12 mars 2018

Sökes: Kompetenser inom hållbara cirkulära material

Under våren kommer RE:Source att starta ett långsiktigt strategiskt projekt om Hållbara cirkulära material. Till detta projekt behövs ett flertal kompetenser.

Det strategiska projektet kommer att behöva knyta upp olika kompetenser på området. Därför går projektet under våren ut och frågar efter sådana via RE:Sources informationskanaler. Mer information om hur man kan ansöka kommer inom kort.

Breda kunskaper

I arbetspaketet ”Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall” kommer inledningsvis en vetenskaplig och saklig framtidsanalys att genomföras för att för att få en tydligare bild om hur framtidens material i avfalls- och återvinningsströmmarna kommer att se ut.

Här kommer bland annat breda kunskaper inom material och tillämpningar efterfrågas.

Under arbetspaketet ”Farliga ämnen i avfall” kommer en inledande kunskapssammanställning av farliga ämnen i avfall att göras.

Spännande vår

Här kommer ett brett spektrum av kunskaper inom till exempel kemikalielagstiftning, testmetoder, kartläggning, arbetsmiljö och exponeringsscenarier att efterfrågas.

Det finns med andra ord anledning att hålla ögonen öppna under våren.

Mer om projektet:

Hållbara cirkulära material syftar till att ta fram strategiska underlag för att leda och utveckla RE:Sources verksamhet, att sammanställa kunskap och erfarenheter samt att identifiera luckor för att möjliggöra en ökad cirkulär materialåtervinning.

Bland målen att uppnå under projekttiden finns:

  • Analys och kvantifiering av framtidens materialflöden.
  • Ökad kunskap hos avfallshanterande aktörer om framtidens material och dagens outnyttjade avfallsströmmar
  • Ökad kunskap hos producenter om möjlig användning av framtiden sekundära material och dagens outnyttjade avfallsströmmar
  • Förståelse hos aktörer i värdekedjan om hur material används, bearbetas, återvinns och hanteras
  • Bred förståelse och förankring av framtidens materialflöden och dess komplexitet

De förväntade effekterna efter projekttiden är att framtidens materialströmmar ska vara mer anpassade för cirkulära materialflöden och att avfalls- och återvinningssystem ska vara anpassade för framtidens materialflöden.

Projektet leds av Henrik Oxfall, Swerea IVF.

 

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här