På denna sida finns alla de projekt som har startats inom RE:Source. Många av dem har också lämnat sina slutrapporter.
För att hitta ett särskilt projekt, tryck CONTROL + F och skriv något av orden som bör finnas i texten.

I listan är enskilda projekt markerade med (E), övriga är projekt som har beviljats inom utlysning.

Projekt inom utlysning kan du också finna i Energimyndighetens projektdatabas via nedanstående knapp. Under Programområde väljer du Energisystem och energi allmänt och under Aktuellt program väljer du Strategiskt innovationsprogram RE:Source. Välj Avslutade projekt för att hitta slutrapporter.

Även om slutdatum är passerat kan rapporter dröja eftersom de måste godkännas innan de publiceras.

ENERGIMYNDIGHETENS DATABAS

Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall (E)

Projektledare: Gunnar Fredriksson     Organisation: Gunnar Fredriksson Miljöutredningar
Projekttid: Oktober 2017 till april 2018

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för RE:Source att styra utlysningar, enskilda projekt och andra aktiviteter till områden där policyutveckling är prioriterat för att RE:Sources mål ska nås. Arbetet sker bland annat genom intervjuer med berörda aktörer och en genomgång av strategiska dokument som EU:s strategi för cirkulär ekonomi, miljömålsuppföljningen med mera.

 

Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall (E)

Projektledare: Linea Kjellsdotter Ivert      Organisation: Chalmers Industriteknik
Projekttid: November 2017 till september 2018

Syftet med projektet är att generera kunskap om hur man kan styra aktiviteter och samordna aktörer i en försörjningskedja för att möjliggöra hög prestanda inom cirkulär användning , samt föreslå programaktiviteter som bidrar till utvecklingen av ett effektivt cirkulationssystem för hushålls- och verksamhetsavfall.

 

Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs- och avfallshantering (E)

Projektledare: Håkan Rosqvist      Organisation: Tyréns
Projekttid: Oktober 2017 till april 2018

Projektet ska analysera fyra till sex verkliga policyinsatser inom resurs- och avfallshantering inom EU de senaste 20–25 åren. Förändringstakten för regelverk, policyer och styrmedel har under många år varit hög, samtidigt som utvärderingar inte har prioriterats.

 

Ett värdebeständigt svenskt materialsystem (E)

Projektledare: Per Klevnäs     Organisation: Material Economics AB
Projekttid: Juni 2017 till december 2017

Projektet ska utveckla ett ekonomiskt och värdebaserat perspektiv på det svenska materialsystemet. För de viktigaste materialkategorierna kommer dagens värdeläckage från jungfrulig råvara till återvunnet material att kartläggas, och förbättringsåtgärder att identifieras och kvantifieras.

Rapport från lansering 18 jan 2018

 

Framtidens återvinningsprocesser för matavfall (E)

Projektledare: Christina Anderzén      Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid: Oktober 2017 till maj 2018

Projektet ska ta fram ett strategiskt underlag för hur insamlat matavfall bäst kan användas. Utvinning av kemikalier, proteinproduktion och biobränsleproduktion genom kombinationer av förgasning, fermentering, odling av larver, svampar och mikroorganismer är några av de processer som ska studeras.

 

Delningens potential (E)

Projektledare: Liv Fjellander      Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid: November 2017 till oktober 2018

Projektet ska ta fram en metodik genom att hitta de faktorer som utmärker konsumentprodukter eller tjänster där det finns stor potential för delning. Transport, lokaler och verktyg är områden som ska undersökas och där generella faktorer ska identifieras som möjliggör en uppskalad delning.

 

Strategiskt verktyg för cirkulär omställning (E)

Projektledare: Joan Torres      Organisation: Chalmers Industriteknik
Projekttid: Oktober 2017 till juni 2019

Detta projekt ska utveckla en metod för att skapa förståelse för hur mottaglig en värdekedja är för cirkulär omställning. Metoden baseras på Value Case Methodology, som utgår från att aktörers intressen inte alltid överensstämmer eftersom de verkar i olika sammanhang.

 

Arena för test av framtidens återvinningsteknik (E)

Projektledare: Mats Torring      Organisation: Stena Recycling International AB
Projekttid: November 2017 till februari 2019

Projektet ska skapa en konkurrensneutral testarena för framtidens återvinningsteknik. Den ska vara en strategisk mötesplats och fysisk arena för små och medelstora bolag att i samarbete med Stena, varandra och akademin testa innovationer i anslutning till en operativ återvinningsanläggning.

Film om Stena Nordic Recycling Center

 

Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet (E)

Projektledare: Marcus Linder      Organisation: RISE Viktoria
Projekttid: Augusti 2017 till juni 2018

Projektet ska testa, förfina och validera en prototyp till mätetal för cirkularitet på produktnivå som tagits fram i en tidigare etapp. Mätetalet utgör ett standardiserat sätt att jämföra cirkularitetsgraden för tillverkade produkter.

 

Cirkulerande kommunplast med vidareutvecklad teknik

Projektledare: Ann-Sofie Granzell     Organisation: VafabMiljö kommunalförbund
Projekttid: Juni 2017 till december 2018

Syftet med projektet är att kommunplast (sådan plast som kommunerna har insamlingsansvar för, alltså inte förpackningar) ska kunna användas som sekundär råvara vid tillverkning av plastkomposit, i stället för att gå till förbränning.

 

Industriellt relevant optimerings- och simuleringsverktyg för återvinningsprocesser med höga partikelinnehåll

Projektledare: Charlott Stierna     Organisation: Tetra Pak Processing Systems AB
Projekttid: Juli 2017 till juni 2019

Projektet syftar till att utveckla simuleringsverktyg som bygger på virtuella metoder för att simulera industriella återvinningsprocesser såsom krossning, separation, malning etc. Flöden med höga partikelhalter utgör en särskild utmaning som det idag inte finns några kommersiellt tillgängliga virtuella verktyg utvecklade för. Sådana verktyg har potential att öka utvecklingstakten av utrustning för återvinning av material eller energi ur avfall.

 

Innovativ cirkulär affärsmodell för Houdini Sportswear

Projektledare: Phrida Lindblad     Organisation: Houdini Sportswear
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Projektet ska ta fram och testa en affärsmodell för klädbranschen. Den går ut på att affären äger kläderna, men hyr ut dem till kunder och reparerar dem mellan användningarna. Modellen ska vara attraktiv för användarna och reducera resursanvändningen eller miljöpåverkan jämfört med att köpa och äga ett plagg.

