Några av de först startade projekten har kommit in med sina slutrapporter. Scrolla genom listan och läs!

I listan nedan är Enskilda projekt markerade med (E). Klara slutrapporter från dem nås via länkar under respektive projekt.

Övriga projekt är sådana som beviljats inom utlysning. Dem kan du också finna i Energimyndighetens projektdatabas via nedanstående knapp. Under Programområde väljer du ”Energisystem och energi allmänt” och under Aktuellt program väljer du ”Strategiskt innovationsprogram RE:Source”. Välj ”Avslutade projekt” för att hitta slutrapporter.

Även om slutdatum är passerat kan rapporter dröja eftersom de måste godkännas innan de publiceras.

ENERGIMYNDIGHETENS DATABAS

Polymer’s Circulation System – Cirkulära system för polymerer (E)

Projektledare: Tobias Richards  Organisation: Högskolan i Borås
Projekttid: Januari till december 2017

Huvudsyftet med detta projekt är att skapa en mekanism för att stärka innovationer som möjliggör cirkulära flöden av plaster. Många polymerprodukter kan inte återvinnas med enbart mekaniska processer på grund av deras komplexa struktur och innehåll av olika föroreningar. Detta gäller även homogena polymerströmmar. Inom detta projekt ska en plattform etableras som underlättar återvinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar, så kallad feedstock recycling.

 

Incitament för återvunnet material – INÅMAT (E)

Projektledare: Marianne Gyllenhammar   Organisation: Stena Recycling International AB
Projekttid: Oktober 2016 till april 2017

Projektet syftar till att analysera hur en möjlig ny distinktion avseende klassning av råvaror i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) skulle påverka materialåtervinningen. Distinktionen innebär att råvaror kan klassas som primära fossila, återvunna fossila eller biobaserade råvaror. I tre fallstudier studeras ekonomiska och miljömässiga systemeffekter av den möjliga förändringen. Projektet gynnar området resurs- och avfallshantering i sin helhet.

 

Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi (E)

Projektledare: Åsa Moberg och Jenny Sahlin  Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet och Profu
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Projektet, som har underrubriken Systemeffekter på konsumtions- och avfallsflöden, syftar till att analysera och utvärdera möjliga policyåtgärder för att främja cirkulära flöden av avfall, material och produkter. I projektet beskrivs dagens flöden samt relevant lagstiftning. Tre olika scenarier presenterar effekten av olika åtgärdsförslag. Sammanfattningarna av projektet innehåller handfasta tips till företag och policymakare för arbetet mot en cirkulär ekonomi.

Slutrapport     Sammanfattning riktad till företag     Sammanfattning riktad till policymakare

 

Cirkularitetsmått för produkter som stödjer resursproduktivitet (E)

Projektledare: Steven Sarasini   Organisation: Viktoria Swedish ICT AB
Projekttid: September 2016 till december 2017

Projektet syftar till att vidareutveckla, validera och säkerställa användbarheten av en befintlig indikator för att mäta cirkularitet på produktnivå. Mått på produktcirkularitet kan stimulera en ökning av cirkulära affärer i näringslivet. De förväntade resultaten från projektet kommer att ge både grundläggande kunskap och mått som kan tillämpas inom ett flertal branscher och produktområden.

 

Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios (E)

Projektledare: Peter Carlsson    Organisation: Hifab AB
Projekttid: December 2016 till mars 2018

Industriell symbios är en väg att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle. Syftet med projektet är att sammankoppla avgränsande projekt för att hitta generella beröringspunkter, så att resultat och lärdomar från mer specifika resultat kan sammanställas på en generell nivå. Projektet ska mynna ut i en roadmap för industriell symbios i Sverige.

 

Innovationstävling – omvälvande lösningar för att minimera eller nyttiggöra avfall (E)

Projektledare: Carl Arvid Dahlöf    Organisation: inno AG
Projekttid: November 2016 till mars 2017

En tävling för att stimulera aktörer att utveckla nyskapande idéer och innovativa lösningar som kan bidra till att RE:Sources programmål uppnås. Syftet är att öppna för tidiga, omogna idéer som inte validerats i någon högre grad men som har potential att förändra innovationsområdet globalt. Ämnesområdet avgränsas till: effektiva transport- och logistiklösningar, samarbetsformer, och värdekedjor samt marknadsincitament som verktyg för att rationalisera hanteringen av flöden av produkter och avfall.

