Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial

Nu kan du söka stöd för genomförbarhetsstudier av lösningar inom cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial. Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser cirka 5 miljoner kronor. 

Lättviktskonstruktioner har stor betydelse för att uppnå energieffektiva produkter, exempelvis i transportsektorn där viktsbesparingar på fordonen kan ge stora miljörelaterade hållbarhetsvinster. Material i lättviktskonstruktioner är ofta avancerade och komplexa, vilket gör dem svåra att återvinna.

Om inte lättviktskonstruktioner utformas på ett sådant sätt att material, komponenter och produkter kan användas och återanvändas på ett effektivt och hållbart sätt, riskerar man att fördelarna med lättviktskonstruktioner går förlorade ur ett hållbarhetsperspektiv. När det utvecklas nya material, konstruktioner och produkter med lättvikt i fokus är det viktigt att materialeffektivitet och cirkularitet beaktas tidigt i utvecklingsfasen. Denna utlysning avser stödja insatser för att möjliggöra detta.

 

Användningen av lättviktsmaterial kan göras mer cirkulär och hållbar på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla:

  • Design av komponenter, konstruktioner och produkter.
  • Affärsmodell och erbjudande till marknaden.
  • Material och materialsammansättning.
  • Processer för tillverkning, reparation, återtillverkning, eller återvinning.

Med lättviktsmaterial/-konstruktioner avses i denna utlysning material eller konstruktioner som är minst 20 procent lättare än motsvarande standardlösningar.

En genomförbarhetsstudie är en utvärdering och analys av potentialen för ett projekt. Syftet med studien är att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt utreda projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det. Studien ska även presentera utsikterna för att projektet blir en framgång.

Utlysningen har utvecklats i samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. RE:Source och Lättvikt planerar för en uppföljande utlysning under 2021, tillsammans med andra strategiska innovationsprogram.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag,
  • offentlig sektor till exempel kommuner och landsting,
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner,
  • forskningsinstitut,
  • och övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Hur stor del av projektets kostnader kan ni få stöd för?

I denna utlysning finns totalt ca 5 miljoner kronor tillgängliga för de projekt som beviljas stöd. Högsta tillåtna stödnivå för beviljat projekt är 50%.

Tidplan

Sista ansökningsdag är 16 juni 2020. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i oktober 2020. Projektet kan starta tidigast 2 november 2020 och kan som längst pågå till 14 maj 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Mer information

Fullständig information om utlysningen finns på Energimyndighetens hemsida.

Webinarier

Vi kommer att anordna två webinarier där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen och hur man söker stödet. Nedan kan du se på det första webinariet i efterhand.

Kontakt

Utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, johan.felix@resource-sip.se 0733-94 09 43

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Susanna Widstrand, Energimyndigheten, susanna.widstrand@energimyndigheten.se 016-544 2465

Tove Janzon, Energimyndigheten, tove.janzon@energimyndigheten.se 016-544 2057