19 juni 2017

Cirkulär ekonomi kräver ett nytt helhetstänk

Engagemang, politiska styrmedel och en större efterfrågan på sekundära material krävs om vi ska nå en mer cirkulär ekonomi. Det visar en förstudie från innovationsprogrammet RE:Source som i dagarna har släppt sin rapport Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi.

– En av de största utmaningarna för vårt samhälle om vi ska uppnå en cirkulär ekonomi är den ändring som kommer att krävas av oss alla när det gäller konsumtionsmönster, livsstil och levnadsvanor, säger Jenny Sahlin från Profu, en av förstudiens två projektledare.

Men ansvaret kan inte enbart ligga på konsumenterna, det är också genom politiska styrmedel som man kan uppnå de stora förändringarna, påpekar förstudiens andra projektledare, Åsa Moberg från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Just det här både-och-tänkandet genomsyrar resultaten från förstudien, som hade som mål att analysera och utvärdera möjliga policyåtgärder för att främja cirkulära flöden av avfall, material och produkter. Det handlar om ett helhetstänk med förändringar som får konsekvenser hos många olika aktörer.

EU:s policy behöver konkretiseras

Cirkulär ekonomi innebär att minimera råvaruuttag, hushålla med resurser samt bibehålla produkter och material på sin högsta möjliga användbarhetsnivå så länge som möjligt. EU:s senaste policypaket för en cirkulär ekonomi, som varit del av förstudien, är ambitiöst. Men slutsatserna från studien är att det måste konkretiseras och förstärkas.

– Förslagen i EU:s policypaket är mest är inriktade på en förbätt­rad avfallsbehandling med fokus långt ned i avfallshierarkin, det vill säga på att minska deponering och öka materialåtervinning. Det är något helt annat än att påverka konsumtion, produktion och resursuttag, säger Jenny Sahlin.

– Här ser vi vikten av att införa ett helhetsperspektiv för avfall, material, produktion och konsumtion – i stället för att som brukligt är dela in dessa i separata aktiviteter, hinder och möjligheter.

Konkreta rekommendationer för att resultaten ska nå ut

Tre specifika rekommendationer för hur man kan arbeta mot en cirkulär ekonomi har tagits fram för företag, beslutsfattare och RE:Sources programledning. Valet att så tydligt dela upp resultaten kom från projektledarnas tidigare erfarenhet där det är just målgruppsinriktade och lättillgängliga rapporter som önskas från dem man vill nå.

– Vi vill ju att resultaten skall nå ut och inte bli ett referensverk eller dokumentation ”på hyllan”, konstaterar Jenny Sahlin.

Förstudien bygger på intervjuer och workshops med aktörer inom olika delar av värdecyklerna för textil, elektronik och plast i byggsektorn, samt en webenkät och tidigare gjorda studier.

Vad tror då Åsa och Jenny själva om framtiden? Kommer vi att få en cirkulär ekonomi?

– Jag hoppas det! Vi tvingas till det eftersom det inte kommer att vara miljömässigt möjligt och etiskt försvarbart att fortsätta vår konsumtion och våra levnadsvanor såsom vi gör, säger Jenny Sahlin.

Åsa Moberg utvecklar resonemanget:

– Min personliga tanke är att cirkulär ekonomi inte är målet. Det är att vi håller oss inom våra planetära gränser – vi måste få med både miljömässig och social hållbarhet. Det finns många perspektiv och det måste sättas i sitt sammanhang men det är inget som sker av sig själv. Det behövs mycket arbete, engagemang och mod.

Läs slutrapporten och rekommendationerna till företag och policymakare på sidan Startade projekt under rubriken Polcirkeln.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här