Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom RE:Source.

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Totalt ska 35 miljoner kronor i stöd fördelas och sista ansökningsdag är 14 februari 2023.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av forsknings- och innovationsprojekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar. Den här utlysningen riktar sig till projekt inom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier.

Vem kan söka?

Alla organisationer som genom forskning- och innovation kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • forskningsinstitut
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • offentlig sektor eller andra organisationer.

Viktiga datum

Sista dag för ansökan: 14 februari 2023
Beslut planeras: juni 2023
Projektstart tidigast: 1 september 2023
Projektavslut senast: 31 augusti 2026

Hur mycket stöd kan varje projektpart få?

I denna utlysning finns totalt cirka 35 miljoner kronor tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd.
Hur stor andel av kostnaderna varje projektpart kan få stöd för beror bland annat på
• hur stora stödberättigande kostnader som projektparten har
• om projektparten är ett företag eller bedriver icke-ekonomisk verksamhet
• vilken forskningskategori som aktiviteterna i projektet anses motsvara.

I dokumentet Fullständig utlysningstext hittar du mer detaljer om stödnivåer.

Fler frågor och svar finns i utlysningens FAQ längre ner på sidan. Fullständig utlysningstext finns på Energimyndighetens hemsida. Det är också där som du gör din ansökan.

Viktig information till dig som ska ansöka

Om ansökningsformuläret på ”Mina sidor” kräver att ni laddar upp en fullmakt så laddar ni bara upp ett tomt dokument. Energimyndigheten jobbar för ta bort kravet rent tekniskt i formuläret men fullmakt krävs alltså inte i denna utlysning.  

Ta också gärna en extra titt på kap 4 och 5 i ”Fullständig utlysningstext” så att ni inte missar några av de särskilda anvisningar som finns för denna utlysning jämfört med Energimyndighetens standardanvisningar. 

Informationswebbinarium

Presentation från webbinariet

FAQ – de vanligaste frågorna om utlysningen

Kan en utländsk organisation vara en projektpart och kan man räkna med samfinansiering från denna?

Ja.

Kan en utländsk organisation ta del av bidraget?

Energimyndigheten är restriktiv med att ge forskningsmedel till aktörer som inte har någon verksamhet i Sverige. Detta kan ske i undantagsfall om samtliga av nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Det kan styrkas att de aktörer som inte har någon verksamhet i Sverige har en unik kompetens som inte finns hos aktörer i Sverige.
  • Projektet är väsentligt för att uppnå programmets mål.
  • Det kan ske en tydlig kunskapsöverföring till aktörer i Sverige.

Energimyndigheten kan neka finansiering till aktörer som inte har någon verksamhet i Sverige även om samtliga av ovanstående kriterier anses vara uppfyllda.

Kan ett startupföretag söka?

Ja. Alla organisationer kan söka. Eftersom ett startupföretag inledningsvis ofta förlitar sig på oavlönade insatser är det särskilt viktigt att tänka på att företaget, precis som alla andra typer av organisationer, ska kunna visa upp att man haft faktiska och reviderbara kostnader motsvarande verksamhetens totala budget i projektet. En insats från en individ utan ersättning motsvarar oftast ingen reviderbar kostnad och är därmed inte stödberättigad. Om företaget söker stöd för personalkostnader ska de alltså kunna visa att de haft motsvarande kostnad för den engagerade personalen, oftast i form av lönekostnader.

Kan man söka stöd för inköp av utrustning?

Ja, avskrivningskostnaden under projekttiden är stödberättigad. Köper man exempelvis in utrustning i ett projekt som är 2 år och avskrivningstiden på utrustningen är 5 år så kan man söka stöd för 2/5 (40%) av kostnaden.
Om utrustningen används till annat än i det sökta projektet så är det bara kostnaden för andelen som den används i projektet som ska redovisas. Använder man utrustningen från exemplet ovan till annat 50% av tiden så ska alltså bara 50% av de 40% redovisas.

Behöver vi bilaga fullmakt, letter of intent eller liknande?

Nej. Bilagor som efterfrågas specificeras under kapitel 5 i den fullständiga utlysningstexten.

