3 januari 2019

Brister i hanteringen av insamlat matavfall ger onödiga förluster

RE:Source-projektet ”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av matavfall”  avslutade med en workshop där deltagarna fick ta del av preliminära resultat och bidra till diskussion kring möjliga förbättringar inom området.

 

Ett 20-tal representanter från kommun, avfallsbolag, branschorganisationer, fastighetsägare och teknikleverantörer deltog i workshopen som hölls i Göteborg. Fokus för workshopen var att diskutera och få ny kunskap om hur man kan effektivisera återvinningen av matavfall.

En övning som genomfördes under dagen var ett spel baserat på Lean-metoden. Lean har sina rötter i bilindustrin och går ut på att minimera slöseri genom att identifiera brister och möta dem med effektiviseringar och lösningar som verkligen kan skapa ett värde.

– Deltagarna fick i uppgift att undersöka vilka förbättringar som kunde åstadkommas genom att införa några mindre förändringar i en simulerad produktionskedja, säger Johan Yngvesson, RISE, som leder projektet.

Spelet gav många insikter som kan vara värdefulla att applicera på verkliga förhållanden.

– Bland annat blev det tydligt i spelet att förbättringar av kommunikationen internt och mellan företagspartners ledde till en nästan 50 procentig ökning i den simulerade processen medan investeringar i flaskhalsar endast gav en mindre förbättring, säger Johan Yngvesson.

Matavfall är en resurs

Under dagen fick deltagarna även ta del av preliminära resultat från projektet ”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av matavfall”. Bland annat presenterades en värdeflödesanalys, som genomförts av Göteborg Stad och Renova, där man följt matavfallets väg motströms. Flödet i analysen har gått från förbehandlingen i Marieholm, via en omlastningsstation, till två flerbostadshus i Göteborg där insamling sker med kärl respektive underjordsbehållare.

Presentationen innehöll även resultat från litteraturstudier och intervjuer med flera aktiva verksamheter inom återvinning av matavfall som genomförts inom projektet. Fokus har även där varit förluster och utmaningar för matavfallsåtervinningen.

– Ett av de viktigare resultaten som lyftes är att matavfallet ibland behandlas oaktsamt efter att det insamlats, vid omlastning och på behandlingsanläggningen. Det betraktas som ett avfall och inte en resurs vilket leder till onödiga materialförluster eller försämringar av kvaliteten, säger Johan Yngvesson.

Hanteringen kan förbättras

Det är ofta fokus på hushållens sortering och hur den kan förbättras. Men projektet visar alltså att det finns mycket att förbättra även efter att avfallet samlats in.

– Just den förlust som uppstår inom den egna organisationen borde vara relativt enkel att förbättra, med bättre rutiner och insikt om produktens kvalitetskrav och värde, säger Johan Yngvesson.

”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av matavfall” avslutas nu och kommer att presentera flera spännande resultat i slutrapporten. När rapporten är godkänd och klar hittar du den i vår projektdatabas.

 

Projektet leds av RISE och arbetsgruppen består av Kretslopp och vatten Göteborgs Stad, Renova, Vätterhem, Vafab Miljö, Uppsala Vatten och Avfall, Trollhättan Energi, Göteborgsregionens kommunalförbund och Avfall Sverige.

Projektet finansieras av RE:Source, Västra Götalandsregionen och Avfall Sverige. Innovationsprogrammet RE:Source är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

 

Projektledare Johan Yngvesson intervjuades i P4 Sjuhärad om matavfall och vad man kommit fram till i projektet i ett inslag sänt den 2 januari 2019. Lyssna på klippet här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här