Circularity Gap Report Sweden

För första gången har det gjorts en kartläggning av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. The Circularity Gap Report Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stor utsträckning är linjär. Analysen har gjorts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

– Vi arbetar för en mer hållbar materialanvändning och en mer cirkulär ekonomi, men för att kunna mäta förändringen över tid så behövs ett referensvärde. Därför har RE:Source valt att finansiera denna viktiga rapport, som många aktörer kommer att ha stor nytta av.

Elin Larsson, programchef RE:Source

Den svenska ekonomin är alltså bara 3,4 % cirkulär, vilket ska jämföras med det globala genomsnittet på 8,6% och till exempel 9,7% i Österrike och 24,5% i Nederländerna. Även de rapporterna har gjorts av Circle Economy.

– Jag hoppas verkligen att rapporten blir en ögonöppnare för vissa. Många tenderar att tro att Sverige är alltid är ett föregångsland och att resten av världen ska följa oss. Men vi har ett väldigt stort materialavtryck och den bästa resursanvändningen är vanligtvis inte återanvändning eller återvinning, det är helt enkelt att inte använda resursen från första början.

Klas Cullbrand, innovationsledare RE:Source

266 miljoner ton resurser

Sveriges cirkularitet på 3,4% betyder inte att 96,6% av de material som strömmar genom landets ekonomi går till spillo. Mycket material (40%) lagras upp i samhället i form av byggnader och infrastruktur, medan cirka 36% av materialen utgörs av biomassa med potential för att cirkuleras som exempelvis träprodukter och matgrödor.

Men varje år tillförs mer än 266 miljoner ton resurser till den svenska ekonomin, vilket innebär närmare 25 ton per person och det är en siffra som ökat de senaste åren.

– En bidragande orsak till Sveriges höga konsumtion är att vi har en låg nyttjandegrad för många produkter. Detta gäller exempelvis för byggnader såsom kontor, skolor och fritidshus men också bilar, kläder och verktyg, som inte används en stor del av tiden. Det samhällsbehov som konsumerar mest material är byggnader inklusive infrastruktur som står för knappt hälften av Sveriges totala materialkonsumtion, ett samhällsbehov som till sin karaktär kräver mycket material, säger Carl Jensen, projektledare på RISE.

– Sverige rankas ofta högt i globala hållbarhetsjämförelser. Men vår rapport pekar ut elefanten i rummet – den ohållbara konsumtionen som förekommer i flera nordiska länder. Men Sverige är ett innovativt land och det finns en enorm potential att vända trenden.

Vojtech Vosecky, delägare Circle Economy i Norden

Men det finns potential att öka cirkulariteten. Med rätt åtgärder kan cirkulariteten mer än fördubblas till 7,6%. Det handlar till exempel om att tillverka och bygga cirkulärt, omforma utvinningsindustrin och ha en ansvarsfull design av förbrukningsvaror.

– Circularity Gap Report Sweden sätter siffror på de fördelar som en cirkulär ekonomi kan ge samhället. Rapporten ger tydliga rekommendationer för hur Sverige kan fördubbla sin cirkularitet, minska sitt materiella fotavtryck med över 40 % och ge betydligt kraftfullare bidrag till sina utsläppsmål, samtidigt som den globala konkurrenskraften och innovationen stärks.

Matthew Fraser, chef för forskning och utveckling på Circle Economy

Sverige är väl rustat att bli ledande i en cirkulär omställning. Det finns både kunskap och innovationskraft för att driva cirkulariteten framåt.

– Vi ser verkligen en ökning av insatserna för att förbättra resurseffektiviteten över hela samhället. Fler företag anammar cirkulära strategier och rekryterar cirkulära ledare och detsamma gäller offentlig sektor. Men vi behöver öka takten ytterligare för att vi ska nå klimatmålen, så jag hoppas att politiker och företagsledare vågar ta modiga och nödvändiga beslut framöver, säger Klas Cullbrand.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här