19 juni 2019

10 faktorer som krävs för att skala upp delning

När är det hållbart att dela och när skapas rekyleffekter som istället ger ökad konsumtion och miljöpåverkan? Det är några av de frågor som projektet Delningens potential tar upp, med fokus på transporter, lokaler och verktyg. Ett viktigt resultat är att man identifierat tio framgångsfaktorer för delningslösningar.

Projektet Delningens potential har just publicerat sin slutrapport. Projektledaren Liv Fjellander, IVL, berättar om resultaten som bland annat består av tio identifierade framgångsfaktorer för lyckade delningslösningar.

Vilka är era viktigaste slutsatser?

-Att delningen kan bidra till en mer hållbar konsumtion men att det inte är givet utan beror på vilka rekyleffekter som uppstår som till exempel ökad transport eller ökad konsumtion. Vi har också identifierat vad som krävs för att skala upp delning och listat tio framgångsfaktorer.

Utifrån det ni sett, hur tror ni att delningen kommer att utvecklas framåt?

-Det kan ta olika vägar. Om utvecklingen sker i partnerskap mellan näringsliv, civilsamhälle, forskning, stat och kommun har det goda förutsättningar att bidra till flera samhällsvinster, säger Liv Fjellander.                                                                                                

Vem bör inte missa att läsa er rapport?

-De som bereder förslag till beslutsfattare både i stat och kommun. De som tittar på affärsutveckling inom näringslivet och, så klart, forskare som vill utveckla området.

Kommer arbetet att få en fortsättning? Och i så fall, vad vill ni ta reda på?

-Vi har flera pågående projekt där vi dels fördjupar oss i delningen av yta, dels i förutsättningarna för ökad delning i grannskap och vid planering av nya områden. Vi hoppas också kunna ta projektresultat vidare i olika policylabs för att jobba kring de rekommendationer vi identifierat tillsammans med aktörer inom myndigheter, kommuner, finansiell sektor och näringsliv. Vi vill se hur de kan användas i praktiken, hur vi kan justera och reglera förutsättningarna för att möjliggöra en uppskalning av delning.

Finns det andra delar inom området delning där du ser ett behov av mer forskning?

-Ja absolut, andra intressanta delar vore exempelvis :

Fördjupning av de potentiella rekyleffekterna som ökad konsumtion eller ökade transporter. Det behövs ytterligare förståelse för potentiella rekyleffekter av delning och pilotförsök för att se om utformningen av delnings­initiativen eller vissa kontexter gör riskerna mindre och vinsterna större. När är delning att föredra och när är andra former av mer hållbar konsumtion att föredra?

  Fördjupning i de socio­ekonomiska vinsterna, till exempel sysselsättning, arbetsvillkor, förstärkta lokalsamhällen och under vilka omständigheter delning kan ge vinster. Vem får stå för kostnaderna och får del av vinsterna i delningsekonomin? Hur påverkas samhällsekonomin av om en större del av delningsekonomin sker i en informell ekonomi lokalt eller i en global obeskattad delningsekonomi?

•  Utvärdering av befintliga delningsinitiativ, många är nya och få hållbarhetseffekter är ännu utvärderade. Policyutveckling, undersöka och utvärdera möjliga regleringar och styrmedel anpassade för delning.

 

Tio framgångsfaktorer för att skala upp delning:

1. Förtroende. För både delningsplattformen, tjänsten och varans kvalitet och till andra användare.

2. Tillgänglighet. Tillgänglighet är en faktor med flera dimensioner – tillgänglighet geografiskt, i tid, till systemen och utrymmena.

3. Hanterad risk. Delning är förknippad med risk, vilket behöver hanteras och underlättas av de regleringar som finns och som kan mildras av kommersiella försäkringar.

4. Kvalitet. Varornas och tjänsternas kvalitet behöver vara minst lika god som den man annars själv skulle köpt för att användaren ska vilja dela.

5. Enkla och smidiga transaktioner. Genom att göra det enklare att dela än att köpa nytt kan intresset för delningslösningar öka.

6. Synlighet. Att kännedomen om och vanan vid delning är så låg gör att den kritiska massan av användare och objekt fortfarande är för låg.

7. Tillhörighet. För både transporter och yta finns ett starkt behov av att känna tillhörighet. Design, affärsmodeller och policy behöver relatera till det behovet.

8. Negativa effekter. Förmågan att begränsa och hantera de negativa effekterna av delningsekonomin på de konventionella företagen är en viktig faktor för uppskalning.

9. Tillgång till kapital är i många fall kritiskt för tillväxt, både för att uppnå en kritisk massa och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

10. Reglering. Delning kräver regleringar och policystöd för bättre förutsättningar med tydliga regler och skräddarsydda styrmedel för delning.

 

Läs mer:

Slutrapporten för Delningens Potential hittar du här.

Pressmeddelande, IVL.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här