Slutrapport   Nyhetsartikel om vinnarna

 

Affärsutveckling i en cirkulär ekonomi med företagsekonomiska processverktyg (E)

Projektledare: Laura Vidje    Organisation: Esam AB
Projekttid: November 2016 till maj 2017

Målet med denna förstudie är att underlätta för företagare att identifiera, utvärdera och genomföra omställningar till affärsmodeller med en högre grad av cirkularitet. Arbetet kommer att fokusera på byggbranschen och retailbranschen, samt på redan cirkulära verksamheter (återanvändningsbranschen).

 

Hållbarhetsutvärdering i RE:Source-projekt (E)

Projektledare: Anna-Karin Jönbrink    Organisation: Swerea IVF
Projekttid: Oktober till november 2016

Det övergripande syftet är att de innovations och test-demoprojekt som RE:Source satsar på ska ge resultat som bidrar till att vi tar fram hållbara innovationer. Specifika mål är att öka kunskapen hos förslagsställare om hur man planerar och genomför hållbarhetsutvärdering av en idé/innovation samt att ta fram ett första förslag till metodik anpassad för RE:Sources innovationsområde.

Metoderna som projektet tagit fram presenterades vid RE:Sourcedagen 24 november 2016 – länkar finns här:
Slutrapport    Presentation   Film   Verktyg för hållbarhetsanalys

 

Sprid resultaten! – Publikationsdatabas för RE:Source (E)

Projektledare: Maria Kardborn   Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet
Projekttid: November 2016 till juni 2017

Målet för detta projekt är att ta fram två databaser. Dels en extern publikationsdatabas, sökbar från webbsidan resource-sip.se, där resultaten från alla projekt inom RE:Source är lätt tillgängliga, dels en intern databas där programledningen under hela RE:Sources livslängd kan se hur projektmedel har fördelats på organisationer och temaområden.

 

Avfall i Nytt Fokus 4.0 (E)

Projektledare: Inge Johansson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Oktober 2016 till juni 2017

Målet är att stärka RE:Source som attraktiv arena inom resurs- och avfallshanteringsområdet genom att delta vid konferensen Avfall i Nytt Fokus och befästa denna som en naturlig plattform för akademi, industri och offentliga aktörer. Grunden för deltagandet är att kommunikationen av resultat från forsknings- och innovationsprojekt ska ske mot en bredare målgrupp än andra forskare.

 

Seminarieserie: Sverige minskar förpackningsavfallet (E)

Projektledare: Robin Kalmendal   Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Oktober till december 2016

Projektet ska genomföra en seminarieserie för att uppmärksamma förpackningsavfallets problematik, identifiera behov av forskning, utbildning och innovation samt skapa möjlighet för problemägare, entreprenörer, forskare med flera att tillsammans ta sig an frågor inom området. Seminarieserien skall också öka synligheten för RE:Source.

Sammanfattning

 

Konferens: Hållbar användning och återvinning av plast och textilier (E)

Projektledare: Lisa Schwarz Bour    Organisation: Swerea IVF
Projekttid: September till december 2016

Målet med konferensen är att pågående forsknings- och utvecklingsresultat skall förmedlas och att givande interaktioner ska skapas mellan företag, akademi och andra organisationer som jobbar med återvinning och hållbarhet. Både plast- och textilområdet har stort behov av kunskapsöverföring och kontaktknytande för att leda utvecklingen framåt mot ett resurseffektivt samhälle.

Slutrapport     Sammanfattning

 

Småskalig förbränning av farligt medicinskt avfall

Projektledare: Rickard Sundell    Organisation: Bioincendia AB
Projekttid: Oktober 2016 till oktober 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att verifiera en funktionell prototyp för småskalig förbränning av medicinskt avfall. Det ska även upprätta och implementera en marknadsstrategi för länder angränsande till EU. Ny kunskap erhållen under projektet kommer att leda till minst fem patentansökningar.

