Samarbete mellan industri och akademi

Inom RE:Source finns en plattform där forskningsmiljöerna samverkar.

Syftet med detta verktyg är att skapa en plattform där forskningsmiljöerna inom RE:Sources fält kan samverka effektivare. Genom att resurserna samordnas stiger kunskapsnivån snabbare och områdets synlighet ökar.

Samverkan mellan akademi och industri är ett särskilt fokus. Utbildning som organiseras gemensamt av industri, akademi och samhällsorganisationer ska inspirera till samarbete och öka rörligheten för forskare, doktorander och andra berörda personer.

Forskarutbildning

Ett gemensamt utbildningserbjudande är öppet för doktorander från alla universitet i Sverige. Här ingår bland annat kurser, studieresor, seminarier och konferenser samt insatser för att stimulera mobilitet och internationellt kunskapsutbyte.

Regionala noder bildas runt befintliga starka forskningsmiljöer, där studenter, handledare och industriella partners kan interagera dagligen. Noderna samarbetar över landet genom temanätverk och nationella aktiviteter. Varje deltagande universitet utformar sin egen tillhörighet.

Med deltagande i den nationella utbildningsplattformen följer både privilegier och skyldigheter, såsom att påverka och bidra till verksamheten.

Kompetensutveckling

Eftersom RE:Source kopplar ihop akademiska miljöer med partners skapas möjligheten att utveckla korta kurser och nya utbildningsprogram som är anpassade efter både industrins och myndigheternas behov.

Vissa moment i forskarutbildningen kommer att samordnas med dessa kurser och andra aktiviteter som erbjuds företag och myndigheter – allt för att stimulera kunskapsöverföringen mellan aktörerna.

LÄS MER OM VERKTYGEN

Ola Norrman Eriksson

Kontaktperson