18 december 2018

RE:Source utvärderar förebyggande av avfall

RE:Source ska utvärdera goda exempel på förebyggande av avfall. Projektet kommer att utföras av Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Trots att prioriterade mål om minskade avfallsmängder funnits i flera år ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock många exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. RE:Source ska nu identifiera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för utökat arbete inom området.

 

För att kunna utveckla policy och styrmedel behövs kunskap om vilka åtgärder som är möjliga för att förebygga avfall och vilket resultat de kan ge. Underlag behövs för en grundläggande nytto- och kostnadsanalys. Att dokumentera och utvärdera några av de som genomförts för att minska avfall, kan skapa underlag för konsekvensbeskrivningar och i förlängningen policy och styrmedel. Ambitionen är att utvärderingen avser såväl projekt utförda av kommuner och regioner som inom handeln, byggsektorn och tillverkande industri.

 

Med anledning av att förebyggande av avfall är ett relativt outvecklat område behöver också grundläggande strategiska frågor analyseras och diskuteras. Tanken är att utvärderingen ska inleda arbetet för att ge underlag att besvara sådana frågor. Det kan exempelvis avse frågeställningen om det är ändamålsenligt att se förebyggande av avfall som en avfallsfråga. Frågan om orsakerna till att avfall uppstår, är ett annat exempel på en grundläggande frågeställning där det behövs kunskap.

 

Arbetet kommer att pågå under 2019. Är du intresserad av följa projektet eller kan ge förslag på projekt att utvärdera är du välkommen att kontakta Åsa Stenmarck, IVL, e-post: asa.stenmarck@ivl.se

 

Kontaktperson på RE:Source är Gunnar Fredriksson, e-post: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com telefon 073-3742534

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här