 

Pyrolys och dehalogenering av plastbaserat WEEE i skruvreaktor

Projektledare: Weihong Yang    Organisation: Kungliga Tekniska Högskolan
Projekttid: September 2016 till januari 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att studera pyrolys som behandlingsmetod för elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Projektet fokuserar på en minskad miljöpåverkan för processen samt på återvinning av ädelmetaller och sällsynta grundämnen. Inom projektet kommer ett förslag att presenteras för hur man ska designa, konstruera, drifttesta och utvärdera en skruvreaktor för ångpyrolys av WEEE (kapacitet 1 kg/h) för återvinning av energi och metaller.

 

Metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning

Projektledare: Maria Swartling    Organisation: Scanarc Plasma Technologies AB
Projekttid: September 2016 till januari 2017

Projektet ska klargöra förutsättningarna för att etablera den första industriella anläggningen för behandling av flygaska från avfallsförbränning baserat på den metallurgiska processen ARCFUME. Den möjliggör bland annat att destruera dioxiner samt att separera och stabilisera kvicksilver. Projektet fokuserar på ett centralt problem för branschen och resultaten från förstudien kan bidra till sänkta kostnader för många operatörer av avfallsförbränningsanläggningar.

 

Optimerad ELV-Demontering

Projektledare: Hans Folkesson    Organisation: BilRetur
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

En förstudie som syftar till att kartlägga processen för att på ett miljöriktigt sätt demontera och återvinna helt uttjänta bilar. Projektets resultat kan komma att utgöra ett underlag till kontrollmetodik som kan användas av kontrollmyndigheter för bildemontering. Projektet adresserar ett idag befintligt kundbehov och ska mynna ut i separata innovationsprojekt som har potential att leda till förbättrad materialåtervinning.

 

Slamproduktifiering – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt (SLURP)

Projektledare: Michael Finell    Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid: September 2016 till november 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att verifiera potentialen för ett nytt koncept för ökad nyttjandegrad av slam. Slammet torkas och hygieniseras i en höghastighetscyklon och förädlas därefter genom kompaktering till ett lagringsbart lätthanterligt material. Nya miljövänliga flockningskemikalier kommer att användas för att uppfylla kraven för certifiering och spridning på jordbruksmark.

 

Identifiering av kvalitetstoleranser för att återvinna glas och bly ifrån glasdeponier

Projektledare: Lina Grund Bäck    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Syftet med projektet är att kvantifiera hur mycket andra material än glas som kan tillåtas vid separation och återvinning av glas och metaller ifrån glasdeponier samt hur sanering, sortering och rening av glasavfallet kan göras på ett hållbart sätt. I projektet inventeras vilka material som finns på glasdeponier samt metoder för återvinning av materialet. Projektet väntas bidra med kunskap för att underlätta saneringen av gamla glasdeponier samt öka möjligheten att uppnå målet om en giftfri miljö.

 

En ny utvecklad teknik för matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt

Projektledare: Shaojun Xiong    Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att utveckla en integrerad industriell produktionskedja där fiberrejekt, en restprodukt från pappersmassaindustrin, ska användas som odlingssubstrat för svampproduktion. Det förbrukade svampsubstratet kan i sin tur återvinnas och användas som bränsle för el- och värmeproduktion. Svamparna kommer kunna utgöra en alternativ proteinkälla i livsmedel/foder.

 

Avvattning, hygienisering av slam samt återvinning av fosfor

Projektledare: Malte Lilliestråle    Organisation: Biokol Sverige AB
Projekttid: Augusti 2016 till april 2017

Ett förprojekt som syftar till att i labbskala ta fram metoder för att förenkla slamhanteringen för reningsverk genom hydrotermisk karbonisering (HTC) som kan minska reningsverkens kostnader. Studien ska även behandla potentialen för att återvinna fosfor genom att laka HTC-kolet, samt behandla ekonomisk potential samt miljönytta av lösningen i förhållande till befintliga lösningar på ett mindre reningsverk.

