1 oktober 2019

”Matavfall måste behandlas som en värdefull resurs”

RE:Source-projektet ”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av matavfall” har nu publicerat sin slutrapport. Resultaten visar att det finns mycket att vinna på att tänka i termer av resurser istället för avfall i hanteringen.

I arbetsgruppen för projektet har flera stora aktörer samlats kring de utmaningar som finns i dagens återvinning av matavfall. Projektledare Johan Yngvesson, RISE, summerar gruppens arbete där man både identifierat brister och sökt lösningar för en mer effektiv hanteringen av insamlat matavfall.

Vilka är era viktigaste slutsatser?

-Lean, en metod som är vanlig i tillverkningsindustrin, testades i projektet med syfte att effektivisera och öka återvinningen av matavfall. Det visade sig att lean- och värdeflödesmetodik är ett bra stöd i arbetet med ständiga förbättringar i matavfallsflödet.

Vilka är de största bristerna ni sett när ni analyserat flödet?

-Kassation och omarbete på grund av exempelvis kvalitetsbrister, omlastning och förbehandling orsakar den största förlusten i matavfallets värdekedja. De viktigaste åtgärderna för att förbättra matavfallets värdekedja är ökad samverkan mellan aktörerna i värdekedjan, ökad kravställning från kommuner och förbättrade rutiner i hela värdekedjan.

Utifrån det ni sett, hur tror ni att hanteringen av matavfall kommer att utvecklas framåt?

-Matavfallet kommer behöva ses som en mer värdefull resurs. Med ett bättre samarbete och helhetssyn längs hela kedjan kommer kvaliteten att öka och återvinningen att effektiviseras hela vägen från avfallshantering till produktionsanläggning. Just den förlust som uppstår inom den egna organisationen borde vara relativt enkel att förbättra, med bättre rutiner och insikt om produktens kvalitetskrav och värde.

Vem bör inte missa att läsa er rapport?

-Utöver kommuner och biogasanläggningar tror vi att även fastighetsägare och insamlingsentreprenörer kan ha stor nytta av vårt arbete.

Kommer arbetet att få en fortsättning? Och i så fall, vad vill ni ta reda på?

-På Avfall Sveriges årsmöte kom det upp att det kanske var läge att uppdatera upphandlingsmallen för insamling av matavfall, så där vill vi gärna få in lite tänk från detta projekt. Det vore också bra att jobba vidare med lean och försöka få in mer av det arbetssättet i avfallsbranschen. En annan idé är ta fram ett utbildningskit och anpassa mallar efter de behov och förutsättningar som finns just i avfallsbranschen.

Finns det fler delar inom matavfallsflödet som ni skulle vilja ser mer forskning på?

-Ja, det finns mycket. Förpackat livsmedel exempelvis. Hur får man till en optimal separering av matavfall och förpackning? En annan spännande fråga är själva insamlingen. Även bland dem som har matavfallsinsamling hemma finns mycket matavfall som hamnat i soppåsen. Varför är det så och hur får man till en optimal matinsamling?

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, Renova, Vätterhem, Vafab Miljö, Uppsala Vatten och Avfall, Trollhättan Energi, Göteborgsregionens kommunalförbund och Avfall Sverige. Projektet har finansierats av RE:Source, Västra Götalandsregionen och Avfall Sverige. Slutrapporten hittar du i vår projektdatabas.

Har du frågor? Välkommen att kontakta RE:Source programkontor info@resource-sip.se , projektledare Johan Yngvesson johan.yngvesson@ri.se eller Jahanna Nilsson johanna.nilsson@ri.se

 

 

Vad är lean?

Lean har sina rötter i bilindustrin och går ut på att minimera resursslöseri genom att identifiera brister och möta dem med effektiviseringar och lösningar som verkligen kan skapa ett värde.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här