9 september 2016

Resursanvändningens mångkamp är igång

– Arbetet inom vårt innovationsområde är en mångkamp.

Så beskriver innovationsledare Johan Felix det arbete som nu pågår inom RE:Source. Ett antal grenar fanns på banan vid en workshop i Stockholm den 7 september.

Under våren och sommaren har flera delprojekt arbetat med att definiera hur man kan följa upp utvecklingen inom innovationsområdet. Detta för att kunna kartlägga hur Sverige ligger till inom de olika grenarna i resurs- och avfallshanteringens mångkamp. Första halvlek av denna dags workshop handlade om en avstämning inom det området.

Nyckeltal att jämföra

Visionen för RE:Source är att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att kunna jämföra – både över tid och mellan länder – måste vi veta hur läget är nu. Därför har åtta delprojekt tagit fram nyckeltal för innovationsområdet cirkulära flöden och avfall.

Det gäller:

  • Forskning och innovation – exempelvis hur mycket offentlig finansiering som Sverige satsar på FoU inom området och hur mycket svensk forskning inom området citeras
  • Kommersialisering och export – som antal patent, nya företag, exportandelar inom fältet
  • Utbildning – antal studenter, både på högskola och andra kurser inom området
  • Policyanalys – som lagstiftning, nationella avfallsplaner, antal förslag från Sverige till EU
  • Resurseffektivt samhälle – exempelvis kopplingen mellan konsumtion och avfallsgenerering och var Sverige befinner sig i avfallstrappan
  • Materialåtervinning – hur mycket återvinns?
  • Energi – exempelvis effektivitet inom energiutvinningen
  • Synlighet i media – hur mycket skrivs om resurs- och avfallsområdet?

Runt 30 personer deltog i workshopen och gav sin syn på hur dessa nyckeltal ska bli användbara under det fortsatta arbetet med RE:Source.

Svårt jämföra internationellt

En svårighet är att hitta internationella jämförelser inom alla fält.

– Vi kanske ska använda EU:s mätningar hos Eco-innovation scoreboard för den internationella jämförelsen? Då kan vi fokusera på de egna nyckeltalen enbart i nationella tidsserier, var en fundering från Johan Felix.

Några ytterligare kommentarer från deltagarna:

– Ett möjligt nyckeltal kunde fokusera på hur stor andel sekundärt material som används i produkter, men det är svårt att mäta.

– Avfall är bara en mänsklig värdering – därför blir det rörigt i statistiken.

mentometer
Deltagarna fick bland annat ge svar via mentometer när policyfrågorna diskuterades.

– Avfall i en bransch är resurs i en annan.

Arbetet med dessa nyckeltal går närmast vidare genom en strategidag 22 september, då RE:Sources  styrelse, strategiska råd och programledning samlas.

 

Mentometrar gav utslag

Andra halvlek av workshopen handlade om ett projekt som har studerat hur policyarbete kan skapa förändring. Då fick deltagarna ge ännu mer handfast feedback. Genom mentometrar gav de svar på frågor kring drivkrafter och hinder inom resurs- och avfallsområdet, exempelvis:

  • Ligger lagstiftningen inom området i linje med visionen i RE:Source?
  • Finns det allvarliga intressekonflikter?

Projektledarna Berit Gullbransson och Fredric Norefjäll, som båda arbetar inom RE:Sources verktyg Policyanalys, fick genom de diskussioner som följde värdefulla svar att ta med till sina fortsatta studier.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här