 

Metod för karaktärisering av självuppvärmning av olika avfallsfraktioner

Projektledare: Anders Lönnermark     Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid: Juni 2017 till juni 2018

Projektet syftar till att utveckla och validera en metod för att karaktärisera självuppvärmningsbenägenheten för olika avfallsfraktioner och blandningar. Bränder i bränsle- och materiallager på svenska avfallsanläggningar är i dag ett stort problem och det är angeläget att öka kunskapen om avgörande faktorer för självuppvärmning, som underlag för framtagande av rekommendationer om brandförebyggande åtgärder.

 

Minskade CO2-utsläpp och förbättrad resurseffektivitet genom användning av järn- och stålslagg vid cementtillverkning (Slagg för cement, S4C)

Projektledare: Fredrik Engström     Organisation: Luleå tekniska universitet
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Projektet syftar till att förbättra den miljömässiga hållbarheten för cement-, kalk- och stålindustrin genom att ta fram ny kunskap om hur slagg från stålindustrin kan ersätta kalksten i cementproduktion. Både laboratoriestudier och fullskaletester i stål- och cementprocesser ska göras.

 

PLASORT – Automatisk sortering av hela plaststycken

Projektledare: Klas Cullbrand     Organisation: Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid: Maj till december 2017

Detta förprojekt ska undersöka förutsättningarna att utveckla en automatisk sortering av större plaststycken ur avfall från elektriska och elektroniska produkter innan materialet malts. Genom att utnyttja styrkorna från olika typer av sensor- och visiontekniker och undersöka möjligheten att kombinera dessa förväntas högre precision och hastighet än vad sensorteknikerna kan uppnå var för sig.

 

Återvinning av SLF via högtemperaturförgasning

Projektledare: Fredrik Weiland     Organisation: RISE Energy Technology Center AB
Projekttid: Juni till december 2017

Projektet ska studera syrgasblåst högtemperaturförgasning av de lätta fraktionerna från bilfragmentering i pilotskala. Mätning och jämförelse av dioxinmängden vid förbränning och förgasning kommer att utföras för att tydliggöra skillnaderna mellan de två konverteringsalternativen. Resultaten ska ligga till grund för ett framtida innovationsprojekt där lösningarna utvärderas teknoekonomiskt.

 

Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin

Projektledare: Lisa Schwarz Bour      Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Juli 2017 till juni 2019

Detta innovationsprojekt ska demonstrera möjligheten att utnyttja textilt avfallsmaterial i möbeldetaljer vid nyproduktion samt undersöka möjligheter för cirkulära flöden inom sektorn. Målet är att använda textilt spill- eller avfallsmaterial som råvaruresurs för produktion av nya material inom kategorierna textil, nonwoven, plast och komposit.

 

Agglomerering av fines från förbehandlad uttjänt elektronik

Projektledare: Ulf Sjöström     Organisation: Swerea MEFOS AB
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt syftar till att ta fram en metod för materialåtervinning av uttjänt elektronik (WEEE). Finpartikulärt material och damm, så kallad fines, genereras vid krossning av WEEE. Materialet läggs på deponi och metoder som underlättar återvinning saknas. Projektet fokuserar på upparbetning av materialet till större agglomerat som kan återvinnas, men även på ökad återvinning av kritiska råmaterial.

 

Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning

Projektledare: Kent Davidsson     Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Detta innovationsprojekt ska undersöka om biprodukter från gjuterier kan användas som bäddmaterial i fluidiserade bäddar i avfallsförbränningsanläggningar. Eftersom biprodukterna innehåller järn är det möjligt att de har syrebärande egenskaper. Bäddmaterial med sådana egenskaper har i tidigare studier visat sig ha positiv påverkan förbränningen genom minskade emissioner av kolmonoxid och kväveoxider.

 

Bioraffinaderier i Sydsverige – konkreta möjligheter

Projektledare: Anton Fagerström     Organisation: Energiforsk AB
Projekttid: Juni 2017 till juni 2018

Projektet syftar till att etablera konkreta ramar för ett bioraffinaderikoncept utifrån dagens och framtidens förutsättningar och behov i en region. Syftet är att kartlägga vilka insatskemikalier eller råvaror som är lämpliga att producera i ett bioraffinaderi vid en biogasanläggning och som är intressanta att köpa för företag i regionen.

 

Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande i WEEE (WEEE Digit)

Projektledare: Björn Johansson     Organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram en digitaliserad återanvändningsprocess som utnyttjar robotteknik för förbättrad återvinning av kretskort och neodyniummagneter från hårddiskar. Projektet kommer att ta fram en robotcell med flexibla intelligenta fixturer.

 

DualCat – demonstration av energieffektiv metod för rening av gaser från rötrester

Projektledare: Tarras Delin     Organisation: Scandinavian Centriair AB
Projekttid: Juni 2017 till december 2018

Detta demonstrationsprojekt ska vidareutveckla och utvärdera DualCat™, ett energieffektivt system för rening av gaser från anaeroba processer, till exempel gaser från slamtankar, rötningsprocesser, biogasuppgradering och pumpstationer. Det kan öka miljönyttan vid biogasframställning då det saknas kostnads- och energieffektiva reningsmetoder för mindre anläggningar.

 

Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar

Projektledare: Annika Boss     Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Juli till december 2017

Projektet ska undersöka om flotationsteknik, en teknik som vanligtvis används för att rena vatten eller anrika malmer, kan användas för att separera plasterna i plastavfallstömmar när inte gravimetrisk separering fungerar.

 

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Projektledare: Karin Lindqvist     Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Juni 2017 till januari 2018

Projektet ska studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall, som uppkommer i bland annat textilindustri, möbeltillverkning och fordonsindustri och idag går till förbränning. Metoder för depolymerisering av materialet samt syntetisering av mjukgörare ska undersökas.

 

Hydrotermisk karbonisering: en praktisk avfallsbehandlingsmöjlighet?

Projektledare: Lale Andreas     Organisation: Luleå tekniska universitet
Projekttid: Juli 2017 till december 2017

Projektet skall undersöka potentialen av hydrotermisk karbonisering som behandlingsmetod av avfall. Syftet är att öka återvinningen av näringsämnen i en cirkulär ekonomi med samtidigt förbättrad avgiftning av avfall jämfört med biologisk behandling, och minskade utsläpp av koldioxid genom annan användning av organiskt avfall än som bränsle.

 

Innovativ användning av reaktiv extrudering för återvinning av PET

Projektledare: Henrik Oxfall     Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt ska undersöka möjligheten att uppgradera förpackningar och industrispill av PET med hjälp av reaktiv extrudering.  Materialet ska utvärderas som råvara för användning i ett flertal applikationer: skumning, fibertillverkning, folieextrudering och formsprutning. Ett lyckat projekt skulle kunna öka återvinningen av PET-material.

