24 augusti 2020

Först i världen med kommersiell kväve­återvinning till fast produkt

Genom stripping och kristallisation har det lundabaserade miljöteknikföretaget EkoBalans Fenix AB som första aktör i världen tagit fram en teknik för återvinning av kväve ur våta flöden. Tekniken kallas eco:N och ger en fast produkt med 21 procent kväve som kan blandas med andra återvunna näringsfraktioner för att ge en mer komplett gödselprodukt. Den unika processen för återvinning har delvis finanierats via RE:Source.
– Processen är en revolution inom vattenrening, då fosfor och kväve i avloppsvatten kan återvinnas och omvandlas till gödselmedel, som kan ersätta konstgödsel, säger Erik Kvarmo, vd på EkoBalans.

EkoBalans 2Idag sker nästan all återvinning av näringsämnen från avloppsvatten genom spridning av slam på åkermark. Avvattnat rötslam innehåller nästan all fosfor som avskiljs på ett reningsverk. Med EkoBalans process eco:S kan fosforn i slammet återföras som slambiokol, fri från kadmium och andra föroreningar.

Däremot hamnar endast cirka 15 procent av kvävet i inkommande avloppsvatten i det rötade och avvattnade slammet, vilket innebär att endast en mindre del av kvävet kan återanvändas på åkermark genom slamspridning.

–En statlig utredning föreslog nyligen krav på återvinning av fosfor från avloppsvatten, men återvinning av kväve är minst lika viktigt. Konventionell kvävegödselproduktion har höga växthusgasutsläpp och råvarorna är begränsade. Genom att istället återvinna kväve kan lantbruk, biogasanläggningar och reningsverk uppnå bättre hållbarhet och lönsamhet både i sin egen verksamhet och för samhället i stort, säger Gunnar Thelin, grundare och utvecklingschef på EkoBalans.

Vinst för företag och miljö

EkoBalans 4EkoBalans har utvecklat en helt ny och unik process för att utvinna ammoniumkväve som fast ammoniumsulfat ur våta strömmar. Den fasta, kristalliserade produkt som skapas kan förädlas till gödselmedel och användas inom jordbruket.

–För våra kunder innebär det att de kan vända en stor kostnad och miljöbelastning till en resurs med ekonomisk vinst på ett effektivt sätt, fortsätter Gunnar Thelin.

Återvinning ur huvudströmmen

För att kunna återanvända en större del av kvävet i avloppsvatten utvecklar EkoBalans i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet ett sätt att utvinna kväve ur huvudströmmen, istället för rejektvattnet och producerar ett koncentrat med en högre kvävehalt. Detta koncentrat används sedan i eco:N-processen för att utvinna kväve. Genom EkoBalans processer kan vi utvinna mer än 75 procent av det kväve som kommer in till reningsverket.

– Processen skulle kunna ersätta biologisk kväverening där växttillgängligt kväve i avloppsvattnet omformas till luftkväve, vilket inte är tillgängligt för växter. Dessutom kräver biologisk kväverening mycket energi, lång uppehållstid, stor yta och ger upphov till bildning av den kraftiga växthusgasen lustgas. Genom att ersätta biologisk kväverening kan detta helt undvikas och reningsverken kan bidra till ökad hållbarhet, avslutar Erik Kvarmo.

Slutrapport från projektet

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här