22 april 2016

De första enskilda projekten drar igång

Nu blir det skarpt läge i RE:Source. Ansökningarna till den första öppna utlysningen är inne och de första enskilda projekten är redo att köra igång. Det är dags för RE:Source att börja jobba!

Inom RE:Source finns det två möjligheter att söka projektfinansiering:  öppna utlysningar och enskilda projekt. Enskilda projekt definieras av att de ska gynna innovationsområdet som helhet och involvera ett stort antal aktörer.

De sex enskilda projekt som nu drar igång är alla tydligt kopplade till det fortsatta arbetet inom programmets sex verktyg, och ska skapa en god grund för deras arbete. De flesta projekten är förhållandevis korta med en arbetsperiod mellan sex och tio månader.

Samordning i fokus

Extra fokus ligger på att tillvarata synergieffekter mellan de enskilda projekten och effektivisera hur de genomförs. Samordningsarbetet kommer huvudsakligen att skötas genom det enskilda projektet Nulägesanalys och nyckeltal för innovationsområdet, men samtliga ledare för de aktuella enskilda projekten ska samverka.

Det projektet ska även ta fram nyckeltal för att beskriva innovationsområdets aktuella tillstånd och Sveriges position internationellt. Utvecklingen av dessa nyckeltal ska sedan följas upp under de år som RE:Source rullar.

Detta är de övriga fem enskilda projekten:
  • Framsyn – strategisk färdplan för kommersialisering inom Re:Source
  • Aktörsanalys med hjälp av innovationssystemanalys
  • Utbildningsframsyn
  • Internationalisering av svensk FoI-samverkan
  • Behovsanalys och underlag för modell/ metodik för kunskapsdialog

Läs mer om dem på sidan Startade projekt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här