 

Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS mål för solcellstillämpningar

Projektledare: Marcus Hedberg      Organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid: Juli till december 2017

Projektet ska utvärdera möjligheten att sänka kostnaden och öka återvinningsgraden av material vid tillverkning av CIGS-solceller (Copper-Indium-Gallium-Selenium). Kostnaden för materialpuckarna utgör mer än hälften för tillverkningen av solcellerna. En ny tillverkningsmetod förväntas bidra till lägre kostnader samtidigt som återvinningen av förbrukade materialpuckar förenklas.

 

Insekter för fodersäkerhet och avfallshantering

Projektledare: Kamyar Mogodiniyai Kasmaei     Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt syftar till att undersöka möjligheterna för behandling av larver från svart soldatfluga för användning som djurfoder. Larverna kan odlas på organiskt avfall och därmed användas som ett verktyg för näringsåtervinning och avfallshantering. Odling av insektslarver för foderproduktion är testat i pilotskala men det saknas kunskap om lagring och omvandling till foder.

 

Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler

Projektledare: Nina Wolf      Organisation: Göteborgs stad
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Detta innovationsprojekt ska ta fram kunskap om hur minikretsloppsparker kan fungera som mötesplatser och lärcenter för att ge möjlighet till återbruk, återvinning av farligt avfall, delandepooler, reparation och kreativt återbruk. Under projektet utvecklas och utvärderas fyra kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler i fyra stadsdelar i Göteborg med olika förutsättningar och socioekonomiska skillnader.

 

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi

Projektledare: Gunnar Thelin     Organisation: EkoBalans Fenix AB
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Projektet ska i pilotskala testa och utvärdera ett koncept, eco-N, för återvinning av kväve ur biogödsel och avloppsslam. I dag finns ingen kommersiellt tillgänglig teknik som utvinner kväve ur våta restflöden i en ren, fast och högkoncentrerad form. En pilotanläggning ska konstrueras och dess prestanda avseende kväveavskiljning, produktkvalitet och kemikalieförbrukning ska utvärderas.

 

Mikrobiell interferens som biocid i pappersproduktion och avloppsrening

Projektledare: Anders Johansson     Organisation: Umeå universitet
Projekttid: Juli 2017 till juni 2019

Projektet syftar till att optimera produktionen av en mikrobiell biocid som kan hämma inbindning och tillväxt av sporformande mikrober som kan växa i exempelvis våt returfiber. Mikroberna kan orsaka stopp i flöden, dålig lukt, korrosion av material, explosiv gasbildning samt försämrad produktivitet och produktkvalitet.

 

Minskat avfall vid nybyggnation – hur ser förutsättningar för ett upphandlingsverktyg ut?

Projektledare: Helena Thelander     Organisation: Hållbar Utveckling Skåne
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt ska ta fram grunderna till ett verktyg som kan användas vid offentlig upphandling för att få ner mängden avfall vid nybyggnation. Det ska undersöka vilka parametrar och infallsvinklar som är viktiga för ett dynamiskt, ändamålsenligt och uppföljningsbart verktyg. Målet är att ett sådant verktyg ska kunna anpassas efter vad som är viktigt att fokusera på i en viss upphandling, t ex klimat eller gifter i avfallet.

 

Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt

Projektledare: Pernilla Johansson     Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid: Juni till december 2017

Projektet ska ta fram innovativa lösningar som har potential att öka återvinning av gipsskivor. Studien omfattar hela bygg- och rivningskedjan med utgångpunkt i kvalitetsrutiner, insamlingslogistik samt hantering av överblivna, rena gipsskivor. Större delen av detta avfall hamnar i dag på deponi.

 

Omvandling av deponerad asbestcement till förädlade restprodukter

Projektledare: Lars Kraft    Organisation: CBI Betonginstitutet AB
Projekttid: Juni till december 2017

Projektet syftar till att destruera asbestcement till ämnen som kan användas i tillverkningsindustrin, bland annat spinell. I dag går en stor del av asbestinnehållande avfall (exempelvis eternitplattor) till deponi. Den tilltänkta processen är tänkt att både eliminera asbestens hälsofarliga egenskaper och producera högvärdiga material som kan användas vid exempelvis stålframställning.

 

Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Projektledare: Eric Rönnols     Organisation: Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Detta innovationsprojekt ska skapa en modell för tillverkning av spånplattor från återvunnet träavfall och med naturliga och fossilfria bindemedel. Femton kombinationer av alternativa bindemedel och olika typer av träavfall testas. Projektet avser också att utveckla metoder för separering av träavfall vid byggarbetsplatser, samt för sortering och förbehandling av träavfall på avfallsanläggningar.

Nyhetsartikel om projektet

 

Pure brass (Pb)

Projektledare: Tobias Lindbäck     Organisation: Swerea MEFOS AB
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Syftet med projektet är att utveckla processer som kan avlägsna oönskade element, som bly och kisel, från återvunnen mässing. Blyhaltig mässing kan innebära hälsoproblem om den används för drickvattenkopplingar, kisel kan ge mässingen oönskade tekniska egenskaper. Projektet väntas leda till ett minskat behov av jungfruliga råvaror för mässingsproduktion.

 

Re:Mix – materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektledare: Sara Olsson     Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid: Oktober 2017 till juni 2019

Detta innovationsprojekt ska utveckla en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon eller elastan. Metoden kombinerar en ny biologisk enzymdesignstrategi med termomekaniska processer för att selektivt separera dessa fiberblandningar.

 

Recytal – tillämpning av återvunna glasfiberförstärkta kompositisolatorer och kasserade glasfibrer i byggindustri

Projektledare: Joakim Pettersson     Organisation: Swerea SICOMP AB
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt ska undersöka potentialen för återanvändning av glasfiberförstärkta kompositisolatorer. Tanken är att använda materialet i infrastruktur- och byggtillämpningar i stället för att bränna eller deponera det. Det ska även undersöka hur glasfiberspill från tillverkning av isolatorer kan användas för lågkostnadskompositer i byggtillämpningar.

 

ReMat – utveckling av affärsmodell och teknisk plattform för ökad lokal materialförädling inom svensk bildemontering

Projektledare: Kristoffer Gramnaes      Organisation: Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt syftar till att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell och att identifiera en konceptuell teknikplattform vid svensk bildemontering, som möjliggör en ökad andel lokal förädling av material för återvinning. Särskilt stor vikt läggs vid materialtypen plast. Om målet på 95% materialåtervinningsgrad ska nås (enligt producentansvaret för bilar) behöver plast separeras från karossen före fragmenteringen.

 

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektledare: Mikael Magnusson      Organisation: RISE Innventia AB
Projekttid: Juni till december 2017

Projektet ska utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för tillverkning av shoppingpåsar.

 

Utökad användning av slagg genom online övervakning av slaggprocesser

Projektledare: Jonas Petersson     Organisation: Swerea KIMAB AB
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt syftar till att öka användningen av slagg som bildas vid ståltillverkning, till exempel för utfyllnad av vägar och inblandning i cement. Online-analys av slaggens kemiska sammansättning möjliggör en direkt återkoppling vid ståltillverkningen, så man kan modifiera slaggens egenskaper. Projektet ska utvärdera en analysmetod genom spektroskopiteknik, Laser Induced Breakdown Spectroscopy.

 

Återanvändning av massabruksavfall i cementbaserade material

Projektledare: Arezou Baba Ahmadi     Organisation: RISE CBI Betonginstitutet AB
Projekttid: Juni till december 2017

Projektet syftar till att demonstrera möjligheten att använda restprodukter som barkaska och slam från massafabriker vid produktion av cementbaserade material. Det skulle innebära att resurser som i dag går till deponi kan återanvändas som byggnadsmaterial.

 

Återbruk av bäddsand från fluidbäddpannor

Projektledare: Fredrik Weiland     Organisation: SP Energy Technology Center AB
Projekttid: Juni 2017 till april 2018.

Detta förprojekt syftar till att förbättra metoder för återgenerering av bäddsand i fluidbäddspannor (FB-pannor) för att minska förbrukningen av jungfrulig bäddsand. I Sverige finns cirka 100 fluidbäddspannor som eldas med biobränsle och/eller avfall. Agglomerering av bäddsand och bottenaska gör att man i dagsläget tvingas avlägsna och deponera en stor del av bäddsanden.

 

Återvinning av silver från CIGS-solceller

Projektledare: Britt-Marie Steenari     Organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid: Juli till december 2017

Projektet ska ta fram och verifiera en metod för återvinning av silver från tillverkningsrester av CIGS-solceller och skrotade CIGS-solceller (Copper-Indium-Gallium-Selenium). Återvinning av det silver som finns i ett elektriskt ledningsgrid på solcellernas yta ger en mer hållbar resurs- och avfallshantering.

 

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Projektledare: Eva Carlbom    Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Juni till december 2017

Detta förprojekt syftar till att undersöka förutsättningarna för en separat hantering av utdragslådor vid återvinning av kylmöbler. Det kommer att studera möjligheterna för storskalig insamling, sortering och separering, samt återvinningsmetod och avsättningsmöjligheter för plasten i olika produktkategorier.

 

Samverkansprojekt för nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter med biotekniska system i kaskad

Projektledare: Maria Sandberg      Organisation: Karlstads universitet
Projekttid: Juni till december 2017

Detta ämnesöverskridande förprojekt ska undersöka ett koncept för kaskadkoppling av biotekniska processer för att på längre sikt producera biovätgas, biopolymerer och biogas från skogsindustriella produkter. Det ska ta fram ett möjligt scenario där biotekniska processer är kopplade till en skogsindustriell verksamhet.

 

Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmiumsänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess

Projektledare: Anita Pettersson     Organisation: Högskolan i Borås
Projekttid: Juni 2017 till juni 2019

Projektet ska utveckla en förbränningsprocess som avskiljer tungmetaller från avloppsslam för att få fosforgödsel som kan spridas på åkrar. Farliga ämnen som mediciner, resistenta bakterier, mikroplaster och dioxiner försvinner också. Cirkulärt flöde av fosfor är viktigt, eftersom över 90 procent av gödseln som används i världens matproduktion kommer från fosforgruvor som enligt experter räcker endast 50 till 100 år.

 

Kompletterande erbjudande – matchmaking och investerare (E)

Projektledare: Carl Arvid Dahlöf  Organisation: Inno Group
Projekttid: Juni 2017 till mars 2018

Entreprenörer samt små och medelstora företag är de primära målgrupperna för detta projekt. Dels ska de erbjudas en mötesplats för matchmaking med internationella storföretag, dels en möjlighet att göra dem investeringsredo och träffa intresserade privata investerare.

 

Utveckling av avfallsförbränningsprocessen för att uppfylla framtidens behov (E)

Projektledare: Jesse Fahnestock  Organisation: RISE Research Institutes of Sweden
Projekttid: Augusti 2017 till augusti 2018

Förbränning av avfall är en viktig del av Sveriges avfallshantering och energiförsörjning. Men strävan mot en cirkulär ekonomi, där material ska cirkulera i mer eller mindre oändliga kretslopp, kommer att förändra bilden. Projektet ska engagera aktörer både inom och utanför avfallssektorn för att utveckla scenarier för den framtida cirkulärekonomin och konsekvenserna för avfallsförbränningen.

 

Re:invent och Re:make hackathon (E)

Projektledare: Ivana Kildsgaard  Organisation: Link Arkitektur
Projekttid: Juni till december 2017

Re:invent & Re:make är två hackathon, i Stockholm och i Malmö, som ska motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet är att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.

 

Fördjupad analys utbildning (E)

Projektledare: Cecilia Sundberg  Organisation: KTH
Projekttid: Februari till december 2017

Projektet ska bidra till utvecklingen av utbildningsinfrastrukturen för resurs- och avfallshantering i Sverige och avser delar som identifierats i Re:Source-projektet Utbildningsframsyn. Två aktiviteter kommer att genomföras: Den ena är att inventera och utvärdera innovativa utbildningsformer, den andra att dra nytta av inkommande utländska studenters erfarenheter för att utveckla områdets internationella attraktivitet.

 

Operativ nationell exportfunktion (E)

Projektledare: Jessica Magnusson  Organisation: Borås Waste Recovery AB
Projekttid: Februari 2017 till maj 2018

Projektet syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för att söka finansiering av en nationell och operativ funktion som ska ha i uppdrag att utveckla svensk export från avfalls- och återvinningssektorn. I dag finns ingen aktör som tar, eller kan förväntas ta, rollen att från tidiga faser av internationella kontakter och förfrågningar driva samordning och utveckling av affärsmöjligheter.

 

Att förebygga verksamhetsavfall – in- och upplåsningar (E)

Projektledare: Anette Svingstedt  Organisation: Lunds universitet
Projekttid: Februari 2017 till december 2018

Projektet syftar till att kartlägga vilka hinder avfallsproducenter upplever finns för att förebygga verksamhetsavfall, samt identifiera strategier för att överkomma dem.

 

Miljödifferentierad producentansvarstaxa – fallstudie elektronik (E)

Projektledare: Åsa Stenmarck  Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet
Projekttid: Februari 2017 till mars 2018

Projektet syftar till att utvärdera effekterna av att införa miljödifferentierade avgifter inom producentansvarssystem för olika typer av produktgrupper, med särskilt fokus på elektronikprodukter.

 

Återvinning av polymerer – Polymer’s Circulation System (E)

Projektledare: Tobias Richards  Organisation: Högskolan i Borås
Projekttid: Januari 2017 till april 2018

Huvudsyftet med detta projekt är att skapa en mekanism för att stärka innovationer som möjliggör cirkulära flöden av plaster. Många polymerprodukter kan inte återvinnas med enbart mekaniska processer på grund av deras komplexa struktur och innehåll av olika föroreningar. Detta gäller även homogena polymerströmmar. Inom detta projekt ska en plattform etableras som underlättar återvinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar, så kallad feedstock recycling.

 

Incitament för återvinning av material (E)

Projektledare: Marianne Gyllenhammar   Organisation: Stena Recycling International AB
Projekttid: Oktober 2016 till november 2017

Projektet syftar till att analysera hur en möjlig ny distinktion avseende klassning av råvaror i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) skulle påverka materialåtervinningen. Distinktionen innebär att råvaror kan klassas som primära fossila, återvunna fossila eller biobaserade råvaror. I tre fallstudier studeras ekonomiska och miljömässiga systemeffekter av den möjliga förändringen. Projektet gynnar området resurs- och avfallshantering i sin helhet.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi (E)

Projektledare: Åsa Moberg och Jenny Sahlin  Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet och Profu
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Projektet, som har underrubriken Systemeffekter på konsumtions- och avfallsflöden, syftar till att analysera och utvärdera möjliga policyåtgärder för att främja cirkulära flöden av avfall, material och produkter. I projektet beskrivs dagens flöden samt relevant lagstiftning. Tre olika scenarier presenterar effekten av olika åtgärdsförslag. Sammanfattningarna av projektet innehåller handfasta tips till företag och policymakare för arbetet mot en cirkulär ekonomi.

Slutrapport     Sammanfattning riktad till företag     Sammanfattning riktad till policymakare

 

Cirkularitetsmått för produkter som stödjer resursproduktivitet (E)

Projektledare: Steven Sarasini   Organisation: Viktoria Swedish ICT AB
Projekttid: September 2016 till december 2017

Projektet syftar till att vidareutveckla, validera och säkerställa användbarheten av en befintlig indikator för att mäta cirkularitet på produktnivå. Mått på produktcirkularitet kan stimulera en ökning av cirkulära affärer i näringslivet. De förväntade resultaten från projektet kommer att ge både grundläggande kunskap och mått som kan tillämpas inom ett flertal branscher och produktområden.

 

Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios (E)

Projektledare: Peter Carlsson    Organisation: Hifab AB
Projekttid: December 2016 till mars 2018

Industriell symbios är en väg att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle. Syftet med projektet är att sammankoppla avgränsande projekt för att hitta generella beröringspunkter, så att resultat och lärdomar från mer specifika resultat kan sammanställas på en generell nivå. Projektet ska mynna ut i en roadmap för industriell symbios i Sverige.

 

Innovationstävling – omvälvande lösningar för att minimera eller nyttiggöra avfall (E)

Projektledare: Carl Arvid Dahlöf    Organisation: inno AG
Projekttid: November 2016 till mars 2017

En tävling för att stimulera aktörer att utveckla nyskapande idéer och innovativa lösningar som kan bidra till att RE:Sources programmål uppnås. Syftet är att öppna för tidiga, omogna idéer som inte validerats i någon högre grad men som har potential att förändra innovationsområdet globalt. Ämnesområdet avgränsas till: effektiva transport- och logistiklösningar, samarbetsformer, och värdekedjor samt marknadsincitament som verktyg för att rationalisera hanteringen av flöden av produkter och avfall.

Slutrapport   Nyhetsartikel om vinnarna

 

Affärsutveckling i en cirkulär ekonomi med företagsekonomiska processverktyg (E)

Projektledare: Laura Vidje    Organisation: Esam AB
Projekttid: November 2016 till maj 2017

Målet med denna förstudie är att underlätta för företagare att identifiera, utvärdera och genomföra omställningar till affärsmodeller med en högre grad av cirkularitet. Arbetet kommer att fokusera på byggbranschen och retailbranschen, samt på redan cirkulära verksamheter (återanvändningsbranschen).

 

Hållbarhetsutvärdering i RE:Source-projekt (E)

Projektledare: Anna-Karin Jönbrink    Organisation: Swerea IVF
Projekttid: Oktober till november 2016

Det övergripande syftet är att de innovations och test-demoprojekt som RE:Source satsar på ska ge resultat som bidrar till att vi tar fram hållbara innovationer. Specifika mål är att öka kunskapen hos förslagsställare om hur man planerar och genomför hållbarhetsutvärdering av en idé/innovation samt att ta fram ett första förslag till metodik anpassad för RE:Sources innovationsområde.

Metoderna som projektet tagit fram presenterades vid RE:Sourcedagen 24 november 2016 – länkar finns här:
Slutrapport    Presentation   Film   Verktyg för hållbarhetsanalys

 

Sprid resultaten! – Publikationsdatabas för RE:Source (E)

Projektledare: Maria Kardborn   Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet
Projekttid: November 2016 till december 2017

Målet för detta projekt är att ta fram två databaser. Dels en extern publikationsdatabas, sökbar från webbsidan resource-sip.se, där resultaten från alla projekt inom RE:Source är lätt tillgängliga, dels en intern databas där programledningen under hela RE:Sources livslängd kan se hur projektmedel har fördelats på organisationer och temaområden.

 

Avfall i Nytt Fokus 4.0 (E)

Projektledare: Inge Johansson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Oktober 2016 till juni 2017

Målet är att stärka RE:Source som attraktiv arena inom resurs- och avfallshanteringsområdet genom att delta vid konferensen Avfall i Nytt Fokus och befästa denna som en naturlig plattform för akademi, industri och offentliga aktörer. Grunden för deltagandet är att kommunikationen av resultat från forsknings- och innovationsprojekt ska ske mot en bredare målgrupp än andra forskare.

 

Seminarieserie: Sverige minskar förpackningsavfallet (E)

Projektledare: Robin Kalmendal   Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Oktober till december 2016

Projektet ska genomföra en seminarieserie för att uppmärksamma förpackningsavfallets problematik, identifiera behov av forskning, utbildning och innovation samt skapa möjlighet för problemägare, entreprenörer, forskare med flera att tillsammans ta sig an frågor inom området. Seminarieserien skall också öka synligheten för RE:Source.

Sammanfattning

 

Konferens: Hållbar användning och återvinning av plast och textilier (E)

Projektledare: Lisa Schwarz Bour    Organisation: Swerea IVF
Projekttid: September till december 2016

Målet med konferensen är att pågående forsknings- och utvecklingsresultat skall förmedlas och att givande interaktioner ska skapas mellan företag, akademi och andra organisationer som jobbar med återvinning och hållbarhet. Både plast- och textilområdet har stort behov av kunskapsöverföring och kontaktknytande för att leda utvecklingen framåt mot ett resurseffektivt samhälle.

Slutrapport     Sammanfattning

 

Småskalig förbränning av farligt medicinskt avfall

Projektledare: Rickard Sundell    Organisation: Bioincendia AB
Projekttid: Oktober 2016 till oktober 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att verifiera en funktionell prototyp för småskalig förbränning av medicinskt avfall. Det ska även upprätta och implementera en marknadsstrategi för länder angränsande till EU. Ny kunskap erhållen under projektet kommer att leda till minst fem patentansökningar.

 

Pyrolys och dehalogenering av plastbaserat WEEE i skruvreaktor

Projektledare: Weihong Yang    Organisation: Kungliga Tekniska Högskolan
Projekttid: September 2016 till januari 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att studera pyrolys som behandlingsmetod för elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Projektet fokuserar på en minskad miljöpåverkan för processen samt på återvinning av ädelmetaller och sällsynta grundämnen. Inom projektet kommer ett förslag att presenteras för hur man ska designa, konstruera, drifttesta och utvärdera en skruvreaktor för ångpyrolys av WEEE (kapacitet 1 kg/h) för återvinning av energi och metaller.

 

Metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning

Projektledare: Maria Swartling    Organisation: Scanarc Plasma Technologies AB
Projekttid: September 2016 till januari 2017

Projektet ska klargöra förutsättningarna för att etablera den första industriella anläggningen för behandling av flygaska från avfallsförbränning baserat på den metallurgiska processen ARCFUME. Den möjliggör bland annat att destruera dioxiner samt att separera och stabilisera kvicksilver. Projektet fokuserar på ett centralt problem för branschen och resultaten från förstudien kan bidra till sänkta kostnader för många operatörer av avfallsförbränningsanläggningar.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Optimerad ELV-demontering

Projektledare: Hans Folkesson    Organisation: BilRetur
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

En förstudie som syftar till att kartlägga processen för att på ett miljöriktigt sätt demontera och återvinna helt uttjänta bilar. Projektets resultat kan komma att utgöra ett underlag till kontrollmetodik som kan användas av kontrollmyndigheter för bildemontering. Projektet adresserar ett idag befintligt kundbehov och ska mynna ut i separata innovationsprojekt som har potential att leda till förbättrad materialåtervinning.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Slamproduktifiering – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt (SLURP)

Projektledare: Michael Finell    Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid: September 2016 till november 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att verifiera potentialen för ett nytt koncept för ökad nyttjandegrad av slam. Slammet torkas och hygieniseras i en höghastighetscyklon och förädlas därefter genom kompaktering till ett lagringsbart lätthanterligt material. Nya miljövänliga flockningskemikalier kommer att användas för att uppfylla kraven för certifiering och spridning på jordbruksmark.

 

Identifiering av kvalitetstoleranser för att återvinna glas och bly ifrån glasdeponier

Projektledare: Lina Grund Bäck    Organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid: Augusti 2016 till maj 2017

Syftet med projektet är att kvantifiera hur mycket andra material än glas som kan tillåtas vid separation och återvinning av glas och metaller ifrån glasdeponier samt hur sanering, sortering och rening av glasavfallet kan göras på ett hållbart sätt. I projektet inventeras vilka material som finns på glasdeponier samt metoder för återvinning av materialet. Projektet väntas bidra med kunskap för att underlätta saneringen av gamla glasdeponier samt öka möjligheten att uppnå målet om en giftfri miljö.

Slutrapport

 

En ny utvecklad teknik för matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt

Projektledare: Shaojun Xiong    Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att utveckla en integrerad industriell produktionskedja där fiberrejekt, en restprodukt från pappersmassaindustrin, ska användas som odlingssubstrat för svampproduktion. Det förbrukade svampsubstratet kan i sin tur återvinnas och användas som bränsle för el- och värmeproduktion. Svamparna kommer kunna utgöra en alternativ proteinkälla i livsmedel/foder.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Avvattning, hygienisering av slam samt återvinning av fosfor

Projektledare: Malte Lilliestråle    Organisation: Biokol Sverige AB
Projekttid: Augusti 2016 till april 2017

Ett förprojekt som syftar till att i labbskala ta fram metoder för att förenkla slamhanteringen för reningsverk genom hydrotermisk karbonisering (HTC) som kan minska reningsverkens kostnader. Studien ska även behandla potentialen för att återvinna fosfor genom att laka HTC-kolet, samt behandla ekonomisk potential samt miljönytta av lösningen i förhållande till befintliga lösningar på ett mindre reningsverk.

Slutrapport

 

Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering

Projektledare: Johanna Nilsson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

En förstudie som ska ta fram underlag till en jämförande systemanalys mellan källsortering och mekanisk sortering av hushållsavfall från flerbostadshusområden. Projektet har potential att öka den högvärdiga återvinningen av materialresurser från hushållsavfall och därför bidra till hållbar cirkuläritet av materialresurser i samhället.

Slutrapport

 

Borttagande/fastläggande av antimon i avfallsflygaska

Projektledare: Britt-Marie Steenari    Organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Ett förprojekt med syfte att utveckla en metod för att avlägsna eller fastlägga antimon i avfallsflygaska. Idag råder det stor brist på antimon, skulle projektet lyckas identifiera en metod för upparbetning av antimon från flygaska finns stor potential att skapa stora värden i form av ökad återvinning av antimon.

Slutrapport

 

Kommunplast i en cirkulär ekonomi

Projektledare: Anna Fråne    Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter för ökad materialåtervinning av kommunplast (till exempel hinkar och trädgårdsmöbler som kommuner samlar in på egna initiativ). Detta görs genom en kartläggning av insamlings- och återvinningskedjan för kommunplast. Genom den kunskapen ska områden med förbättringspotential identifieras och lösningar ska utformas utifrån avvägningar mellan hög materialåtervinning, miljönytta och kostnadseffektivitet.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Ädelmetaller i avfall

Projektledare: Bo von Bahr    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Projektets övergripande syfte är att ta fram karakteriserings- och analysmetoder som är anpassade för ädelmetaller i avfall och återvunna material. Idag går mycket ädelmetaller förlorade vid återvinningen av elektronikavfall inom avfallsindustrin, en förlust som idag är svår att mäta. En förbättrad kunskap om hur ädelmetaller förekommer i vårt avfall kan potentiellt minska förlusterna av värdefullt material och även modifiera behandlingsmetoderna för metallavfall.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Minskat matsvinn genom offentlig symbios

Projektledare: Åsa Enström Garnström    Organisation: Sörab – Söderhalls Renhållningsverk AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Projektets syfte är att utreda potentialen för minskat matsvinn genom cirkulära samarbetsmodeller, som här benämns ”offentlig symbios”, genom samarbete mellan kommunens verksamheter såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, flyktingboenden etc. Projektet förväntas resultera i analyser av marknadsrelaterade, tekniska, immaterialrättsliga och policyrelaterade aspekter för utveckling av en storskalig modell för cirkulära matavfallsflöden mellan offentliga verksamheter.

