5 december 2017

Flera enskilda projekt har just startat

Under hösten har RE:Source startat ett antal enskilda projekt som syftar till att studera och kartlägga potentialer och framtida möjligheter.

Här är några exempel på frågor som de nystartade enskilda projekten fokuserar på:

  • Vilken roll har avfallsförbränningen under och efter den cirkulära omställningen av samhället?
  • Matavfallet som insamlas, vilka återvinningsprocesser är aktuella för framtiden?
  • Hur lyfter vi dagens avfallsinsamling till att hanteras och utvecklas till ett effektivt cirkulationssystem för material?
  • Den nya delningsekonomin, vilken effekt får det på avfallsflödet och resurseffektiviteten?
  • Är det brist på eller otydliga policyer som ligger i vägen för att avfallsminimering och ökat nyttiggörande av avfallsmaterial? Vad finns att lära från andra länder?

– Vi vill gärna att ni deltar och bidrar med era tankar och kunskaper, så ta gärna kontakt med ledaren för det projekt du är intresserad av, påpekar programchefen Evalena Blomqvist.

 

Här är en kort beskrivning av de aktuella projekten:

Utveckling av avfallsförbränningsprocessen för att uppfylla framtidens behov

Förbränning av avfall är en viktig del av Sveriges avfallshantering och energiförsörjning. Men strävan mot en cirkulär ekonomi, där material ska cirkulera i mer eller mindre oändliga kretslopp, kommer att förändra bilden. Projektet ska engagera aktörer både inom och utanför avfallssektorn för att utveckla scenarier för den framtida cirkulärekonomin och konsekvenserna för avfallsförbränningen.
Projektledare: Jesse Fahnestock, RISE Research Institutes of Sweden

Framtidens återvinningsprocesser för matavfall

Projektet ska ta fram ett strategiskt underlag för hur insamlat matavfall bäst kan användas. Utvinning av kemikalier, proteinproduktion och biobränsleproduktion genom kombinationer av förgasning, fermentering, odling av larver, svampar och mikroorganismer är några av de processer som ska studeras.
Projektledare: Christina Anderzén, RISE Research Institutes of Sweden AB

Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall

Syftet med projektet är att generera kunskap om hur man kan styra aktiviteter och samordna aktörer i en försörjningskedja för att möjliggöra hög prestanda inom cirkulär användning, samt föreslå programaktiviteter som bidrar till utvecklingen av ett effektivt cirkulationssystem för hushålls- och verksamhetsavfall.
Projektledare: Linea Kjellsdotter Ivert, Chalmers Industriteknik

Delningens potential

Projektet ska ta fram en metodik genom att hitta de faktorer som utmärker konsumentprodukter eller tjänster där det finns stor potential för delning. Transport, lokaler och verktyg är områden som ska undersökas och där generella faktorer ska identifieras som möjliggör en uppskalad delning.
Projektledare: Liv Fjellander, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för RE:Source att styra utlysningar, enskilda projekt och andra aktiviteter till områden där policyutveckling är prioriterat för att RE:Sources mål ska nås. Arbetet sker bland annat genom intervjuer med berörda aktörer och en genomgång av strategiska dokument som EU:s strategi för cirkulär ekonomi, miljömålsuppföljningen med mera.
Projektledare: Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson Miljöutredningar

Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs- och avfallshantering

Projektet ska analysera fyra till sex verkliga policyinsatser inom resurs- och avfallshantering inom EU de senaste 20–25 åren. Förändringstakten för regelverk, policyer och styrmedel har under många år varit hög, samtidigt som utvärderingar inte har prioriterats.
Projektledare: Håkan Rosqvist, Tyréns

Arena för test av framtidens återvinningsteknik

Projektet ska skapa en konkurrensneutral testarena för framtidens återvinningsteknik. Den ska vara en strategisk mötesplats och fysisk arena för små och medelstora bolag att i samarbete med Stena, varandra och akademin testa innovationer i anslutning till en operativ återvinningsanläggning.
Projektledare: Mats Torring, Stena Recycling International AB

Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Projektet ska utveckla ett ekonomiskt och värdebaserat perspektiv på det svenska materialsystemet. För de viktigaste materialkategorierna kommer dagens värdeläckage från jungfrulig råvara till återvunnet material att kartläggas, och förbättringsåtgärder att identifieras och kvantifieras.
Projektledare: Per Klevnäs, Material Economics AB

Strategiskt verktyg för cirkulär omställning

Detta projekt ska utveckla en metod för att skapa förståelse för hur mottaglig en värdekedja är för cirkulär omställning. Metoden baseras på ”Value Case Methodology”, som utgår från att aktörers intressen inte alltid överensstämmer eftersom de verkar i olika sammanhang.
Projektledare: Joan Torres, Chalmers Industriteknik

 

Alla projekt inom RE:Source hittar du på sidan Startade projekt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här