13 juni 2024
Bild för artikel Börsbolagens cirkulära ambitioner ökar

Börsbolagens cirkulära ambitioner ökar

Svenska börsnoterade företag intensifierar arbetet med cirkulär ekonomi. Affärsmöjligheter och minskad klimatpåverkan är de starkaste drivkrafterna för börsbolagens cirkulära omställning. Det framgår i rapporten Circular Economy Outlook 2024 för Sverige, som delfinansierats av RE:Source.

Ungefär 90 procent av börsbolagen har integrerat cirkulär ekonomi i affärsstrategin i någon mån. Det är en ökning med 50 procent på tre år. Men bara 4 av 10 bolag har formulerat minst ett mätbart cirkulärt mål. Samtidigt bedömer en stor majoritet av bolagen att konkurrenterna kommer att utveckla signifikanta cirkulära förmågor de kommande åren.

– Det gläder mig att börsbolagens cirkulära ambitioner ökar och att fler inkluderar cirkulära aspekter i sin affärsstrategi. Men för att verkligen minska behovet av resursutvinning behöver fler bolag ställa om själva kärnan i sina affärsmodeller så att lönsamheten i större uträckning kopplas till den nytta produkten eller tjänsten skapar snarare än till antalet sålda produkter. Det ser vi fortsatt för lite av, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Cirkulär aktivitet

Circular Economy Outlook 2024 är den första undersökningen av hur alla bolag på börsens tre huvudlistor (LargeCap, MidCap, SmallCap) arbetar med cirkulär ekonomi. I studien analyseras bolagens förutsättningar och i vilken omfattning de arbetar med cirkulära strategier.

– Det är slående hur entusiastiska och avancerade svar många bolag ger idag jämfört med hur det lät för några år sedan. Hela 70 procent bedömer att deras konkurrenter kommer att utveckla cirkulära strategier signifikant de närmaste åren. Mitt intryck är att den cirkulära omställningen i näringslivet nu börjar ta fart, ska man hänga med framöver behöver man sätta igång nu, säger Marcus Linder från Circular Business Lab på RISE och medförfattare till rapporten.

Det som mäts blir gjort

Storbolagen jobbar med fler strategier och anger generellt att de jobbar i högre omfattning i fler dimensioner. De mindre bolagen tenderar att arbeta mer intensivt med färre strategier. Flest bolag uppger att de i någon mån mäter genomförande av reduktion av material (50 procent) och återvinning (42 procent). Som mest mäter endast en tredjedel av bolagen sitt genomförande av övriga strategier.

– De cirkulära strategier där bolagen har definierade mål och mäter framsteg blir i fyra gånger högre grad genomförda än övriga. Det som mäts blir alltså gjort, säger Michel Bajuk, kanslichef för Cradlenet och medförfattare till rapporten.

Den cirkulära kravparadoxen

Många bolag upplever att de är fast i linjära affärsmodeller. Samtidigt är det vanligaste upplevda hindret bristande efterfrågan, alltså att kunderna inte ställer cirkulära krav. Ändå är det bara en sjättedel av bolagen som själva ställer cirkulära krav i alla eller de flesta av sina inköp.

– Här finns ett stort glapp och därmed också en stor möjlighet. För att komma ur denna cirkulära kravparadox behöver bolagen systematiskt börja ställa cirkulära krav i sina inköp, säger Michel Bajuk.

Antalet bolag som ställer cirkulära krav i någon mån har dock fördubblats på sex år: 63 procent av börsbolagen ställer någon form av cirkulära krav i en del av sina inköp. Men en femtedel av bolagen uppger att de endast ställer cirkulära krav i inköp när kunder eller myndigheter kräver det. 

Slutsatser

De noterade bolagens kunskap om och arbete med cirkulär ekonomi ökar. EU:s regler och krav driver i hög grad bolagens arbete med hållbarhet och cirkularitet. En stor majoritet av bolagen är mycket positiva till reglerna som de tror kommer bidra till att öka konkurrenskraft. Samtidigt väntar bolagen starkt ökande konkurrens inom cirkularitet under de kommande åren.

– Rapporten utgör ett viktigt underlag för politiker och andra beslutsfattare. Den ger en unik inblick i hur och i vilken omfattning företagen arbetar med att ställa om cirkulär ekonomi, avslutar Klas Cullbrand.

Inspelning av lanseringseventet

Om rapporten

Circular Economy Outlook 2024 är en omfattande undersökning av de nordiska företagens cirkulära aktiviteter och strategier. Denna delrapport för Sverige bygger på en delstudie som riktats till samtliga 363 noterade företag på Stockholmsbörsens tre huvudlistor (LargeCap, MidCap, SmallCap). 137 företag har svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 38 procent. 

Studien genomförs av Cradlenet och RISE med stöd från RE:Source i samarbete med nordiska forskningsinstitut.

Projektet finansieras av följande sponsorer: Avfall Norge, Avfall Sverige, Foxway, Helsinki Circular Valley, Håll Sverige Rent, Nordic Circular Hotspot, Nordic Innovation, Ragn-Sells, Skanska Sverige, Södra Skogsägarna, Teknikföretagen och Återvinningsindustrierna.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här