15 maj 2019

Testcheckar för att hjälpa nya produkter och tjänster framåt

Behöver du ekonomiskt stöd för att ta din produkt eller tjänst ett steg närmre marknaden? Har din lösning anknytning till någon av RE:Sources tre huvudutmaningar? Ta då chansen och ansök om en testcheck som kan användas till tester och hållbarhetsanalyser av din produkt eller tjänst.

 

Bakgrund

För att komma framåt på resan mot marknadsintroduktion av en ny produkt- eller tjänstelösning kan det vara nödvändigt att testa och validera egenskaper, funktioner och tekniska lösningar. Även små och relativt enkla tester kan kräva tillgång till en specifik test- eller labbmiljö som entreprenörer och småföretag inte har råd att betala för.

Testcheckarna från RE:Source är tänkta att tillgängliggöra befintliga testmiljöer och bidra till att sökande kan genomföra viktiga mindre tester som krävs för att komma vidare i utvecklingen. De planerade testerna förväntas ha en direkt påverkan på att sänka tröskeln för företaget att sätta sitt erbjudande på marknaden.

 

Vad kan testcheckarna användas till?

Testcheckarna är avsedda för avgränsade insatser som utförs i en etablerad testmiljö, på ett laboratorium eller av andra aktörer med erkänd expertis. Detta kan exempelvis vara:

 • Tester eller demonstration av nya material, sorterings- eller separationstekniker, metoder, modellering/simulering etc.
 • Tid i laboratorium för validering av egenskaper, småskalig prototyptillverkning etc.
 • Utvärdering av produkt/tjänst genom hållbarhetsanalys/LCA.

Insatsen ska vara kort och fokuserad; förväntad tid för genomförande är högst 6 månader.

 

Hur stor är en testcheck?

Varje förslagsställare kan ansöka om upp till 75 000 kr. Det sökta beloppet kan max utgöra en tredjedel av projektets totala budget. Resterande budget kan medfinansieras kontant eller genom egen nedlagd tid av den sökande eller annan part.

Testcheckarna faller under reglerna för stöd av mindre betydelse, enligt EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett företag får inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en redogörelse för hur mycket stöd av den här typen de fått beviljat under de två föregående beskattningsåren och det pågående beskattningsåret.

Utbetalning av beviljad testcheck sker mot intygande av verkligt nedlagda kostnader. Målet är en snabb utbetalningsprocess så att den sökande inte behöver ligga ut med egna medel.

 

Vem kan söka?

Testcheckarna är tänkta för entreprenörer samt små- och medelstora företag (enligt EU:s definition) som önskar genomföra viktiga, mindre tester i ett tidigt skede av utvecklingen, som ett led i kommersialiseringen av en produkt eller tjänst. Testcheck beviljas endast till juridisk person.

Följande krav ställs på det sökande företaget:

 • Företaget ska vara registrerat i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer.
 • Företaget och testmiljöleverantören får inte vara en och samma organisation i en enskild ansökan.
 • Produkten/tjänsten ska ha anknytning till något av RE:Sources tre huvudutmaningar (Hållbart erbjudande, Hållbar användning, Hållbart cirkulationssystem).

 

Så bedöms ansökan

Varje ansökan om testcheck bedöms utifrån följande kriterier:

 • Antal verksamhetsår och årsomsättning för den sökande.
 • Insatsens betydelse för den fortsatta utvecklingen.
 • Egenskaperna hos den tilltänkta testmiljön/laboratorier/expertisen.
 • Potentialen för den bakomliggande idén.
 • Planer för nästa steg i utvecklingen/kommersialisering efter genomfört test.
 • Ansökt belopp i förhållande till förväntad effekt.

Ansökningarna utvärderas löpande utifrån ”först-till-kvarn”-principen, men beslut om stöd fattas vid tre tillfällen under 2019.

Följande deadlines för ansökan gäller:

 • 20 maj för beslut i mitten av juni.
 • 27 september för beslut i slutet av oktober.
 • 18 november för beslut i mitten av december.

Stöd beviljas så länge det finns medel kvar. Varje ansökan läses av representanter från RE:Source programledning som ger sin rekommendation, varefter programstyrelsen fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan.

Hur söker man en testcheck?

Mall för ansökan finns här.

Den sökande fyller i enligt instruktionerna i mallen och skickar med e-post till följande adress: carl-arvid.dahlof@wsp.com

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här