5 oktober 2018

Ökad internationell samverkan inom forskning och innovation

Som en del i den satsning RE:Source gör för att öka samverkan mellan svenska och internationella organisationer inom forskning och innovation, deltog RE:Source i den europeiska Match-making-dag som Innovasjon Norge arrangerade i Oslo den 26 september under titeln ”Unlimited opportunities in a circular economy”. Under dagen presenterades bland annat pågående EU-projekt inom området samt kommande EU-utlysningar och finansieringsmöjligheter.

JohanFelix2osloRE:Sources representanter hade under dagen möten med bland annat Circular Norway, branschorganisationen Avfall Norge och ett flertal utländska företag som önskar kontakt och samverkan med svenska företag. Kontakterna kommer att följas upp med specifika möten.

– Det finns ett stort intresse ute i världen för RE:Source och hur vi arbetar, och det finns goda möjligheter för RE:Source att fortsätta utveckla ett starkt internationellt nätverk och samarbete, säger Johan Felix, ansvarig för internationalisering inom RE:Source.

Önskan om ekodesignkrav

RE:Source var även representerat på EU Circular Businesses Forum den 26 september i Bryssel.

Konferensen syftade till att bidra till att mobilisera industri, offentlig sektor och akademi för att adressera utmaningar och möjligheter med den cirkulära ekonomin.

Förutom en inledande paneldebatt som fokuserade på möjligheter med cirkulära produkter, så hölls parallella workshops om cirkulär produktdesign, spårbarhet för återvinning, reparation/återanvändning, konsumentmakt, återtillverkning respektive digitalisering. RE:Source var representerad i workshopen om återanvändning i vilken bland andra European Remanufacturing Council presenterade. DG Growth (EU-kommissionen) pekade på att man framöver ska försöka koppla ihop resurseffektivitet och klimatförändringar.

I slutpanelen uttryckte bland andra DSM, en holländsk mattillverkare, en önskan om att kommissionen inför strikta ekodesignkrav för mattor, inklusive krav på full redovisning av ingående material, samt producentansvar och miljömärkning.

Företaget Minsait-INDRA presenterade en ”smart cities waste collaboration platform”, kallad SmartWASTE som kan användas för att koppla ihop olika överskott eller avfall med olika behov  .

Hitta aktörer

RE:Source deltar aktivt i internationella sammanhang för att bidra till, påverka och bevaka forskning och utveckling inom cirkulär ekonomi och hållbar materialanvändning.

Håll ögonen öppna om kommande notiser om internationell samverkan i våra nyhetsbrev. Vi kommer aktivt arbeta mer för att underlätta deltagande i EU-ansökningar och för att hjälpa er hitta rätt aktörer internationellt inom området.

Under oktober/november öppnar nästa runda av utlysningar i Horizon2020.

För mer info, kontakta johan.felix@resource-sip.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här