 

Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering

Projektledare: Johanna Nilsson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

En förstudie som ska ta fram underlag till en jämförande systemanalys mellan källsortering och mekanisk sortering av hushållsavfall från flerbostadshusområden. Projektet har potential att öka den högvärdiga återvinningen av materialresurser från hushållsavfall och därför bidra till hållbar cirkuläritet av materialresurser i samhället.

 

Borttagande/fastläggande av antimon i avfallsflygaska

Projektledare: Britt-Marie Steenari    Organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Ett förprojekt med syfte att utveckla en metod för att avlägsna eller fastlägga antimon i avfallsflygaska. Idag råder det stor brist på antimon, skulle projektet lyckas identifiera en metod för upparbetning av antimon från flygaska finns stor potential att skapa stora värden i form av ökad återvinning av antimon.

 

Kommunplast i en cirkulär ekonomi

Projektledare: Anna Fråne    Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter för ökad materialåtervinning av kommunplast (till exempel hinkar och trädgårdsmöbler som kommuner samlar in på egna initiativ). Detta görs genom en kartläggning av insamlings- och återvinningskedjan för kommunplast. Genom den kunskapen ska områden med förbättringspotential identifieras och lösningar ska utformas utifrån avvägningar mellan hög materialåtervinning, miljönytta och kostnadseffektivitet.

Slutrapport

 

Ädelmetaller i avfall

Projektledare: Bo von Bahr    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Projektets övergripande syfte är att ta fram karakteriserings- och analysmetoder som är anpassade för ädelmetaller i avfall och återvunna material. Idag går mycket ädelmetaller förlorade vid återvinningen av elektronikavfall inom avfallsindustrin, en förlust som idag är svår att mäta. En förbättrad kunskap om hur ädelmetaller förekommer i vårt avfall kan potentiellt minska förlusterna av värdefullt material och även modifiera behandlingsmetoderna för metallavfall.

 

Minskat matsvinn genom offentlig symbios

Projektledare: Åsa Enström Garnström    Organisation: Sörab – Söderhalls Renhållningsverk AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Projektets syfte är att utreda potentialen för minskat matsvinn genom cirkulära samarbetsmodeller, som här benämns ”offentlig symbios”, genom samarbete mellan kommunens verksamheter såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, flyktingboenden etc. Projektet förväntas resultera i analyser av marknadsrelaterade, tekniska, immaterialrättsliga och policyrelaterade aspekter för utveckling av en storskalig modell för cirkulära matavfallsflöden mellan offentliga verksamheter.

 

ELAN – Elektronik ska återanvändas

Projektledare: Tova Andersson    Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid: September 2016 till september 2018

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ökad insamling och ökad återanvändning av elektriska och elektroniska produkter och komponenter. Detta är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa och ökad återanvändning skulle kunna minska avfallet, resursanvändningen och miljöpåverkan. Åtgärder och lösningar för att förbättra och komplettera dagens system ska identifieras, testas och utvärderas. (Tidigare titel: Återanvändning först – resurseffektiv elektronik.)

 

Biologisk effektanalys, för nyttjande av avfall som råvara

Projektledare: Per-Erik Olsson    Organisation: BioImpakt i Örebro AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Projektets syfte är att vidareutveckla metoder för nya testförfaranden för att identifiera när avfall uppfyller säkerhetsnormerna för inkorporering i produkter. Projektet ska förbättra kopplingen mellan specifik exponering och effekt för HP14 – ekotoxikologisk risk, det vill säga den fjortonde av EUs femton utformade egenskaper i paketet för cirkulär ekonomi som klassificerar när avfall kan omvandlas till produkt och samtidigt sätta begränsningar i användningen.

 

SWEDUCE – Återvinning av expanderad polystyren

Projektledare: Stefan Rudin    Organisation: Iton HB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Polystyren består av 2 procent polystyren och 98 procent luft och är kostsamt att återvinna då det tar stor plats vid transport. Projektet syftar till att kartlägga och förstå flödena, logistiken, ekonomin och kvantiteterna av expanderad polystyren i Sverige och Europa samt vidareutveckla en teknik för att volymreducera polystyren med förhållandet 50:1. Denna ”reducerade” EPS kan fungera som råvara för plastindustrin och tillverkare av kompositprodukter av till exempel trä och plast.

