Kontakt

Magnus Persson

projektledare, The Paper Province Ek För

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här