16 september 2021

RE:Source visar vägen i ny innovationsagenda

En av vår tids stora utmaningar är att anpassa vårt resursuttag, vår produktion och vår konsumtion till en nivå som är hållbar. RE:Agendan lyfter dagens enorma förbrukning av resurser och pekar ut prioriterade insatser för att vi ska kunna ställa om till en nivå som ligger inom planetens gränser.

RE:Agendan är framtagen av RE:Source i samverkan med en rad experter och sätter ambitiösa mål för år 2030.

RE:Agendan beskriver innovationsområdet hållbar resursanvändning. De insatser som görs inom området syftar till att stötta lösningar som bidrar till att jordens resurser nyttjas effektivt och inom planetens gränser. Idag förbrukar mänskligheten varje år resurser motsvarande 1.7 jordklot. Ska vi hinna anpassa oss till en hållbar förbrukning innan bärande ekosystem kollapsar och allt fler resurser blir kritiska krävs kraftfulla insatser.

– Sverige är bland de sämre i klassen, vi behöver mer än 4 jordklot för att tillgodose vårt konsumtionsbehov. Vi måste förstå att vår totala efterfrågan på energi och material har slagit i taket. RE:Agendan hoppas vi ska inspirera till hur man kan bli en del av den förändringsresa vi behöver göra, säger Elin Larsson, programchef för RE:Source.

Resursutvinning och bearbetning står idag för nästan 50 procent av de globala koldioxidutsläppen och nästan 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. Hållbar resursanvändning är alltså väsentligt för att vi ska kunna nå de nationella miljö- och klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030.

-Vi har gått från en liten mänsklighet på en ”oändlig” planet till en enorm mängd människor på en ”liten och begränsad” planet. Mänskligheten är nu en kraft som styr mycket av förutsättningarna för jordens ekosystem. Med den makten kommer många möjligheter, men också ett stort ansvar. Det är dags att vi tar det ansvaret och börjar leva inom planetens gränser, säger Elin Larsson.

Ambitiösa mål för 2030

RE:Agendan beskriver en målbild för Sverige till 2030, sju prioriteringar för att uppnå målen, och tre huvudområden som Sverige bör prioritera forskning och innovation inom. Förhoppningen är att RE:Agendan nu ska fungera som ett stöd och ge vägledning i var och hur Sverige ska satsa för att snabbt få till en omställning som leder till en hållbar förbrukning av resurser och material.

– RE:Agendan kan användas som guide i strategiskt arbete och som måttstock när samhällets olika aktörer sätter mål för framtiden. För vissa kan säkert målsättningarna ses som tuffa men jag skulle säga att vi snarare behöver tuffa till dem ytterligare i takt med att vi närmar oss 2030. Vi är ju tyvärr verkligen långt ifrån att leva inom planetens gränser, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Glädjande nog händer det samtidigt mycket inom området resurseffektivitet. Nya kraftsamlande forum och nätverk dyker upp överallt, spännande innovations- och forskningsprojekt med syfte att lösa resursrelaterade utmaningar startas och många nya lösningar med stor potential sätts på marknaden.

-Vi ser också hur cirkulär offentlig upphandling testas och implementeras, hur företag och offentlig sektor anställer cirkulära ledare och tar fram cirkulära strategier och att trycket på utbildningar inom cirkulär ekonomi ökar, säger Klas Cullbrand.

Med RE:Agendan som stöd kan beslutsfattare, företag, myndigheter och vi alla som individer tillsammans ta rätt beslut för att kunna genomföra de många förändringar som krävs för att ställa om till en hållbar resursanvändning inom planetens gränser.

Läs mer om RE:Agendan här och ladda ned hel rapport och sammanfattning!

RE:Agendan presenteras på Frihamnsdagarna: SE VIDEO

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här