 

Utvärdering av sampyrolys av plastavfall med lågvärdig biomassa

Projektledare: Ann-Christine Johansson    Organisation: SP Energy Technology Center AB
Projekttid: September 2016 till januari 2018

Ett innovationsprojekt som ska utvärdera hur resurs- och avfallshanteringen kan förbättras med hjälp av sampyrolys av blandat plastavfall och lågvärdig biomassa, jämfört med pyrolys av de separata materialen. Laborativa studier har visat att sampyrolys kan öka produktkvaliteten, effektiviteten i pyrolysprocessen samt möjligheten att producera biobaserade produkter. Sampyrolysen ska utvärderas dels genom analytiska metoder, dels genom experiment i industriellt relevant pilotskala.

 

Potentialen att nyttiggöra metalliskt aluminium ur flygaska från avfallseldade FB-pannor

Projektledare: Frida Jones    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att undersöka den ekonomiska och miljömässiga potentialen i att nyttja aluminium från flygaska, antingen för materialåtervinning eller för produktion av vätgas. Idén att återvinna aluminium från flygaska har potential att bidra till ökad resursanvändning och minskad energianvändning. Utvinning av aluminium och andra värdefulla metaller reducerar dessutom mängden flygaska som går till deponi.

 

Återanvända gjuterisand – resurseffektiv natursand: från labb till betongprodukt (ÅGREN II)

Projektledare: Ulf Gotthardsson    Organisation: Swerea SWECAST AB
Projekttid: September 2016 till september 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att ta tillvara restsand från gjuterier för att använda som ballast i betong. Idag deponeras restsanden samtidigt som betongindustrin använder natursand i sina produkter. Användning av restsand i betongindustrin skulle ge cirkulära materialflöden som minskar uttaget av ändliga resurser. I projektet ska tester göras som visar om det kan vara tekniskt lämpligt och ekonomiskt försvarbart av använda restsanden.

 

Båtar i en cirkulär ekonomi

Projektledare: Mats Eriksson    Organisation: Sweboat Service AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Syftet med projektet är att att identifiera drivkrafter och incitament för nyckelaktörer som idag eller i framtiden gynnas av ett väl fungerande återvinningssystem för båtar. Projektet är relevant för Sverige samt har hög innovationspotential då det inte finns något välfungerande system för båtåtervinning.

 

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektledare: Henrik Aleryd    Organisation: Innovatum AB
Projekttid: Oktober 2016 till april 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilavfall. I dag materialåtervinns eller återbrukas endast mycket små mängder textilavfall i Sverige. För att möjliggöra ökad cirkuläritet ska effektiva sorteringsteknologier utvecklas, verifieras och driftsättas vid pilotanläggningen.

 

Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Projektledare: Eric Rönnols    Organisation: Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att undersöka möjligheterna att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns. Projektet har som mål att producera returträbaserade spånplattor som uppfyller gällande standarder och har låga emissioner av formaldehyd.

 

Återvinning av lackerad plast

Projektledare: Karin Lindqvist    Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt med syfte att initiera utvecklingen av en metod för att avlägsna färg från lackerade plastdetaljer för att kunna återvinna materialet. Fokus ligger på avlackering och effekten på mekaniska egenskaper och möjligheten att lackera återvunnet material. Projektet ger ett högre värde åt återvunna strömmar från fordon och elektronik och utvecklar en metod med lägre miljöbelastning än gängse metoder.

 

Askfilter för rening av svavelväte i deponigas

Projektledare: Johan Andersson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Syftet med projektet är att visa och verifiera en ny och kostnadseffektiv metod för att i tillämpad skala rena deponigas från svavelväte. Genom reningen minskar risken för svavelväteförgiftning och underhållskostnaderna för elgenererande kraftvärmeaggregat minskas. Projektet kan öka energiutnyttjandet av deponigas och samtidigt stabilisera askan som kan användas för konstruktionsmaterial på deponi.

