10 februari 2017

Läs hela listan över ansökningar till utlysningen

När RE:Source stängde sin utlysning den 8 februari hade hela 119 ansökningar kommit in, en kraftig ökning från de 65 i förra utlysningen. Här kan ni läsa hela listan över dem som söker projektmedel.

– 119 ansökningar är ovanligt många för den här typen av utlysningar, säger Susanne Karlsson vid Energimyndigheten. Det visar att RE:Source nu blivit ett väletablerat och känt program bland områdets aktörer.

Fokus för utlysningen var projekt som rör utveckling av innovativa lösningar som har nått en viss mognadsgrad och kommit några steg på vägen mot praktisk användning.

– Från vårt håll ser vi det stora intresset för utlysningen som ett tecken på att både viljan och förmågan att tänka innovativt kring effektivare användning av våra resurser är stort, vilket vi naturligtvis gläder oss mycket åt, säger Johan Felix i RE:Sources programledning. Det ska nu bli oerhört spännande att ta del av de olika ansökningarna och se vad som ”bubblar” inom området.

45 miljoner kronor att fördela

De projekt som ansökts om kan vara i formen av förprojekt, innovationsprojekt eller demonstrationsprojekt. Maximalt bidrag kan uppgå till  5 miljoner kronor, beroende på typ av projekt. Det totalt sökta stödet är drygt 115 miljoner kronor och sammanlagt kan det delas ut 45 miljoner kronor.

Preliminärt datum för Energimyndighetens beslut är den 1 juni, med projektstart tidigast 15 juni, men med tanke på den stora mängden ansökningar är det möjligt att tidsplanen förskjuts.

Här är hela listan på ansökningar

Acidogen fermentering som biotekniskt nav för nyttiggörande av organiskt avfall
Luleå tekniska universitet, Anders Lagerkvist

Agglomerering av fines från förbehandlad uttjänt elektronik
Swerea MEFOS AB, Ulf Sjöström

Användning av biprodukter från massa- och pappersindustrin för att minska stålindustrins koldioxidutsläpp
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Alejandro Grimm

Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Kent Davidsson

AppSvamp 2 – En ny utvecklad teknik för matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt samt att valorisera förbrukat svampsubstrat för bränsle
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Shaojun Xiong

Att göra cirkulära val av inredningsprodukter – utveckling av bedömningsverktyg
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Åsa Stenmarck

Avfall – en värdefull börsomsatt råvara?
Agronomics Scandinavia AB, Katarina Gillblad

Behandlingskedjan for detoxifiering av avfall innehållande spårämnen
Luleå tekniska universitet, Jurate Kumpiene

Biokol från restprodukter ger mervärde till skogsindustrin, ökad resurseffektivitet och ett hållbart jordbruk
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Susanne Paulrud

Biokol och bioolja av hög kvalitet med hjälp av mikrovågsteknik och katalysator
EcoPar AB, Andreas Eklund

Biologisk effektanalys, för nyttjande av avfall som råvara i specifika applikationer
BioImpakt i Örebro AB, Per-Erik Olsson

Bioraffinaderier i Sydsverige – konkreta möjligheter
Energiforsk AB, Anton Fagerström

Bränsledesign – nyckeln till ökad materialåtervinning i energisystemet?
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Inge Johansson

Cirkulerande kommunplast med vidareutvecklad teknik
VafabMiljö kommunalförbund, Ann-Sofie Granzell

Cirkulär ekonomi och återbruk
Norrtälje kommun, Rasmus Lundholm

Cirkulär ekonomisk tillväxt – genom att nyttiggöra danska erfarenheter i svensk sjukvård
Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet, Daniel Eriksson

Cirkulär hantering av förorenade massor
Chalmers Tekniska Högskola AB, Lars Rosén

Cirkulär livsmedelproduktion i staden – svampodling på restprodukter
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Roger Nordman

Cirkulärt och säkert – förutsättningar för systematiskt arbete med riskbedömning av cirkulära system
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Charlotta Löfström

Cykel- och gångvägar med grön profil
Swerock AB, Lars Jansson

Demonstrationsprojekt kvartersnära ÅVC
Norrtälje kommun, Rasmus Lundholm

Det går som smort – lokalt system för matolja som drivmedel
Högskolan i Gävle, Ola Eriksson

Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)
Chalmers Tekniska Högskola AB, Björn Johansson

Dry it!
Harvest Moon AB, Åsa Karlsson

DualCat – demonstration av energieffektiv metod för rening av gaser från rötrester
Scandinavian Centriair AB, Tarras Delin

Elektrokatalytisk uppvinning av ammoniak för ett cykliskt avfalls och bränslesystem
Uppsala universitet, Tomas Edvinsson

Fiberarmerade polymerer i hållbara cykler
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Olena Smuk

Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar                         
Swerea IVF AB, Annika Boss

Framtidens insamlingssystem – med medborgaren i fokus
Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Linea Kjellsdotter Ivert

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning
Swerea IVF AB, Karin Lindqvist

