23 augusti 2022

Öppen intressentträff nästa steg mot standard för spårbarhet av material

I våras samlades representanter från SIS, RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value på temat Internet of materials. Målet var att utbyta kunskap, identifiera behov och hitta vägar framåt för en standardisering av spårbarhet för material. Nu tas nästa steg, med ett öppet intressentmöte den 5 oktober.

Svenska institutet för standarder, SIS, är en ideell organisation som projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. SIS är i sin tur en del av de internationella standardiseringsorganen ISO och CEN, och samlar ett brett nätverk av organisationer och kompetenser som arbetar med att skapa såväl nationella som internationella standarder.

Aktivt område

Runt 5000 svenska experter deltar på något sätt i de arbetsgrupper eller kommittéer som arbetar med olika standardiseringar och förslag genom SIS.

Forskningsinstitutet RISE har ett stort antal experter inom många olika områden som engagerat sig i standardiseringsarbetet. En av dem är Raul Carlsson, senior forskare på RISE, som bland annat leder den svenska spegelkommittén för miljöledning och deltar i flera kommittéer på temat cirkulär ekonomi. 2019 genomförde han ett forskningsprojekt ihop med SIS där fokus just var Internet of materials standards. I projektet kartlades alla existerande standarder och pågående standardiseringar som skulle kunna användas för att göra det möjligt att spåra material och information om material, genom cirkulära livscykler.

-I dialogen med SIS kring hur vi skulle ta arbetet från projektet vidare blev det tydligt att vi behövde samla aktörer kring utmaningen spårbara material och standardisering för att utforska intresset och möjligheterna, säger han.

Spårbarhet för storskalig omställning

En given part att bjuda in var spårbarhetssatsningen Trace4Value (fd CIRCLA), som rymmer ett flertal delprojekt och involverar ett 50-tal företag och forskningsaktörer. Satsningen finansieras av Vinnova och har utformats av Delegationen för cirkulär ekonomi, RE:Source och ytterligare fyra strategiska innovationsprogram i syfte att bidra till en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbar­het och informationsdelning ska CIRCLA/Trace4Value möjliggöra en mer hållbar produktion och konsumtion med ökad återanvändning av material och minskade mängder avfall.

-De delprojekt som samlas under Trace4Value har alla pågått ett par år och kommit en bit på väg med sina respektive lösningar, det ger extra kraft till satsningen, säger Malin Rosqvist, projektledare för Trace4Value, som startade i slutet av 2021 och pågår fram till slutet av 2024.

Under träffen presenterade alla projekt sina arbeten och därefter gav SIS en presentation av det pågående arbetet i några utvalda kommittéer och förklarade hur standardisering organiseras och genomförs beroende på syfte och nivå.

-Vi fick ihop väldigt bra kompetens i mötet och jag tror att vi alla är överens om att det behövs en standard som binder ihop organisationer, märkningar, materialuppgifter och identifiering, till stöd för en ökad cirkulär ekonomi och transparens, säger Raul Carlsson.

Eniga kring behovet

De 35 deltagarna i mötet företrädde en rad företag, institut och organisationer som genom sina verksamheter och projekt identifierat ett behov av standardiserade lösningar för spårbarhet av material. Mötets avslutande diskussion fokuserade därför inte på om en standard behövs utan snarare på hur ett kommande standardiseringsarbete snabbt kommer i gång och på vilken nivå det bäst genomförs.

– Eftersom det finns stort intresse och många organisationer som berörs tror vi att det finns stora möjligheter för att skapa gemensamma fördelar med ett nytt standardiseringsarbete. Vi kommer därför att bjuda in till ett intressentmöte 5 oktober, via webb och öppet för alla, säger Lisa Almkvist sektionschef för miljö och energi på SIS.

SIS, RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value kommer under hösten att förbereda för detta intressentmöte då det finns kopplingar till flera kommittéer på SIS som på olika sätt arbetar med att följa material och materialspecifik information genom hela produkt- och värdekedjan. Planen är att kunna starta arbetet antigen som en ny kommitté eller i en gemensam arbetsgrupp under några redan befintliga tekniska kommittéer. Vi kommer därför bjuda in till ett uppföljande möte på plats i Stockholm 8 november för att formellt ta beslut att påbörja arbete med svensk standardisering.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta inom detta område med stora möjligheter att skapa standarder som kan bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle, säger Karin Vestlund Ekerby projektledare för IoM på SIS.

Öppet möte nästa steg

För en tydlig och transparent miljöinformation inom hela värdekedjan behövs Internet of materials. På så sätt kan aktörer i leveranskedjan fram till konsumenter och slutanvändare få information om exempelvis förnybara eller återvunna material. Information som är viktig för att möjliggöra att de globala hållbarhetsmålen uppnås. Det är också en viktig pusselbit för att uppfylla kommande krav från EU om digitala produktpass.

– Företag ställer idag i allt högre utsträckning klimatkrav på sina leverantörer och här kan standarder inom Internet of materials utgöra ett betydande stöd, säger Ann-Sofie Sjöblom projektledare för Industriell data och interoperabilitet på SIS, en av de kommittéer som berörs av Internet of materials.

Anmälan till det öppna intressentmötet onsdag 5 oktober kl 13-16 hittar du här: https://www.sis.se/utbildning/utbildningar/mall—Internet-of-materials/

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här