 

Innovativ återvinning av rör och profiler

Projektledare: Annika Boss    Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: September 2016 till september 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och demonstrera nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör och profiler – något som saknas idag. Återvinningsmetoder ska utvecklas i labskala och testas i produktion. Målet är att materialen återvinns till samma produktkategori, långlivade rör och profiler, eftersom ”closed-loop”-återvinning oftast är mest resurseffektivt. Projektet har potential att leda till ökad tillgång till sekundärplast.

 

Separatförbränning av utvalda avfallsfraktioner för ökat resursutnyttjande av aska

Projektledare: Inge Johansson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att identifiera intressanta avfallsfraktioner för separatförbränning samt att studera möjligheterna att separat förbränna dessa för att anrika specifika metaller ur den icke-brännbara fraktionen (askan). Projektet har potential att skapa effektivare resursutnyttjande då värdefulla metaller kan utvinnas ur askan samt leda till minskade kostnader för avfallshantering.

 

ELV Robot – från tillverkning till återvinning

Projektledare: Hampus Svensson    Organisation: Bildelslagret i Lidköping AB
Projekttid: Oktober 2016 till oktober 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en robotbaserad demontering av bilglas som ska kunna användas vid bildemontering. Tekniken ska utvecklas från begagnade robotar som tidigare använts för montering inom biltillverkning. Automatisering av bilglasdemontering förväntas leda till förbättrad materialåtervinning och lägre kostnader för bildemontering.

 

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektledare: Hanna de la Motte    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Oktober 2016 till oktober 2017

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning innan textilåtervinning. Förprojektet inriktas framförallt mot separation av material som innehåller polyamid (nylon). Separationen av textilfiber är viktig för att öka återvinningsströmmarna, då mycket av textilierna idag består av fiberblandningar.

 

Intelligenta återvinningshubbar för högkvalitativa materialflöden

Projektledare: Karin Eberle    Organisation: Liselotte Lööf Miljö AB
Projekttid: September 2016 till september 2017

Projektets syfte är att bidra med klimat- och miljövinster genom att utforma och utveckla en prototyp av intelligenta återvinningshubbar som inkluderar uppkopplade behållare med sensorer för läsning och övervakning för sortering av material från verksamheter, skolor och hushåll, en kommunikationsplattform som pedagogiskt återkopplar om återvinning och energibesparingar samt ett logistiksystem med flerfacksfordon för insamling av avfallet.

 

Hefaistos – Säsongslagring av värme

Projektledare: Erik Olsson    Organisation: Tekniska verken i Linköping AB
Projekttid: Augusti 2016 till januari 2017

Projektet syftar till att undersöka tekniska och ekonomiska förutsättningar för att etablera lösningar för storskalig säsongslagring av värme från avfallsförbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet där lagret hjälper till att flytta värmeeffekt från sommar till vinter. Projektet ska finna lösningar för hur ett borrhålsbaserat högtemperaturmarkvärmelager kan dimensioneras genom att optimera lagerstruktur med avseende på antal hål, borrdjup, kollektorsystem med flera parametrar.

 

Analys av plastavfall med laserbaserad teknik (LIBS) för effektivare återvinning

Projektledare: Tania Irebo    Organisation: Swerea KIMAB AB
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att ta fram en laserbaserad prototyp för analys av plastavfall. I dag materialåtervinns endast cirka 30 procent av det insamlade plastavfallet i Sverige, delvis beroende på otillräckliga tekniker för att hantera dagens höga och komplicerade flöden av plastavfall. Den teknik som ska vidareutvecklas i projektet kan ha kapacitet att identifiera material utan att begränsas av färgämnen, fyllnadsmedel, mjukgörare och att identifiera farliga ämnen såsom tungmetaller eller brom.

 

Förprojekt för torrefiering av byggavfall

Projektledare: Lars-Åke Svensson    Organisation: Bioendev AB
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att i industriell skala utvärdera möjligheterna att ersätta fossila bränslen vid cementtillverkning med biokol från träavfall med hjälp av torrefiering. Bioendevs torrefieringsteknik undersöks som en möjlig förbehandlingsprocess av byggavfall vid framställandet av ett homogent energitätt och matningsbart biobränsle. Det kan bidra till ny teknik som möjliggör en ökande nyttjandegrad av byggavfall inom tillverkningsindustrin generellt på längre sikt.

