17 juni 2024

Överraskande resultat av biokol i förorenad jord

RE:Source-projektet BALANCE undersöker hur man på olika sätt kan använda biokol för att rena förorenad jord – och har i sina tester sett överraskande resultat.

Biokol har stor potential – om det kan användas för att binda gifter i förorenad mark där man exempelvis vill bygga bostäder, kan det resurskrävande arbetet med att schakta och gräva bort jord och att sedan fylla på med ny undvikas.
Projektet BALANCE löper till 2025, men redan nu kan spännande, och oväntade, resultat skönjas.

Problem kan bli möjlighet

I en del av projektet har förorenad jord grävts upp, tillsatts biokol och stoppats i stora tunnor. Här vill man undersöka hur mycket mindre koncentrationen av föroreningar, som skulle kunna utgöra en hälsofara, blir i ångor från jorden när man tillsätter biokol.
I detta arbete stötte man på ett problem som kanske snarare kan visa sig vara en möjlighet.  

Den obehandlade jorden innehöll nämligen så låga halter av gifter att det var svårt att alls mäta föroreningen i gaserna. Testerna måste göras om, i jord med ännu högre koncentration av föroreningar.
Å ena sidan ett hack i planeringen för projektet – å andra sidan glädjande.
– Det är bra att det är så låga nivåer, det betyder att de åldrande föroreningarna redan bundits så pass hårt till det naturliga organiska material som finns i jorden att de inte går ut i luften. Och att man kanske överskattar riskerna med den modell som vi idag använder för att räkna ut hur giftig marken är, säger projektledare Anja Enell vid Statens geotekniska institut.  

I en del av projektet undersökas hur mycket mindre koncentrationen av föroreningar blir i ångor från jorden när man tillsätter biokol. Tester som gav oväntade resultat.

Möjlighet till nya rekommendationer

Den insikten skulle kunna öppna upp för möjligheten att komma med nya rekommendationer som gör att jord med den här graden av föroreningar faktiskt inte behöver schaktas bort och behandlas.
– Det vore viktig information, idag är det väldigt mycket som fraktas bort baserat på Naturvårdsverkets beräkningsmodell, som är en teoretisk beräkning av vad halterna i marken kan motsvara i gasutsläpp. Man mäter inte gasen i sig, som vi har försökt göra här, säger Anja Enell.

Hon påpekar att det dock finns fler hälsoaspekter att ta hänsyn till förutom ånginträngning, som hur farlig jorden är om exempelvis ett barn skulle stoppa den i munnen.

Men även här har biokolen en positiv effekt – ett annat test i projektet visar att marklevande organismer som daggmaskar tar upp mindre gifter i biokolsbehandlad jord än i obehandlad. En effekt som troligtvis gäller även för människor.
– Detta är något vi får räkna noga på. Men om upptaget av föroreningar minskar i daggmaskarna med biokol i jorden så borde man kunna överföra teorin på oralt intag för människor, i varje fall för vissa föroreningar.

Daggmaskarna mår bättre

Detta har man kunnat se i en del av projektet som handlar om att undersöka långtidseffekterna av biokolsbehandlad förorenad jord. 2019 togs en rad prover på den jord som används, testerna upprepades hösten 2023 och de preliminära resultaten är glädjande. 
– Om vi jämför obehandlad och behandlad jord så har vi sett att upptaget av föroreningar i våra tester minskar när vi sätter till biokolen och att de inte utgör lika stor risk för marklevande organismer, säger Anja Enell.

De tester som görs på just daggmaskar kommer att sammanfattas i slutet av projektet, men de preliminära resultaten lutar åt att föroreningarna fortfarande är fastlåsta i biokolet och att det har positiva effekter på livet i jorden.

– Vi har tittat både på maskarnas överlevnad och reproduktion – i orenad jord kunde de inte reproducera sig och om vi tillsatte för mycket kol mådde de inte heller bra, men vid rätt mängd får vi både bra reningseffekter och en bra miljö för daggmaskarna och andra marklevande organismer.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här