31 augusti 2018

Nytt strategiskt projekt: Policyanalys

RE:Sources strategiska projekt Policyanalys ska arbeta vidare utifrån resultaten i förstudien Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall. Förstudien blev klar i våras och har pekat ut ett antal frågeställningar som är prioriterade inom området. Dessa ska det nya projektet nu ta sig an.

Gunnar Fredriksson, är verktygsledare Policy inom RE:Source och står som projektledare för både förstudien och det nya projektet Policyanalys. Här svarar han på ett antal frågor om projektet och vad det vill åstadkomma.

Gunnar Fredriksson, projektledare
Gunnar Fredriksson, projektledare, Kontakt: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Hur skulle du beskriva begreppet policy, så som det avses i projektet?

-Med policy menar vi ett principiellt ställningstagande om hur man ska agera för att nå ett mål. Utifrån en policy kan man sedan besluta om styrmedel eller andra åtgärder. Avfallshierarkin är ett exempel på policy och som det också finns många styrmedel kopplade till.

Vad har policy för betydelse i arbetet med att minimera och nyttiggöra avfall, som ju är RE:Sources övergripande uppdrag?

-Min bild är att policy är ett svar på en fråga om hur man ska agera. Jag har därför letat efter frågor som behöver besvaras för att målen inom RE:Sources område ska nås. Utgångspunkten är den generella frågan om hur vi ska agera för att minimera och nyttiggöra avfall. Den frågan kan sedan delas in ett stort antal underfrågor.

Hur utvecklat är policyarbetet när det kommer till avfallsområdet?

-Generellt finns det ett stort behov av tydliga ställningstaganden och effektiva styrmedel inom vårt område. När frågorna är identifierade kan RE:Source bidra genom att ta fram kunskap och erfarenhet som kan vara en grund för att beslutsfattare kan göra kloka ställningstaganden.

I förstudien kom ni fram till ett antal viktiga frågeställningar som det nya projektet nu ska ta sig an. Kan du ge några exempel?

-Vi kommer bland annat att arbeta med frågeställningen om hur området förebyggande av avfall kan utvecklas, hur avvägningen mellan giftfrihet och resurseffektivitet kan göras och hur upphandling som styrmedel kan utvecklas. Projektet innebär också fokus på kommunikation med RE:Sources myndighetsnätverk, andra strategiska innovationsprogram och IVA:s projekt om resurseffektivitet. Vi kommer också jobba för att ta tillvara erfarenheter från utlysningsprojekt inom RE:Source.

Projektet har delats in i fem arbetspaket. De fokuserar på alltifrån riskbedömning till upphandling vilket gör att projektet behöver ta in en rad experter. Vad kommer ni att behöva för kompetens?

-Vi kommer behöva utvärderare för att utvärdera förebyggande av avfall. Vi kommer även att behöva kompetens inom riskbedömningar för att kunna jämföra riskbedömningar inom vårt område med andra områden. Vi kommer troligen också att behöva kompetens för att utveckla processer och krav vid upphandling.

Uppdragen annonseras ut via RE:Source Kompetens där alla intresserade kan söka. Har projektet några uppdrag utlagda nu?

-Ja, både uppdraget inom riskbedömning och uppdraget inom utvärdering har just lagts ut. Alla som är intresserade av uppdragen kan läsa mer om dem och enkelt skicka in en anmälan via RE:Source Kompetens.

Runt 130 projekt har nu startats inom RE:Source.  Kan några av dem kan vara relevanta för projektet Policyanalys och vice versa?

-Jag tycker egentligen att alla projekt handlar om policyutveckling. Kanske tänker man inte så när man jobbar med någon konkret teknisk återvinningsfråga. Men egentligen jobbar man med att undersöka om hur man ska agera och om det är värt att hålla på med. Flera sådana projekt kan sammantaget hjälpa till att besvara frågan om det exempelvis behövs styrmedel.

Finns det planer på att försöka samverka?

-Ja, vi kommer att analysera genomförda projekt för att leta efter resultat som kan användas för utveckling av policy. Vi kommer också uppmuntra till diskussion mellan projekten för att komma fram till om deras resultat pekar på generella slutsatser. Vi kommer försöka systematisera det utifrån de frågeställningar som tagits fram.

Kommer projektet att bjuda in företag, branscher, myndigheter och andra som vill diskutera frågor kring policy till workshops eller seminarier under projekttiden?

-Ja, vi kommer ha arbetsgrupper till alla projekt där vi vill ha med både branschorganisationer och verksamheter. Men det skulle också vara värdefullt med en mer kontinuerlig diskussion om resultaten och frågeställningarna. Min erfarenhet är att det är avgörande för ett bra resultat att få frågorna belysta från olika håll och att olika åsikter kommer fram.

Hur kan olika åsikter berika projektet?

-Många frågor är så komplexa, och präglas av hur man värderar olika aspekter, att det inte är möjligt att enkelt räkna sig fram till ett sant svar. Vi ska stå för underlaget. Politiker och andra beslutsfattare får sedan bestämma policyn.

Hur länge pågår projektet och hur mycket pengar satsar RE:Source på detta?

-Vi kommer ägna resten av 2018 åt att hitta utförare, sätta samman arbetsgrupper och planera arbetspaketen. Jobbet kommer göras under 2019. Sammantaget har projektet, bestående av fem arbetspaket, en budget på 3,8 miljoner. Den största delen kommer att användas till de utförare som ska genomföra arbetspaketen. I budgeten ingår att deltagande aktörer satsar 750 000 kronor genom att bidra med arbetad tid.

När projektet är klart, vad har ni har lyckats med då?

-Då kommer kunskapen och erfarenhet från RE:Sources alla projekt ha tagits tillvara så att de bidrar till att utveckla policy. Det kommer exempelvis finnas bättre underlag för att ta ställning till vad som behöver göras för att öka återvinningen. Förhoppningsvis kommer också en utvärdering av arbetet med förebyggande av avfall vara en grund för rekommendationer som får fler, eller alla, att börja minimera sitt avfall.

Kan resultaten vara relevanta även för branscher som inte jobbar med just avfall och återvinning tror du?

-Ja, jag skulle bli glad om vårt arbete kunde öka förståelsen för hur utveckling av policy och styrmedel går till. Förhoppningsvis kan det också vara inspirerande om det blir tydligt att konkreta och avgränsade utvecklingsprojekt bidrar till att göra samhället mer hållbart, bara erfarenheterna tas tillvara.

Är du intresserad av att läsa mer om resultaten i förstudien Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall hittar du en sammanfattning här.

Känner du till projekt där man förebyggt avfall? Det kan handla om kommuner, handel, byggföretag och industri. Tipsa oss! Vi kommer låta utvärdera olika insatser som haft syftet att förebygga avfall. Kontakta gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här