 

Hållbar hantering av plastavfall från sjukhus

Projektledare: Nazdaneh Yarahmadi    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till augusti 2018

Projektets syfte är att öka materialåtervinningen av sjukhusens plastavfall genom att utveckla förbehandlingsmetoder som gör detta avfall, som ibland bedöms vara smittförande eller förorenat av läkemedel, säkert och återvinningsbart. Detta ska ske genom att ta fram en lämplig förbehandlingsmetod av plastavfallet utan att öka riskerna och personalens arbetsbelastning. Projektet ska bidra till att minska sjukhusens kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö och ökad återvinning.

 

Deponiåtervinning, pilotförsök urgrävning av biocellreaktor, NSR, Helsingborg

Projektledare: Erik Rönnols    Organisation: Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid: September 2016 till april 2017

Ett förprojekt som syftar till att testa urgrävning och materialåtervinning från en deponi. I projektet grävs cirka 1 000 kubikmeter deponerat avfall ut från en så kallad deponicell vid Filbornas avfallsanläggning utanför Helsingborg. Avfallet torkas, sorteras och analyseras. Tidigare studier i området har främst varit av teoretisk natur. Förprojektet skapar ett empiriskt underlag för beslut om fortsatt satsning av utveckling av teknik för miljöanpassad deponiåtervinning.

 

Analys av värdekedjor för produktion av biogas från hästgödsel

Projektledare: Christian Finnsgård    Organisation: SSPA Sweden AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att öka värdet på hästgödsel och utveckla nya affärsmodeller som bygger på effektiva logistiklösningar. Hästägare är en heterogen grupp med avseende på storlek, geografiska lägen och verksamhetstyp vilket gör att insamlingen kan bli dyr och komplicerad. Hästgödsel utgör en biogaspotential på 600 GWh per år och en ökad insamling och rötning av hästgödsel kan bidra till minskade klimatutsläpp och minskade näringsförluster vid hästhållning.

 

Återvunna däck för konstruktionsändamål

Projektledare: Fredrik Hellman   Organisation: Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Projekttid: Augusti 2016 till maj 2017

Ett förprojekt som syftar till att på ett bättre sätt utnyttja återvunna däcks högvärdiga egenskaper genom att använda dem som produkter eller byggnadsmaterial med lämpliga tillämpningar. Användningen styrs av krav på funktionalitet för konstruktionen, mark- och hydrologiska förhållanden samt förutsättningar vad gäller kringliggande miljö och byggnation. Gummit i återvunna däck har unika egenskaper varför de har stor potential att komplettera andra material för att förbättra olika konstruktioner.

 

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Projektledare: Hans Bertil Wittgren   Organisation: Va Syd
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att identifiera den mest hållbara systemlösningen, som också är tekniskt och ekonomiskt gångbar, för återföring av fosfor från avloppsslam. Projektet är relevant gentemot utlysningens inriktning på förbättrad materialåtervinning. Ökad återvinning och återföring av fosfor kan minska mängden importerad mineralgödsel vilket i sin tur minskar beroendet av den ändliga resursen råfosfat.

 

Användning av återvunnen PUR (polyuretan) i byggsystem

Projektledare: Mattias Strandlind    Organisation: Evocative Solutions AB
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att utreda om återvunnen PUR (polyuretan) kan introduceras vid industriell husproduktion och som isolering i energirenovering av äldre byggnader (främst miljonprogrammet). PUR används idag i en mängd olika applikationer och är föremål för återvinning. Denna återvinning omfattar avsevärda volymer som har få lämpliga återanvändningslösningar. En fungerande återvinning kan ge möjlighet att producera byggmaterial med hög prestanda och lång livslängd.

 

Myndighetssamverkan för ökad återvinning och resurseffektivitet (E)

Projektledare: Evalena Blomqvist    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Maj 2016 till mars 2017

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för berörda myndigheter att kunna bidra till och driva utvecklingen inom RE:Source innovationsområde. Det finns idag hinder och låsningar inom flera av myndigheternas uppdrag och projektet vill belysa, prioritera och identifiera lösningar för dessa. Det övergripande målet med projektet är att skapa en plattform som ska förenkla för att innovationer inom området implementeras så att ökad återvinning och resurseffektivitet uppnås genom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Projektet kommer genomföras genom arbetsmöten och workshops med ett större antal centrala myndigheter.

