30 november 2018

RE:Source studerar besluts- och riskbedömningsmetoder

I flera av RE:Source inledande projekt har frågan om hur avvägning ska göras mellan giftfrihet och resurseffektivitet identifierats som strategiskt viktig. Osäkerheten om hur avvägningen mellan målen ska göras leder till att det upplevs som oklart vilket avfall som är lämpligt att materialåtervinna.

 

För att ge underlag för att tydliggöra hur avvägningen ska göras har RE:Source beslutat att genomföra ett projekt som övergripande studerar olika besluts- och riskbedömningsmetoder, samt jämför hur man hanterar nytto- och riskanalyser inom andra områden. Exempel på andra områden kan vara trafik, arbetsmiljö och säkerhet.

RE:Source har beslutat att projektet ska utföras av Jonatan Gehandler på RISE. Projektet ska genomföras under 2019. Är du intresserad av att följa projektet eller lämna synpunkter är du välkommen att kontakta Jonatan Gehandler, e-post jonatan.gehandler@ri.se

Kontaktperson på RE:Source är Gunnar Fredriksson, e-post: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com telefon 073-3742534

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här