17 januari 2020

RE:Source stöttar företag i att hitta flöden som kan göras mer cirkulära

Företag som verkar i olika delar av samma flöde måste samverka för att hitta cirkulära lösningar. För att skapa förutsättningar för nordiska ”cirkulära ekosystem” har Nordic Innovation genomfört en satsning riktad till små och stora företag. RE:Source har bidragit till satsningen, där ett av målen är att identifiera och forma pilotprojekt som ska utveckla hållbara cirkulära lösningar över de nordiska landsgränserna.

RE:Source har under hösten 2019 deltagit i ett program för att inom nordisk tillverkningsindustri sprida kunskap om cirkulära affärsmodeller samt stimulera till samarbeten för att skapa mer cirkulära affärserbjudanden. Bakom satsningen står Nordic Innovation, finansierat av Nordiska Ministerrådet. Accenture har lett arbetet med att genomföra programmet.

Workshopar kring gemensamma lösningar

I programmet har man genomfört tre workshops vardera inom sektorerna transport, energi, maskintillverkning och marina sektorn. Målgruppen för satsningen är företag, som fått söka till programmet genom att presentera ett problem eller en frågeställning där forskning skulle kunna bidra till en lösning mot högre cirkularitet.

-Det handlar om att försöka få till cirkulära flöden och de deltagande företagen är en del av en kedja. De kan inte öka cirkulariteten på egen hand utan behöver samverka med likasinnade från olika delar av samma flöde, säger Björn Johansson, biträdande professor i hållbar produktion på Chalmers och som representerat RE:Source i programmet.

Identifiera möjligheter till samarbete

Programmet är baserat på ett tidigare framgångsrikt program i Finland där 50 tillverkande företag gemensamt påbörjat utveckling av nya sätt att driva sin affär på. RE:Sources roll i programmet består i att utvärdera arbetsformen och identifiera samarbetsmöjligheter inom de flöden och problemformuleringar som tagits fram under workshoparna.

bjornn
Björn Johansson, professor i hållbar produktion, representerar RE:Source i satsningen.

-För att lyckas samverka kring en gemensam lösning inom ett flöde måste det vara högt i tak, företagen måste lita på varandra. I de workshopar där jag deltagit lyckades företagen, de delade med sig av sina problem och vad de behöver hjälp med, säger Björn Johansson.

Målet med programmet är att sprida kunskap, få igång samarbeten och identifiera områden där företagen kan öka cirkulariteten genom gemensamma lösningar. Ett sätt är att formulera gemensamma projektansökningar till olika nordiska finansiärer inom området.

-Under våren planeras ett antal uppföljningsmöten där de som vill vara med och forma konkreta projektansökningar kan delta. I gruppen jag medverkade i hade företagen energiinriktning och vi har redan jobbat fram två konkreta idéer som vi ska bygga vidare på och formulera projektansökningar utifrån under våren, säger Björn Johansson.

RE:Source stöttar samverkan

Att bidra till att företag tillsammans tar cirkulära initiativ, och dessutom mellan de nordiska länderna är viktigt för RE:Source.
-För att de stora tillverkande företagen ska kunna utveckla mer hållbara affärserbjudanden och vara konkurrenskraftiga framöver, behöver de ha med sig sina underleverantörer globalt i utvecklingen, säger Johan Felix, innovationsledare inom RE:Source. Jag är imponerad av de konkreta idéer och projektförslag som arbetats fram inom projektet, och RE:Source ställer sig positivt till att stödja vidareutveckling av projektförslagen, t ex inom ramen för en samnordisk utlysning.

Har du frågor kring projektet? Hör av dig till innovationsledare Johan Felix på johan.felix@resource-sip.se

 

Du hittar mer information om programmet här http://nordiccircularindustries.com.

Sitras handbok om cirkulär ekonomi för tillverkande företag utgör basen för programmet och de workshoppar som genomförts. Du hittar handboken här.

Nordic Innovation har just nu en utlysning för projekt som utvecklar samnordiska lösningar i nordisk samverkan. SIsta ansökningsdag är den 26 mars 2020.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här