26 november 2021

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Hållbarhet är en komplex fråga, omställningen kan inte genomföras isolerat av individer, företag, organisationer eller andra delar av samhället. Det krävs samarbete över branschgränser och det behövs kraftiga åtgärder och samarbeten över hela värdekedjan. Det krävs att hela samhället arbetar med återanvändning och återvinning; att ställa om till cirkulära lösningar är ett måste. Målsättningen med CIRCLA-samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

Storskalig omställning av industrin

En ökad transparens i hur produkter tillverkas och återanvänds ger både konsumenter och företag möjlighet att göra mer hållbara val och inköp. Genom CIRCLA vill projektet bidra till att Sverige kan fungera som ett gott exempel på hur aktörer genom samverkan verkar för en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbar­het och informationsdelning möjliggör och bidrar projektet till mer hållbar produktion och konsumtion med en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall. Resultat och kunskap kommer att spridas brett för att öka konsumenters kunskap om hållbara val och också främja hållbar upphandling i offentlig sektor.

Malin Rosqvist_FotoEllaRosqvist
Malin Rosqvist, projektledare på RISE och initiativtagare till CIRKLA.

Malin Rosqvist, projektledare på RISE och programstrateg i det strategiska innovationsprogrammet PiiA är en av initiativtagarna till CIRCLA och projektledare för satsningen:

Hållbarhet är en utmaning som står högt upp på de strategiska innovationsprogrammens agendor och CIRCLA ger oss en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och bidra till att accelerera industrins omställning. Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi har varit en förutsättning för att lyckas med den här kraftsamlingen och utgör en styrka i det fortsatta arbetet, både när det gäller genomförande och spridning av resultat.

Fler aktörer välkomna

CIRCLA kommer att fungera som en plattform där fler aktörer är välkomna att ansluta sig. Tillsammans arbetar deltagarna för att cirkulär ekonomi blir en svensk exportvara och en styrkegren för svenska företag i flera branscher.

Elin Larsson juni 2021 utomhus stående
Elin Larsson, programchef RE:Source.

– Vi är stolta och glada över att vara med och driva CIRCLA, säger Elin Larsson, programchef för RE:Source. För att få till hållbar materialanvändning är spårbarhet en avgörande faktor. Genom spårbarhet för produkter och material, skulle vi i realtid kunna se var, hur och hur mycket material och produkter som används i samhället. Härigenom skulle vi kunna få en bild av var och hur insatser bör prioriteras och samordnas för en mer hållbar resursanvändning, och därigenom kunna ta fram mer effektiva åtgärder. I detta projekt har vi lyckats samla flera olika lösningar och aktörer som har en chans att lära av och utveckla varandra samt testa på spårbarhetslöningar i större skala, vilket kan stötta implementering av kommande lagstiftning gällande produktpass.

Fler än 50 aktörer

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor. Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, RE:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.

Mer information hittar du på hemsidan för CIRCLA

Kontaktpersoner:
Malin Rosqvist, Projektledare RISE & Strategiska innovationsprogrammet PiiA
malin.rosqvist@ri.se

Elin Larsson, programchef RE:Source
elin.larsson@resource-sip.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här