Fårhår – en ullständig kartläggning
Högskolan i Gävle, Ola Eriksson

Förbättringsåtgärder för effektiv återvinning av matavfall
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Christina Anderzén

Ge mat- och bryggeriavfall ett andra liv
Luleå tekniska universitet, Pavlos Christakopoulos

Go City Grow
F.P. Lab ek för, Jonathan Naraine

Green Food Interactive
Green Food Interactive, Philip Ras

Hydrotermisk karbonisering: en praktisk avfallsbehandlingsmöjlighet?
Luleå tekniska universitet, Lale Andreas

Hållbar hantering av slam från vattenreningsverk
Biokol Sverige AB, Eva Björkman

Hästgödsel som möjlig lokal energiråvara – i stället för ett miljöproblem
Högskolan i Gävle, Ola Eriksson

Högteknologisk automatiserad avfallssortering
Normans i Jönköping AB, Conny Norman

Industriellt relevant optimerings och simuleringsverktyg för återvinningsprocesser med höga partikelinnehåll
Tetra Pak Processing Systems AB, Fredrik Innings

Innovationsplattform för cirkulär ekonomi, lednings- och innovationssystem för ökat resursnyttjande
SRV återvinning AB, Johan Flink Karlström

Innovativ användning av reaktiv extrudering för återvinning av PET
Swerea IVF AB, Henrik Oxfall

Innovativ cirkulär affärsmodell för Houdini Sportswear
Houdini Sportswear, Phrida Lindblad

Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS mål för solcellstillämpningar
Chalmers Tekniska Högskola AB, Kyle Johnson

Insekter för fodersäkerhet och avfallshantering
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Kamyar Mogodiniyai Kasmaei

Integrerad produktion av blekkemikalier vid massabruk
Luleå tekniska universitet, Fredrik Granberg

Integrerat visualiseringscenter- och återbrukshus i Tullkammarkajen, Cirkulära huset
Halmstads Energi & Miljö AB, Joakim Pettersson

Kartläggning av hinder och möjligheter för resurseffektiv avfallshantering inom byggsektorn
WSP Sverige AB, Elisabeth Lindh

Kolsänkor från avfall och utsläpp
Biorecro AB, Henrik Karlsson

Kommersiella möjligheter för lokal återbruksverksamhet
SWECO Environment AB, Marie Castor

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer
Göteborgs stad, Nina Wolf

Kriterier för en resurseffektiv rivning
NCC Industry Nordic AB, Johan Sidenmark

Kunskap i rätt förpackning – samverkansforum för ökad materialåtervinning av förpackningar
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Anna Fråne

Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler
Göteborgs stad, Nina Wolf

Kväveåtervinnig – nyckel till cirkulär ekonomi
EkoBalans Fenix AB, Gunnar Thelin

Lignoprodukter med grön kemi
Biobusiness arena, Bengt Aldén

Livsmedelsproduktion baserad på ett innovativt kretslopp av näringsämnen från avfall
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU,Malin Hultberg

Marint Återvinningssystem
Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Henrik Ringbserg

Matavfall i en cirkulär näringskedja
Bee Urban AB, Maria Svennbeck

Materialåtervinning av plastfraktioner via termisk omvandling
Chalmers Tekniska Högskola AB, Martin Seemann

Metod för karaktärisering av självuppvärmning av olika avfallsfraktioner
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Anders Lönnermark

Mikrobiell interferens som biocid i pappersproduktion och avloppsrening
Umeå universitet, Anders Johansson

Minskade CO2-utsläpp och förbättrad resurseffektivitet genom användning av järn- stålslagg vid cementtillverkning (Slagg för cement, S4C)
Luleå tekniska universitet, Fredrik Engström

Minskat avfall vid nybyggnation – Hur ser förutsättningar för ett upphandlingsverktyg ut?
Hållbar Utveckling Skåne, Helena Thelander

Minskat matsvinn – livsmedelsindustrin och hushåll i samverkan
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Åsa Moberg

Multipel karakterisering för framtidens industriprocesser
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Mikael Thyrel

NOrdic waste-to-energy SOlutions going international – how to deal with the LOcal COntext
Chalmers Tekniska Högskola AB, Erik Ahlgren

Nya livsmedel baserade på sidoströmmar från fiskberedning
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Evelina Höglund

Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Pernilla Johansson

Omprövning av avfallets värde
Lunds universitet, Naoko Tojo

Omvandla avfallsmaterial till innovativa produkter i bostadsbyggandet
Linnéuniversitetet, Stergios Adamopoulos

Omvandling av deponerad asbestcement till förädlade restprodukter
CBI Betonginstitutet AB, Lars Kraft

On-site sanering av mark med hjälp av pulserande spänning
Futureco AB, Ida-Linn Näselius

Panta Påsen – förutsättningar för ett nationellt pantsystem för plastbärkassar
Sugi Group AB, Suwar Mert

PLASORT – Automatisk sortering av hela plaststycken
Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Klas Cullbrand

