Inom vilka områden behöver det utvecklas policyer, det vill säga principiella ställningstaganden och riktlinjer, för att RE:Sources mål ska nås?
Det ska det enskilda projektet Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall undersöka.

Riksdag och regering, kommuner och företag beslutar om policyer. Men RE:Source ska bidra med underlag i form av kunskap och resultat som stöd för deras beslut.

Med policy menas i detta projekt principiella riktlinjer för att styra beslut och åtgärder, som i sin tur ska leda till att uppsatta mål nås. I begreppet policyinsatser ingår även styrmedel som beslutas som en följd av policyer.

Att inventera och beskriva behovet av policyutveckling finns med i flera av målen för RE:Source. Exempelvis säger programmål 2 att RE:Source ska ge en tydlig bild av var policyinsatser behövs.

Några exempel på frågeställningar där vi vet att policyutveckling behövs:

  • Hur ska vi arbeta med förebyggande av avfall?
  • Hur ska avvägningen mellan giftfrihet och resurseffektivitet göras?

Inventeringen utgår från tidigare genomförda projekt som Myndighetssamverkan och Policy för cirkulär ekonomi (även kallat Polcirkeln).

Välkommen att vara med i referensgruppen

Arbetsmetoder för projektet är att intervjua berörda aktörer och gå igenom strategiska dokument som EU:s strategi för cirkulär ekonomi, den nationella avfallsplanen och miljömålsuppföljningen. RE:Sources styrelse och strategiska råd ska bidra genom avstämningar och ställningstaganden. Ett förslag till slutsatser kommer vara föremål för öppen konsultation.

Du som är intresserad av att följa projektet är välkommen att anmäla dig till den öppna referensgruppen genom att kontakta projektledaren Gunnar Fredriksson (se nedan).

Projektets resultat, som presenteras i april 2018, blir en beskrivning av behovet av att utveckla policyer. Det ska bland annat användas som underlag för att utforma utlysningar och besluta om fortsatta enskilda projekt.

Kompetenspool

En separat uppgift för projektet har varit att skapa en kompetenspool för RE:Source, där alla som vill vara med och arbeta i kommande projekt ska kunna lista sig. Tanken är att man där ska kunna hitta den breda mix av kompetenser som behövs för att utveckla resurs- och avfallsområdet – allt mellan jurister och personer som arbetar på återvinningscentraler.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Projektledare: Gunnar Fredriksson, verktygsledare för policyanalys inom RE:Source
Telefon 0733-74 25 34, e-post gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Kompetenspoolen: Karolina Vikingsson, programkommunikatör inom RE:Source
Telefon 010-516 55 37, e-post karolina.vikingsson@resource-sip.se