16 juni 2023

RE:Source söker utförare till Cirkulära dialogträffar

Vill du bidra till att kunskap och resultat når relevanta beslutsfattare? Nu söker vi utförare till det strategiska projektet Cirkulära Dialogträffar. Sista dag för ansökan är 2 augusti.

Bakgrund

Under 2022 lanserades resultaten från det RE:Source-finansierade projektet Circularity Gap Report for Sweden (CGR Sweden) med stort genomslag såväl nationellt som internationellt. Rapporten lägger bland annat fram sex scenarier för hur Sverige ska kunna bli mer cirkulärt:

 1. Bygg cirkulärt
 2. Utveckla ett sunt livsmedelssystem
 3. Tillverka cirkulärt
 4. Omforma utvinningsindustrin
 5. Hållbar mobilitet
 6. Ansvarsfull design av förbrukningsvaror

Som en del i att bygga vidare på dessa resultat planerar RE:Source nu att genomföra en form av rundabordssamtal, kallade cirkulära dialogträffar, för fyra av de sex områdena (bygg cirkulärt, utveckla ett sunt livsmedelssystem, omforma utvinningsindustrin, hållbar mobilitet).

Det övergripande syftet är att höja kunskapsnivån hos beslutsfattare så att de tar mer cirkulära, resurssmarta och klimatkloka beslut. Med beslutsfattare avses i detta fall främst personer med mandat att fatta strategiska beslut inom näringslivet men såväl motsvarande personer inom offentliga verksamheter som politiker kan komma att bli relevanta beroende på respektive dialogträffs specifika frågeställningar. Den förväntade långsiktiga effekten är ett steg mot mer cirkulär och hållbar resursanvändning i Sverige såväl som minskad negativ påverkan på klimatet.

Mål och leverans

Projektets mål är att genomföra fyra cirkulära dialogträffar inom 2023 med syfte att höja kunskapsnivån hos beslutsfattare så att de tar mer cirkulära, resurssmarta och klimatkloka beslut. Projektets huvudsakliga leverans är en rapport som sammanfattar och drar slutsatser från dialogträffarna. Till detta tillkommer fyra delleveranser i form av mötesrapporter från respektive dialogträff.

Uppdraget

RE:Source önskar nu upphandla konsultstöd för planering och genomförande av dialogträffarna. Nedan ges en beskrivning av uppdragets minsta möjliga innehåll. Det är upp till de svarande utveckla eller lägga till annat som anses tillföra värde.

Inför dialogträffarna:

Att göra research kring respektive område (bygg cirkulärt, utveckla ett sunt livsmedelssystem, omforma utvinningsindustrin, hållbar mobilitet) för att definiera relevanta frågeställningar och skapa presentationer för respektive träff. Presentationerna blir det huvudsakliga diskussionsunderlaget och sätter ramarna för diskussionerna. Här blir Circularity Gap Report for Sweden ett viktigt bakgrundsmaterial men det ska kompletteras med såväl annat material som med inspel från relevanta aktörer. De fyra områdena är valda som utgångspunkt men om det av någon anledning uppkommer försvårande omständigheter inom något område kan det komma att ersättas av ett annat.

Ta fram en lång lista på möjliga deltagare som sedan prioriteras ihop med RE:Source. Deltagarna ska främst vara personer med mandat att fatta strategiska beslut inom näringslivet men såväl motsvarande personer inom offentliga verksamheter som politiker kan komma att bli relevanta beroende på respektive dialogträffs specifika frågeställningar Stötta RE:Source med att identifiera möjliga moderatorer för respektive träff. Moderatorerna behöver sannolikt vara personer med branschkunskap och med välkända namn som respekteras av deltagarna men som samtidigt vågar utmana gamla sanningar.

Stötta RE:Source med att identifiera möjliga andra organisationer (t.ex. branschorganisation eller myndighet) som skulle kunna ha intresse att samarrangera dialogträffarna för ökad förankring och spridning.

Under och efter dialogträffarna:

Delta under dialogträffarna och ta anteckningar som resulterar i rapporter från respektive träff samt slutrapport där alla träffar sammanfattas.

Särskilt efterfrågad kompetens och förmågor innefattar

 • Ämneskunskap inom cirkulär ekonomi.
 • Relevant nätverk inom de fyra utvalda områdena.
 • Förmåga att fånga upp och presentera tydliga budskap i text i såväl presentationsformat som i rapporter.
 • Tidigare uppdrag med liknande karaktär är meriterande.

Krav

Dialogträffarna hålls på svenska och det är därför ett krav att de konsulter som deltar på träffarna talar svenska. Det är upp till uppdragstagaren om de vill involvera bara engelsktalande i arbetet i övrigt.

Anbud och rapportering från projektet ska vara på svenska. Uppdraget tilldelas en enskild organisation men det är upp till denna om den utför uppdraget i egen regi eller samarbetar med en eller flera underkonsulter.

Placeringsort

Uppdraget är inte bundet till en viss ort. RE:Source tillhandahåller inte lokaler för utförarna. Själva dialogträffarna hålls i Stockholm eller Göteborg. Ersättning för resor ska ingå i anbudets pris.

Förlängning

Det finns option på förlängning och utökning av timmar.

Krav på anbud

 • CV – Kompetens & erfarenhet
 • Referensuppdrag
 • Genomförandeplan
 • Tidsplan / tillgänglighet
 • Pris

Ansökningsdatum

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här