Slutrapport

 

Nulägesanalys och nyckeltal för innovationsområdet (E)

Projektledare: Johan Felix    Organisation: Chalmers Industriteknik
Projekttid: Våren 2016 till november 2016

Projektet är knutet till verktyget Forsknings- och innovationsprojekt och har fokus på att arbeta för en god samordning mellan alla de sex enskilda projekt som startar våren 2016. Syftet är att ta tillvara synergieffekter och effektivisera projektens arbete. En annan uppgift är att ta fram nyckeltal för att beskriva innovationsområdets tillstånd och Sveriges position internationellt. Utvecklingen av dessa nyckeltal ska följas upp under de år som RE:Source rullar.

Slutrapport     Bilagor till slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Framsyn – framtagande av strategisk färdplan för kommersialisering (E)

Projektledare: Carl Arvid Dahlöf    Organisation: Inno AG
Projekttid: Våren 2016 till november 2016

Syftet är att formulera en strategi för hur kommande projekt inom verktyget Kommersialisering och affärsutveckling bäst kan utformas och kombineras för att gemensamt arbeta mot RE:Sources kommersialiseringsmål. Målgruppen för analysen är nystartade företag, etablerade små och medelstora företag samt privata och offentliga kommersialiseringsfrämjande organisationer. Dialogen med målgruppen är viktig i formuleringen av kommersialiseringsstrategin.

Slutrapport

 

Aktörsanalys med hjälp av innovationssystemanalys (E)

Projektledare: Berit Gullbransson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Våren 2016 till januari 2017

En av uppgifterna för verktyget Policyanalys är att på ett objektivt sätt presentera och diskutera de olika resultat som kommer fram inom Re:Source och sätta dem i ett policyperspektiv.  Information som tas fram når inte automatiskt rätt målgrupp och därför behövs en tydlig struktur för att arbeta med enskilda och bilaterala möten, arbets- och referensgrupper. Detta projekt ska visa hur aktörerna agerar inom den strukturen och bygga upp en arbets- och mötesstruktur utifrån den informationen.

Slutrapport

 

Utbildningsframsyn (E)

Projektledare: Anders Lagerkvist    Organisation: Luleå tekniska universitet
Projekttid: Våren 2016 till januari 2017

Knutet till verktyget Utbildningskoordinering ska detta projekt fokusera på nulägesanalys av svensk utbildning. En dialog ska etableras med utbildare inom avfalls- och återvinningssektorn och leda till en inventering av befintliga utbildningar och utvecklingsidéer samt möjligheter för samverkan och samnyttjande av resurser. Framsynen kan sedan formuleras till en färdplan som kan beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att bäst bidra till områdets utveckling.

 

Internationalisering av svensk FoI-samverkan (E)

Projektledare: Johan Eriksson    Organisation: Swerea
Projekttid: Våren 2016 till februari 2017

Detta projekt, kopplat till verktyget Internationell FoI-samverkan, ska bygga upp en kontaktyta mot internationella forskningsprogram samt forskningsaktörer, främst för svenska företag med verksamhet inom innovationsområdet. Syftet är att stimulera och stödja svenska aktörer att delta i internationella FoI-projekt och därmed öka sin synlighet på den internationella marknaden.

 

Behovsanalys och underlag för modell/metodik för kunskapsdialog (E)

Projektledare: Annelie Karlsson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Februari 2016 till oktober 2016

Inom verktyget Kunskapsdialog ska RE:Source upprätta en transparent och inkluderande modell för kunskapsöverföring. Syftet är att involvera programmets breda grupper av intressenter och medlemmar för att driva kunskap till handling. Detta projekt handlar om att ta fram underlag och metodik för denna modell, baserat på erfarenheter och studier av tillgängliga metoder för kunskapsöverföring samt utifrån de behov av kunskapsöverföring som aktörerna har.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary