22 augusti 2019

Möjligheter och risker med AI kartläggs

Hur kan den cirkulära ekonomin påverkas av artificiell intelligens, AI? Det finns garanterat mängder av outnyttjade möjligheter men också många potentiella risker. Ett nytt RE:Source-projekt ska ta reda på vilka de är.

Bengt Eliasson är konsult med inriktning på tillämpad AI och har bland annat arbetat i flera stora projekt där han stöttat företag i hur de kan tillämpa AI i sin verksamhet. För den som vet ungefär vad AI är men inte riktigt kan formulera det beskriver han det så här:

-AI kan sammanfattas som en teknisk förmåga att hantera väldigt komplex information utifrån erfarenhet och se samband. Rätt designat är AI en kraftfull muskel, en möjliggörare för både ökad medborgarnytta och ökat affärsvärde.

Klas Cullbrand är gruppchef för Cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik och väl insatt i områdets styrkor och utmaningar.

Bengt Eliasson och Klas Cullbrand kartlägger hur AI kan påverka omställningen mot ett hållbart materialnyttjande.
Bengt Eliasson och Klas Cullbrand

-Jag har lett ett antal projekt där vi använt oss av AI. Jag är ingen expert på AI men är bra på Cirkulär ekonomi och kan se var AI skulle kunna göra stor skillnad, säger han.

Nu har Bengt Eliasson och Klas Cullbrand tillsammans fått i uppdrag att kartlägga hur AI kan påverka RE:Sources innovationsområde. Uppdraget finansieras av Vinnova och resultaten ska ingå i den innovationsagenda som RE:Source ska arbeta fram under 2020.

Målet är konkreta förslag

De två experterna har just påbörjat arbetet och kommer att presentera en del av sina slutsatser under årets RE:Sourcedag som hålls i Stockholm den 21 november. Då kommer de även att bjuda in till diskussioner och fånga upp inspel från deltagarna. Kring årsskiftet ska deras lägesbild ligga klar och de hoppas kunna leverera en tydlig rekommendation för vilka satsningar som ska prioriteras för att bidra till en ökad svensk konkurrenskraft.

-Vi har de här två globala megatrenderna; artificiell intelligens och cirkulär ekonomi. Vi vill koka ned dem till något krispigt och jag skulle gärna se att vi kan lyfta fram ett fåtal väldigt konkreta punkter där vi ser särskilt stor potential, säger Klas Cullbrand.

Vad ser ni för utmaningar i uppdraget?

-Att lyckas omfamna frågan tillräckligt brett utan att tappa fokus och att tydligt se vad som är gjort innan och sedan tillföra något nytt, säger Bengt Eliasson.

Vad hoppas ni på för effekter av ert arbete?

-Lite mer av ”go to market”. Det ska inte vara en lång utredning utan en praktisk rekommendation. Vad behöver göras för att använda den muskel som AI faktiskt är och hur ska det kunna bidra till den cirkulära omställningen. Jag tror att Sverige är rätt land för att ta fram en nationell agenda och bygga samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Lyckas vi kan vi åstadkomma stor positiv påverkan på utvecklingen framåt.

Kan ni redan nu se något exempel där AI skulle kunna bidra till nya lösningar som kan snabba på utvecklingen mot ett hållbart materialnyttjande?

-Spårbarhet, säger jag då direkt. Som det är idag delas information mellan leverantör och kund fram till affär, sedan tar det stopp. Med hjälp av AI skulle informationen kunna fortsätta att följa med och det skulle ge oss många nya möjligheter, säger Klas Cullbrand.

 

Har du frågor eller vill komma med inspel till projektet är du välkommen att kontakta Klas Cullbrand, klas.cullbrand@chalmersindustriteknik.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här