9 maj 2022

Utförare till strategiskt projekt ”Förstudie Resurskartläggning i företag”

Nu söker vi utförare till projektet ”Förstudie Resurskartläggning i företag”, som ska pågå till och med 31 december 2022.

Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka potentialen för modeller för resurskartläggningar inom företag som dels kan höja den interna kunskapen om företagets resursanvändning, dels stödja extern kommunikation av företagets materialeffektivitet samt fungera som ett underlag för policymakers som vill utreda styrmedel kopplade till resursanvändning.

Mål

Förstudien ska undersöka potentialen i, och förutsättningarna för, ett större projekt för att fram förslag till modeller för företagsintern mätning av användningen av fysiska resurser, vilka kan kombineras med mätningar av materialanvändningen under produkternas hela livscykel.

Förstudien ska bland annat inventera vad svensk och internationell forskning säger om hur förändring av företag kan ske utifrån att de får tillgång till ny verksamhetsinformation och vilken roll det spelar hur informationen insamlats. 

Utreda om några andra försöka att driva resurseffektivisering via framtagandet av förbruknings- och användningsinformation gjorts internationellt eller nationellt

Utförare

De som svarar på upphandlingen tar själva fram förslag på projektupplägg som de förmedlar i offerten. Projektupplägget ska tydligt visa hur man planerar att besvara på som minst de delmål som anges ovan men gärna eventuella ytterligare delmål som de kan identifiera som särskilt viktiga.

LÄS HELA ANNONSEN

Välkommen med ansökan senast 27 maj.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här