Slutrapport

 

ELAN – Elektronik ska återanvändas

Projektledare: Tova Andersson    Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid: September 2016 till september 2018

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ökad insamling och ökad återanvändning av elektriska och elektroniska produkter och komponenter. Detta är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa och ökad återanvändning skulle kunna minska avfallet, resursanvändningen och miljöpåverkan. Åtgärder och lösningar för att förbättra och komplettera dagens system ska identifieras, testas och utvärderas. (Tidigare titel: Återanvändning först – resurseffektiv elektronik.)

 

Biologisk effektanalys, för nyttjande av avfall som råvara

Projektledare: Per-Erik Olsson    Organisation: BioImpakt i Örebro AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Projektets syfte är att vidareutveckla metoder för nya testförfaranden för att identifiera när avfall uppfyller säkerhetsnormerna för inkorporering i produkter. Projektet ska förbättra kopplingen mellan specifik exponering och effekt för HP14 – ekotoxikologisk risk, det vill säga den fjortonde av EUs femton utformade egenskaper i paketet för cirkulär ekonomi som klassificerar när avfall kan omvandlas till produkt och samtidigt sätta begränsningar i användningen.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

SWEDUCE – Återvinning av expanderad polystyren

Projektledare: Stefan Rudin    Organisation: Iton HB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Polystyren består av 2 procent polystyren och 98 procent luft och är kostsamt att återvinna då det tar stor plats vid transport. Projektet syftar till att kartlägga och förstå flödena, logistiken, ekonomin och kvantiteterna av expanderad polystyren i Sverige och Europa samt vidareutveckla en teknik för att volymreducera polystyren med förhållandet 50:1. Denna ”reducerade” EPS kan fungera som råvara för plastindustrin och tillverkare av kompositprodukter av till exempel trä och plast.

 

Utvärdering av sampyrolys av plastavfall med lågvärdig biomassa

Projektledare: Ann-Christine Johansson    Organisation: SP Energy Technology Center AB
Projekttid: September 2016 till januari 2018

Ett innovationsprojekt som ska utvärdera hur resurs- och avfallshanteringen kan förbättras med hjälp av sampyrolys av blandat plastavfall och lågvärdig biomassa, jämfört med pyrolys av de separata materialen. Laborativa studier har visat att sampyrolys kan öka produktkvaliteten, effektiviteten i pyrolysprocessen samt möjligheten att producera biobaserade produkter. Sampyrolysen ska utvärderas dels genom analytiska metoder, dels genom experiment i industriellt relevant pilotskala.

 

Potentialen att nyttiggöra metalliskt aluminium ur flygaska från avfallseldade FB-pannor

Projektledare: Frida Jones    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att undersöka den ekonomiska och miljömässiga potentialen i att nyttja aluminium från flygaska, antingen för materialåtervinning eller för produktion av vätgas. Idén att återvinna aluminium från flygaska har potential att bidra till ökad resursanvändning och minskad energianvändning. Utvinning av aluminium och andra värdefulla metaller reducerar dessutom mängden flygaska som går till deponi.

Slutrapport

 

Återanvända gjuterisand – resurseffektiv natursand: från labb till betongprodukt (ÅGREN II)

Projektledare: Ulf Gotthardsson    Organisation: Swerea SWECAST AB
Projekttid: September 2016 till september 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att ta tillvara restsand från gjuterier för att använda som ballast i betong. Idag deponeras restsanden samtidigt som betongindustrin använder natursand i sina produkter. Användning av restsand i betongindustrin skulle ge cirkulära materialflöden som minskar uttaget av ändliga resurser. I projektet ska tester göras som visar om det kan vara tekniskt lämpligt och ekonomiskt försvarbart av använda restsanden.

 

Båtar i en cirkulär ekonomi

Projektledare: Mats Eriksson    Organisation: Sweboat Service AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Syftet med projektet är att att identifiera drivkrafter och incitament för nyckelaktörer som idag eller i framtiden gynnas av ett väl fungerande återvinningssystem för båtar. Projektet är relevant för Sverige samt har hög innovationspotential då det inte finns något välfungerande system för båtåtervinning.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektledare: Henrik Aleryd    Organisation: Innovatum AB
Projekttid: Oktober 2016 till april 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilavfall. I dag materialåtervinns eller återbrukas endast mycket små mängder textilavfall i Sverige. För att möjliggöra ökad cirkuläritet ska effektiva sorteringsteknologier utvecklas, verifieras och driftsättas vid pilotanläggningen.

 

Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Projektledare: Eric Rönnols    Organisation: Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att undersöka möjligheterna att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns. Projektet har som mål att producera returträbaserade spånplattor som uppfyller gällande standarder och har låga emissioner av formaldehyd.

Slutrapport

 

Återvinning av lackerad plast

Projektledare: Karin Lindqvist    Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Ett förprojekt med syfte att initiera utvecklingen av en metod för att avlägsna färg från lackerade plastdetaljer för att kunna återvinna materialet. Fokus ligger på avlackering och effekten på mekaniska egenskaper och möjligheten att lackera återvunnet material. Projektet ger ett högre värde åt återvunna strömmar från fordon och elektronik och utvecklar en metod med lägre miljöbelastning än gängse metoder.

Slutrapport

 

Askfilter för rening av svavelväte i deponigas

Projektledare: Johan Andersson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till mars 2017

Syftet med projektet är att visa och verifiera en ny och kostnadseffektiv metod för att i tillämpad skala rena deponigas från svavelväte. Genom reningen minskar risken för svavelväteförgiftning och underhållskostnaderna för elgenererande kraftvärmeaggregat minskas. Projektet kan öka energiutnyttjandet av deponigas och samtidigt stabilisera askan som kan användas för konstruktionsmaterial på deponi.

Slutrapport

 

Innovativ återvinning av rör och profiler

Projektledare: Annika Boss    Organisation: Swerea IVF AB
Projekttid: September 2016 till september 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och demonstrera nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör och profiler – något som saknas idag. Återvinningsmetoder ska utvecklas i labskala och testas i produktion. Målet är att materialen återvinns till samma produktkategori, långlivade rör och profiler, eftersom ”closed-loop”-återvinning oftast är mest resurseffektivt. Projektet har potential att leda till ökad tillgång till sekundärplast.

