4 januari 2024

Storskaligt skifte i skogsindustrin

Merparten av det gödsel som används i skogsindustrin består av ändliga resurser och genererar stora koldioxidutsläpp. RE:Source-projektet Skogliga resurser i cirkulära system håller på att ta fram en ny cirkulär produkt för gödning, där man använder slam från massabruken och upparbetar det till en värdefull resurs.

Trä används i alltifrån kläder till biobränslen och kan ersätta mer energikrävande material som plast, stål och betong. Men även i skogsindustrin finns stora förbättringsmöjligheter. Det mineralgödsel som idag används för att göda skogsmarker består av ändliga resurser och framställningsprocessen kräver mycket energi. Nya träd planteras ofta i torv, vilket inte heller är hållbart i längden, då det tar lång tid för en ny torvmosse att bildas.

Vill återföra skogens naturliga ämnen

Det RE:Source-finansierade projektet Skogliga resurser i cirkulära system leds av Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet. Hon har under flera år utforskat hur man kan ta tillvara på slammet från massa- och pappersbruken, en restprodukt som idag betraktas som avfall.

Maria Sandberg, Karlstads universitet.

– Alla näringsämnen och mineraler som träden tar upp medan de växer ansamlas i slam och aska vid massabruken. Nu vill vi återföra dessa naturliga ämnen för att skogen inte ska urlakas helt. Det handlar om att försöka sluta cirkeln, säger Maria Sandberg.

Projektet är en påbyggnad på tidigare projekt där man tagit fram en teknik för att upparbeta slam till kol. Kolet kan sedan användas som gödningsmedel tillsammans med aska. Gödningsmedlet kan bland annat tillverkas i pelletsform, för att lättare kunna spridas i större volymer. Produkten ska både kunna ersätta mineralgödsel och en del av plantskolornas torv.

– Vi kan blanda in någonstans mellan 20 och 30 procent av vår kol istället för torven, vilket innebär att vi sparar mycket resurser. Blandar man in våra ämnen som gödsel i plantorna, så behöver man bara gödsla hälften så mycket för att få lika stora och starka plantor, säger Maria Sandberg.

Cirkulärt gödningsmedel i pelletsform.

Utmaningen – förbjudet att hälla slam i skogen

En stor del av våra svenska skogar är certifierade av organisationen Forest Stewardship Council (FSC). En FSC-märkning visar på att skogen är odlad på ett hållbart sätt. En utmaning i projektet är att det enligt FSC-märkningen är förbjudet att hälla slam i skogen. Även fast projektet syftar till att skapa något nytt utifrån slammet skulle det fortfarande kunna betraktas som slam. Därför är projektet noga med att involvera FSC i framtagningen av produkten. Till exempel håller projektet i workshops för att förankra sina idéer och för att FSC ska få vara med och tycka till om den kommande produkten.

En storskalig satsning

Projektet Skogliga resurser i cirkulära system pågår från 2023 fram till 2026. Under projektets gång ska en färdig produkt tas fram, testas i olika miljöer och göras redo för försäljning. Projektet ska även ta fram en plan för hur produkten ska kunna användas industriellt i större skala. Denna satsning kan möjliggöras tack vare projektets samverkan med flera stora aktörer inom skogsindustrin.

– Förhoppningsvis finns alla pusselbitar för att företag ska börja producera och sälja produkten när vi är klara med projektet, avslutar Maria Sandberg.

Fakta

Skogliga resurser i cirkulära system leds av Karlstads universitet och samlar partners från SLU, Skogsstyrelsen, Stora Enso, C-Green, Mewab, Econova och Paper Province. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, med stöd av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här