27 september 2018

Workshop om Green Deals väckte intresse

RE:Source och Nederländernas ambassad arrangerade nyligen en workshop på temat Green Deals, en holländsk modell som förenklat kan beskrivas som frivilliga överenskommelser för ökad hållbarhet.
Många nya kontakter knöts och intresset för Nederländernas framgångsrika arbete med Green Deals var stort.

Drygt ett 30-tal inbjudna från departement, myndigheter, företag och branschorganisationer deltog i workshopen som genomfördes i Stockholm i mitten av september. Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse inledde dagen med att berätta om möjligheterna med Green Deals och RE:Sources innovationsledare Johan Felix förklarade hur modellen skulle kunna vara ett verktyg för att skynda på hållbarhetsarbetet även i Sverige.

-Det blev lyckat och det ställdes många frågor från svenska parter om hur Green Deals går till i praktiken och vilka resurser det kräver, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.

Under dagen gavs flera presentationer av holländska exempel och erfarenheter. Flygbolaget KLM-Air France berättade om hur de haft nytta av Green Deals i sitt arbete med att införa biobaserade flygbränslen i sin verksamhet. Företaget Inashco, som återvinner material ur bottenaska, berättade om sitt arbete med Green Deals. Bland annat har de förbundit sig att ta hand om all bottenaska som blir kvar när deras samarbetspartner energiåtervinner. Överenskommelsen gäller i tio år.

Deltagarna fick även exempel på den första internationella överenskommelsen, ”North Sea Resources Roundabout”, som Holland, Belgien, Frankrike och Storbritannien skrivit på.  Överenskommelsen går ut på att möjliggöra transporter av utvalda materialfraktioner mellan länderna och på så sätt skapa förutsättningar för effektivt materialutnyttjande och återvinning. Eftersom fraktionerna idag klassas som avfall är de normalt krångliga att skicka över gränser. I och med överenskommelsen har länderna dock enats om att en hållbar hantering måste gynnas inom ramen för gällande lagstiftning och regelverk.

I Sverige har vi högt uppsatta klimatmål och siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Till år 2045 är målet att Sverige ska bli helt klimatneutralt.

Även om vi inte arbetar med Green Deals som i Nederländerna finns en rad liknande samarbeten och satsningar även här. Initiativet Fossilfritt Sverige presenterade exempelvis de färdplaner för olika sektorer som tagits fram i samarbete med de olika branscherna och som stakar ut vägen för att nå målet. Ett av exemplen som lyftes extra var Byggbranschens färdplan som presenterades av Marianne Hedberg från Sveriges byggindustrier. Även Naturvårdsverket och Vinnova berättade om några av sina aktiviteter på hållbarhetsområdet där syftet, liksom i Green Deals, är att underlätta och ta bort hinder som står i vägen för innovativa, hållbara lösningar och arbetssätt.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där det bland annat diskuterades just hur Sverige kan utvärdera möjligheterna med Green Deals vidare t ex för att uppnå vissa av målen i färdplanerna.

-En möjlighet som fördes fram är att utgå ifrån de hinder och åtgärder som identifierats i Färdplanerna och se hur man inom ramarna för rådande lagstiftning kan sänka eller eliminera hindren, säger Johan Felix.

Hur tas förslag och diskussioner vidare?

I ett nästa steg arrangerar RE:Source ett uppföljningsmöte hos Vinnova där RE:Source tillsammans med Naturvårdsverket, Fossilfritt Sverige och representanter från Nederländerna ska diskutera möjliga fallstudier och upplägg för att utvärdera Green Deals för svenska förhållanden. I detta arbete kan RE:Source bidra med kompetens, samordning och kontakter med berörda aktörer, säger Johan Felix.

 

Här kan du ta del av de olika presentationerna som framfördes under workshopen:

1. RVO, Robine van Dooren

2. Airfrance-KLM, Martin Kotte

3. Roelofs, Tobias Strating

4. Inashco, Rogier van de Weijer

5.  Fossilfritt Sverige, Malin Strand

6. Sveriges Byggindustrier, Marianne Hedberg

7. Vinnova, Filip Kjellgren

8. Swedish EPA Sebastian Dahlgren Axelsson

 

Nederländska ambassadens hemsida ligger en text på engelska om workshopen.

On the Dutch Embassy’s website there is a text in English on the Green Deal workshop.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här