Om ansökningsformuläret på ”Mina sidor” kräver att ni laddar upp en fullmakt så laddar ni bara upp ett tomt dokument. Energimyndigheten jobbar för ta bort kravet rent tekniskt i formuläret men Fullmakt krävs alltså inte i denna utlysning.

Ta också gärna en extra titt på kap 4 och 5 i ”Fullständig utlysningstext” så att ni inte missar några av de särskilda anvisningar som finns för denna utlysning jämfört med Energimyndighetens standardanvisningar.

Hur brukar samfinansieringen gå till?

Samfinansiering kan ske på många olika sätt. Det vanligaste är att projektparterna deltar i projektet med personal vars kostnader kan räknas med som samfinansiering, men kan lika gärna komma genom exempelvis köp av utrustning eller bidrag med kontanta medel.  Se kapitel 8 i den fullständiga utlysningstexten för mer info.

Kan en offentlig organisation bidra med samfinansiering?

Ja.

Kan vi räkna med finansiering från ett annat offentligt finansierat projekt som samfinansiering i detta projekt?

All offentlig finansiering ska sammanräknas så den maximala stödnivån förblir den samma. Så svaret är i praktiken nej.

Hur ska man tänka kring de olika maximala stödnivåerna på projekt- respektive organisationsnivå? Hur räknar man?

Projektens maximala stödnivå kan aldrig överskridas och agerar som ett gränsvärde för hur bidraget kan fördelas mellan de involverade projektparterna. Nivåerna är följande:

  • Genomförbarhetsstudie: upp till 500 000 kronor i stöd och högst 75% av projektets totala stödberättigade kostnader.
  • Tillämpat forskning- och innovationsprojekt: upp till 8 000 000 kr i stöd och högst 50% av projektets totala stödberättigade kostnader.
  • Demonstrationsprojekt: upp till 8 000 000 kr i stöd och högst 45% av projektets totala stödberättigade kostnader.

Respektive projektpart har sedan en maximal stödnivå baserat på storlek på organisationen och vilken typ av forskningsaktivitet den är engagerad i. Kapitel 8 i den fullständiga utlysningstexten förklarar detta mer i detalj.

Nedan ges ett förklarande fiktivt exempel på ett projektupplägg.

Projektpart 1 är ett litet företag enligt tabell 2 i den fullständiga utlysningstexten och ska söka stöd för ett projekt som klassas som ”tillämpat forskning- och innovationsprojekt” inom utlysningen. Enligt punktlistan i kapitel 1 motsvarar denna typ av projekt forskningsaktiviteten ”industriell forskning”. Tabell 3 i den fullständiga utlysningstexten visar att företaget därmed söka upp till 70% stöd. Projekttypen ”tillämpat forskning- och innovationsprojekt” har dock en maximal stödnivå på 50% enligt punktlistan ovan. Om företaget skulle vara bestämma sig för att vara ensam sökande/projektpart kan de alltså inte söka 70% stöd utan begränsas till 50%. I nedan exempel samarbetar företaget istället med två andra företag som ser stor nytta i projektet och dess förväntade resultat. De deltar i projektet men tar inte emot något stöd. Projektets totalkostnad budgeteras till 1 000 000 och eftersom Projektpart 2 och 3 bara bidrar med samfinansiering landar projektets totala stödnivå på 50% även om Projektpart 1 söker 70% i stöd.

Total projektkostnad 1 000 000
Stödnivå Stöd Samfinansiering Totalkostnad
Projektpart 1 70% 500 000 214 286 714 286
Projektpart 2 0 142 857 142 857
Projektpart 3 0 142 857 142 857
Total 500 000 500 000 1 000 000
Projektet resulterande stödnivå (stöd/totalkostnad) 50%

 

Har du fler frågor om utlysningen?

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Angående programmet samt utlysningens innehåll och inriktning:

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source, telefon: 073-718 86 69

Angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor, telefontid måndag till torsdag kl 15-16:

Anna Malmström, utlysningsansvarig Energimyndigheten, telefon: 016-544 22 63

Kalle Svensson, Energimyndigheten, telefon: 016-544 21 09

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här