Nästa generations koldioxidneutrala avloppsreningsverk – CarbonNextGen

Det övergripande målet med projektet är att visa en nollavfallsstrategi som förvandlar två viktiga kommunala organiska avfall (avloppsslam och matavfall) till användbara kolkällor som kan nyttjas genom att utvinna högvärdiga industrikemikalier och insatsmedel för vattenrening ur avloppsslammet och matavfallet. Det görs genom att utveckla och demonstrera ett nytt tillvägagångssätt i nästa generations koldioxidneutrala avloppsreningsverk. Energimyndigheten gör bedömningen att projektet är nyskapande eftersom det innebär att nya högkvalitativa produkter kan utvecklas från kommunala avfall förutom biogas och biogödsel.