11 december 2020

Webinarium: När kan vi återvinna och när bör vi avstå?

Välkommen till ett öppet slutseminarie där två projekt utförda för RE:Source presenteras. Projekten handlar om beslut kring återvinning av avfall – När kan vi återvinna och när bör vi avstå?

Den 15 december klockan 10-12 hålls ett kostnadsfritt digitalt seminarium där två projekt presenteras. Det första projektet under 2019 syftade till att:

  • synliggöra olika faktorer som en besluts- eller riskbedömningsmetod kan beakta i olika utsträckning,
  • att göra en jämförelse mellan nuvarande metod eller praxis och besluts- och riskbedömningsmetoder från andra områden, till exempel trafik, eller riskhantering i stort, samt
  • bidra till en konstruktiv diskussion gällande mål och övergripande principer för återvinning av avfall.

Det andra projektet under 2020 var en fortsättning och syftade till att ta fram ett underlag för hur riskhanteringspolicy inom återvinning av avfall kan utvecklas. Projekten bygger på följande tre steg.

  1. Teori: En litteraturstudie har genomförts, dels gällande beslut och riskhantering och dels gällande normativ etik (hur vi bör handla?).
  2. Praktik: Ett flertal intervjuer och workshops har genomförts med olika intressenter, från myndighetsnivå till verksamhetsutövare, för att fånga hur återvinning av avfall fungerar i praktiken.
  3. Analys: Hur återvinning fungerar i praktiken har analyserats utifrån teorin.

Seminariet vänder sig till personer som jobbar med policyutveckling eller beslutsfattande inom återvinning av avfall.

Jonatan Gehandler, RISE, kommer presentera resultatet från projekten.

Gunnar Fredriksson, RE:Source projektledning, kommer vara moderator.

Rapport 2019: https://resource-sip.se/content/uploads/2020/04/g-slutrapport-atervinning-av-avfall-beslut-och-riskbedomning-002.pdf

Rapport 2020: https://resource-sip.se/projects/underlag-for-policyutveckling-av-riskbedomningar-for-atervinning-av-avfall/

Vetenskaplig artikel: https://www.mdpi.com/2313-4321/5/3/21

Anmäl dig till webinariet här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här