16 mars 2018

Fyra nya projekt startar i mars

Att stärka RE:Source som innovationsarena och utveckla RE:Source inom utbildningsområdet. Det är liksom benchmarking, internationell samverkan och kommersialisering ämnen för fyra RE:Source-projekt med start i mars 2018.

Gemensamt för projekten är att de syftar till att stärka RE:Sources roll inom innovationsområdet. De fyra projekten är:

 

Benchmarking och internationellt samarbete

Hur ser det svenska innovationsområdet ut och hur har det utvecklats över tid och i förhållande till andra länder? Det ska analyseras i det aktuella projektet som också har till syfte att stimulera och stödja internationell FoI-samverkan. Projektet vill identifiera goda exempel i framgångsrika länder och i samarbete med dessa länder utveckla gemensamma aktiviteter och överföra best practice-lösningar mellan aktörer.

Projektmål är också att RE:Source aktiviteter ska bidra till ökat svenskt intresse att delta i ansökningar till EU-program.

Projektet är planerat att pågå under två år och och utgör det strategiska skalet för verktyget Internationell FoI samverkan inom RE:Source.

Projektet leds av Johan Felix, CIT Chalmers Industriteknik.

 

Kommersialiseringsinsatser för förnyelse av innovationsområdet

Projektet syftar till att förnya RE:Sources innovationsområde genom att fokusera på vidareutveckling av projektresultat och att stärka kommersialisering av idéer.

För att möta behov som uppstår hos aktörer eller beroende på typen av innovation kommer tre arbetssätt att erbjudas innovationsområdets aktörer: Kommersialiseringscoachning, testcheckar och innovationstävling. Målsättningen är att katalysera och stimulera goda idéer att utvecklas vidare och närma sig kommersialisering.

Projektet är planerat att pågå under två år, inom ramen för verktyget Kommersialisering och affärsutveckling.

Projektet leds av Carl-Arvid Dahlöf, Inno Group.

 

Utbildningskoordinering RE:Source

Utbildningsverktyget inom RE:Source syftar till att öka kompetensnivån hos och inter­aktionerna mellan innovationsområdets aktörer genom att utveckla och samordna relevanta utbildningsaktiviteter.

Syftet med det aktuella projektet är att etablera effektiva kontakt- och kommunikationskanaler inom och mellan universitet och högskolor samt att arrangera tre doktorandkurser. Kurserna erbjuds också för personer i motsvarande ställning i näringslivet och offentliga organisationer.

Projektet är planerat att pågå under två år, inom ramen för verktyget Utbildningskoordinering.

Projektet leds av Ola Eriksson, Högskolan i Gävle.

 

Samverkan och ökat nyttiggörande av resultat som förnyar innovationsområdet

Projektets syftar till att sprida framtagen kunskap och resultat från projekt till utvalda målgrupper och därigenom öka nyttan och bidra till att goda exempel inspirerar till förändring. Vidare kommer projektet fokusera på att etablera och skapa dialog med mellan avfalls- och återvinningsbranschen och tillverkningsindustrin.

Projektet genomförs som en del av verktyget Kunskapsdialog vilket har som målsättning att öka utvecklings- och implementeringstakten för innovativa lösningar inom området genom att målgruppsanpassa projektresultat och goda exempel. Projektet bidrar också till att öka RE:Sources attraktivitet som innovationsarena.

Projektet leds av Evalena Blomqvist, RISE Research Institutes of Sweden.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här