14 april 2021

Resultat och inspel från RE:Source bidrar på vägen framåt

Delegationen för cirkulär ekonomi har nu lämnat över en ny rapport till regeringen. Rapporten listar 50 förslag på åtgärder för att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi. RE:Source har bidragit med kunskap och inspel som legat till grund för flera av förslagen.

delegationen
Åsa Domeij och Per Bolund i samband med att rapporten överlämnades

Delegationen för cirkulär ekonomi och ordförande Åsa Domeij lämnade den 14 april över sin rapport, med förslag till styrmedel för att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi, till miljö- och klimatminister Per Bolund.

Rapporten innehåller närmare 50 olika förslag inom områdena hållbar produktion och produktdesign, hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster, giftfria och cirkulära kretslopp samt drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

– De förslag som lämnas nu ska ses som en början på den långa resan mot ett mer resurseffektivt samhälle. Flera av förslagen har kommit fram tack vare insatser som gjorts genom RE:Source. RE:Source har och kommer få en allt viktigare roll för att utveckla de nya cirkulära modeller som leder framåt, säger Weine Wiqvist, vice ordförande i RE:Source styrelse och ledamot i Delegationen.

För RE:Source och hela nätverket av aktörer som på olika sätt är engagerade i programmet är Delegationen för cirkulär ekonomi en viktig samverkanspart.

– Vi för en kontinuerlig dialog med Delegationen för cirkulär ekonomi och andra viktiga forum. Resultaten från våra projekt och inspel från våra medlemmar förs fram och på så sätt kan vi ge beslutsfattare och andra nyckelaktörer ett breddat kunskapsunderlag, säger RE:Source programchef Elin Larsson.

Cirkulär upphandling

Flera av delegationens förslag handlar om hur cirkulär upphandling kan utvecklas, som att staten bör ta på sig rollen som föregångare inom offentlig upphandling med resurseffektiva cirkulära krav och nya modeller för upphandling. Delegationen föreslår också att Upphandlingsmyndigheten ska ges i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer införa en plattform för cirkulär upphandling för att underlätta dialog och matchning av köpare och leverantörer.

Delegationen lyfter den offentliga upphandlingens roll och anser att det behöver tas fram stöd och vägledning för användning av mätetal för cirkulär ekonomi i upphandling.

– Det är välkommet, säger Maria Losman, Ecoplan In Medio, som arbetar i RE:Source projekt Cirkulär Upphandling i Praktiken. Det är inget att vänta på, utan bara att sätta igång och ta steg på vägen. Med förberedande marknadskontakter, rimlig kravställning och god uppföljning går det att bidra i vardagen för den som vill använda sin makt som kund.

Här samlar vi all information kring vad som görs inom cirkulär upphandling i RE:Source.

RE:Source söker dessutom alltid nya arenor för samverkan och kunskapsutbyte och vi välkomnar nya aktörer som vill engagera sig i programmet att höra av sig till info@resource-sip.se . Ett bra sätt att följa vad som händer i programmet är också att prenumerera på vårt nyhetsbrev vilket du enkelt kan lista dig för på denna sida.

Här kan du läsa hela rapporten från Delegationen för cirkulär ekonomi.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här