19 oktober 2018

Projekt ska främja återvunnet material i konstruktioner

Ett nytt strategiskt projekt inom RE:Source ska göra det lättare att använda återvunnet material i konstruktioner och vid anläggningsarbeten. Projektet ska också undersöka om det finns ett behov av en informationstjänst som kan förenkla kontakter mellan köpare och säljare av materialet.

Projektet Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial i konstruktioner ska fokusera på två material: betongkross och slaggrus/aska. Slaggrus är bottenaska från avfallsförbränning och används ofta för täckning av deponier, men skulle kunna användas till annat. Slaggrus och andra askor har stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturens resurser i konstruktioner och vid anläggningsarbeten, enligt en rapport från Avfall Sverige.

Martijn van Praagh, ÅF.
Martijn van Praagh, ÅF.

– Men policys och regelverk är inte anpassade till återvunna material, utan utgår ofta från jungfruliga material. Dessutom finns det ofta skepsis kring miljöeffekter och det saknas affärsmodeller för hur man kan använda materialen och få betalt för dem, säger projektledaren Martijn van Praagh, ÅF.

Lyfta möjligheter

Detta och andra faktorer som påverkar användning av sekundära råmaterial ska nu undersökas i projektet, som pågår fram till december 2019. Martijn van Praagh leder projektet tillsammans med Jelena Olsson och Linus Brander, som båda jobbar på RISE.

– En stor utmaning är att vi idag producerar material som vi lite slarvigt betecknar som avfall och därmed som problem.

Projektet fokuserar på två material, men tanken är att resultaten även ska kunna tillämpas på andra materialströmmar.

– Syftet är ta fram allmänt giltiga lösningsförslag för att undanröja hinder och samtidigt lyfta möjligheter för en cirkulär materialanvändning.

Internationell utblick

I projektet ska man också undersöka behovet av en öppen informationstjänst som gör det möjligt att öka användningen av sekundära material. Enligt Martijn van Praagh finns det ofta en vilja att använda återvunnet material.

– Men det kan finnas matchningsproblem, till exempel på byggen. En entreprenör kanske vill men kan inte få tag i återvunnet material när är dags för anläggningsarbetena.

Han berättar att man i vissa avseenden har kommit längre i andra länder, till exempel Danmark, Tyskland och Nederländerna. I projektet ska man sammanställa internationella erfarenheter och dra lärdomar för att de ska kunna användas vid svenska förhållanden.

I samband med RE:Source-dagen den 21 november kommer en workshop att hållas på temat. Martijn van Praagh hoppas på många deltagare och bra inspel från myndigheter, forskare, entreprenörer, producenter av sekundära råmaterial, med flera.

– Vi vill att aktörer med olika perspektiv ska mötas och skapa en dagsfärsk bild av vilka behov som finns och vilka hinder de upplever, säger Martijn van Praagh.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här