Potential för ökat återbruk av fast och lös inredning – hur mycket slängs och vad kan sparas miljömässigt och ekonomiskt på att återbruka
LINK Arkitektur AB, Ivana Kildsgaard

Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall
Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Eric Rönnols

Produktutveckling med återvunna material för vertikal odling i stadsnära miljö
Grönska Statsodling 365 AB, Natalie De Brun Skanz

Pure brass (Pb)
Swerea MEFOS AB, Tobias Lindbäck

Re:Mix – materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Åsa Östlund

RECYTAL – Tillämpning av återvunna glasfiberförstärkta kompositisolatorer och kasserade glasfibrer i byggindustri
Swerea SICOMP AB, Spyridon Tsampas

Refurn – fysisk och digital handelsstation för återbrukade möbler
Refurn Holding AB, Karolina Gabrielsson Berglöf

Remakerspaces – Makerspaces som nav för återvinning i en avfallsfri stad
Interactive Institute Swedish ICT AB, Elin Önnevall

ReMat – utveckling av affärsmodell och teknisk plattform för ökad lokal materialförädling inom svensk bildemontering
Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Kristoffer Gramnaes

Resurseffektiv, rötbar och våtstark matavfallspåse
Mittuniversitetet, Sven Norgren

Returhuset som testbutik för hållbar konsumtion och beteendeförändring
Godsinlösen Nordic AB, Jens Thulin

Rivningsvirke som bränsle vid supereffektiv el- & värmeproduktion
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Anders Hjörnhede

Sanering av olja med biobaserad absorbent och arkeer
Nordic Bioengineering AB, Clas Tegerstrand

Skräplabbet
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Anna Grundén

Slamproduktifiering 2 – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt 2 (SLURP2)
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Michael Finell

Spill över
Malmö stad, Susanna Winblad

Systematisk arbetsmetod och hjälpmedel för minskning av matsvinn i livsmedelshandeln
Svensk Avfallsrådgivning AB, Arvid Lindell

System för effektiv avfallshantering vid Norrlands universitetssjukhus
Västerbottens läns landsting, Lisa Redin

Teknik för bättre sortering av bottenaska från avfallsförbränning
Energiforsk AB, Helena Sellerholm

Textilpapper som cirkulärt material
Innventia AB, Tatjana Karpenja

Tillvaratagande av biprodukter från fiskberedningsindustrin
Rena Hav Sverige AB, Bengt Gunnarsson

Uppföljning att pyroteknisk utrustning aktiverats vid fordonsskrotning
Nordic Making, Christofer Abraham

Uppgradering för förlängt nyttiggörande av deponigas
BioSling AB, Tina Lejonklou

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin
Innventia AB, Tatjana Karpenja

Uppåt i avfallshierarkin – analys av emotionella och rationella konsumtionsmotiv
Tyréns AB, Matilda Cervenka

Utveckling av gummibetong för tillämpningar inom byggnadssektorn
CBI Betonginstitutet AB, Lars Kraft

Utveckling inför industrialisering och kommersialisering av Ash2Phos, process för fosforutvinning ur slamaska
EasyMining Sweden AB, Patrik Enfält

Utökad användning av slagg genom online-övervakning av slaggprocesser
Swerea KIMAB AB, Bertrand Noharet

Verktygutveckling för resurseffektivitet i läkemedelsindustrin
Stockholm International Water Institute, Nicolai Schaaf

WHAT – ett strategiskt IT-verktyg för självutvärdering av integrerad avfallshantering
Ekman & Quiroga International Consulting AB, Maria Eugenia Quiroga de Ekman

Vidareförädling av rötrest
ENSY AB, Jan Broberg

VINN SVINN – konsumentinformation för förbättrad ekonomi, hälsa och minskad miljöpåverkan av livsmedel
Interactive Institute Swedish ICT AB, Annelise de Jong

Värnhem Matcirkel
Fastighets AB Trianon, Charlotte Hauksson

Återanvändning av massabruksavfall i cementbaserade materialer
CBI Betonginstitutet AB, Arezou Baba Ahmadi

Återbruk av bäddsand från fluidbäddpannor
SP Energy Technology Center AB, Fredrik Weiland

Återvinning av betong i betong – teknik och marknadspotential
Högskolan i Borås, Agnes Nagy

Återvinning av gipsavfall i asfaltbeläggning
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Dina Kuttah

Återvinning av silver från CIGS-solceller
Chalmers Tekniska Högskola AB, Britt-Marie Steenari

Återvinning av SLF via högtemperaturförgasning
SP Energy Technology Center AB, Fredrik Weiland

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler
Swerea IVF AB, Eva Carlbom

Återvunnen polyeten som grävskydd över biogasledningar
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Jan Henrik Sällström

Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin
Swerea IVF AB, Lisa Schwarz Bour

Ämnesöverskridande samverkansprojekt för nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter med biotekniska system i kaskad
Karlstads universitet, Maria Sandberg

Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess
Högskolan i Borås, Anita Pettersson

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här