 

Separatförbränning av utvalda avfallsfraktioner för ökat resursutnyttjande av aska

Projektledare: Inge Johansson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att identifiera intressanta avfallsfraktioner för separatförbränning samt att studera möjligheterna att separat förbränna dessa för att anrika specifika metaller ur den icke-brännbara fraktionen (askan). Projektet har potential att skapa effektivare resursutnyttjande då värdefulla metaller kan utvinnas ur askan samt leda till minskade kostnader för avfallshantering.

Slutrapport

 

ELV Robot – från tillverkning till återvinning

Projektledare: Hampus Svensson    Organisation: Bildelslagret i Lidköping AB
Projekttid: Oktober 2016 till oktober 2018

Ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en robotbaserad demontering av bilglas som ska kunna användas vid bildemontering. Tekniken ska utvecklas från begagnade robotar som tidigare använts för montering inom biltillverkning. Automatisering av bilglasdemontering förväntas leda till förbättrad materialåtervinning och lägre kostnader för bildemontering.

 

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektledare: Åsa Östlund    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Oktober 2016 till oktober 2017

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning innan textilåtervinning. Förprojektet inriktas framförallt mot separation av material som innehåller polyamid (nylon). Separationen av textilfiber är viktig för att öka återvinningsströmmarna, då mycket av textilierna idag består av fiberblandningar.

Slutrapport

 

Intelligenta återvinningshubbar för högkvalitativa materialflöden

Projektledare: Karin Eberle    Organisation: Liselotte Lööf Miljö AB
Projekttid: September 2016 till november 2017

Projektets syfte är att bidra med klimat- och miljövinster genom att utforma och utveckla en prototyp av intelligenta återvinningshubbar som inkluderar uppkopplade behållare med sensorer för läsning och övervakning för sortering av material från verksamheter, skolor och hushåll, en kommunikationsplattform som pedagogiskt återkopplar om återvinning och energibesparingar samt ett logistiksystem med flerfacksfordon för insamling av avfallet.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Hefaistos – Säsongslagring av värme

Projektledare: Erik Olsson    Organisation: Tekniska verken i Linköping AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Projektet syftar till att undersöka tekniska och ekonomiska förutsättningar för att etablera lösningar för storskalig säsongslagring av värme från avfallsförbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet där lagret hjälper till att flytta värmeeffekt från sommar till vinter. Projektet ska finna lösningar för hur ett borrhålsbaserat högtemperaturmarkvärmelager kan dimensioneras genom att optimera lagerstruktur med avseende på antal hål, borrdjup, kollektorsystem med flera parametrar.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Analys av plastavfall med laserbaserad teknik (LIBS) för effektivare återvinning

Projektledare: Jonas Petersson    Organisation: Swerea KIMAB AB
Projekttid: September 2016 till april 2017

Ett förprojekt som syftar till att ta fram en laserbaserad prototyp för analys av plastavfall. I dag materialåtervinns endast cirka 30 procent av det insamlade plastavfallet i Sverige, delvis beroende på otillräckliga tekniker för att hantera dagens höga och komplicerade flöden av plastavfall. Den teknik som ska vidareutvecklas i projektet kan ha kapacitet att identifiera material utan att begränsas av färgämnen, fyllnadsmedel, mjukgörare och att identifiera farliga ämnen såsom tungmetaller eller brom.

Slutrapport

 

Förprojekt för torrefiering av byggavfall

Projektledare: Lars-Åke Svensson    Organisation: Bioendev AB
Projekttid: September 2016 till mars 2017

Ett förprojekt som syftar till att i industriell skala utvärdera möjligheterna att ersätta fossila bränslen vid cementtillverkning med biokol från träavfall med hjälp av torrefiering. Bioendevs torrefieringsteknik undersöks som en möjlig förbehandlingsprocess av byggavfall vid framställandet av ett homogent energitätt och matningsbart biobränsle. Det kan bidra till ny teknik som möjliggör en ökande nyttjandegrad av byggavfall inom tillverkningsindustrin generellt på längre sikt.

 

Hållbar hantering av plastavfall från sjukhus

Projektledare: Nazdaneh Yarahmadi    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Projekttid: Augusti 2016 till augusti 2018

Projektets syfte är att öka materialåtervinningen av sjukhusens plastavfall genom att utveckla förbehandlingsmetoder som gör detta avfall, som ibland bedöms vara smittförande eller förorenat av läkemedel, säkert och återvinningsbart. Detta ska ske genom att ta fram en lämplig förbehandlingsmetod av plastavfallet utan att öka riskerna och personalens arbetsbelastning. Projektet ska bidra till att minska sjukhusens kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö och ökad återvinning.

 

Deponiåtervinning, pilotförsök urgrävning av biocellreaktor, NSR, Helsingborg

Projektledare: Erik Rönnols    Organisation: Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid: September 2016 till maj 2017

Ett förprojekt som syftar till att testa urgrävning och materialåtervinning från en deponi. I projektet grävs cirka 1 000 kubikmeter deponerat avfall ut från en så kallad deponicell vid Filbornas avfallsanläggning utanför Helsingborg. Avfallet torkas, sorteras och analyseras. Tidigare studier i området har främst varit av teoretisk natur. Förprojektet skapar ett empiriskt underlag för beslut om fortsatt satsning av utveckling av teknik för miljöanpassad deponiåtervinning.

Slutrapport

 

Analys av värdekedjor för produktion av biogas från hästgödsel

Projektledare: Christian Finnsgård    Organisation: SSPA Sweden AB
Projekttid: Augusti 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att öka värdet på hästgödsel och utveckla nya affärsmodeller som bygger på effektiva logistiklösningar. Hästägare är en heterogen grupp med avseende på storlek, geografiska lägen och verksamhetstyp vilket gör att insamlingen kan bli dyr och komplicerad. Hästgödsel utgör en biogaspotential på 600 GWh per år och en ökad insamling och rötning av hästgödsel kan bidra till minskade klimatutsläpp och minskade näringsförluster vid hästhållning.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Återvunna däck för konstruktionsändamål

Projektledare: Fredrik Hellman   Organisation: Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Projekttid: Augusti 2016 till maj 2017

Ett förprojekt som syftar till att på ett bättre sätt utnyttja återvunna däcks högvärdiga egenskaper genom att använda dem som produkter eller byggnadsmaterial med lämpliga tillämpningar. Användningen styrs av krav på funktionalitet för konstruktionen, mark- och hydrologiska förhållanden samt förutsättningar vad gäller kringliggande miljö och byggnation. Gummit i återvunna däck har unika egenskaper varför de har stor potential att komplettera andra material för att förbättra olika konstruktioner.

 

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Projektledare: Hans Bertil Wittgren   Organisation: Va Syd
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att identifiera den mest hållbara systemlösningen, som också är tekniskt och ekonomiskt gångbar, för återföring av fosfor från avloppsslam. Projektet är relevant gentemot utlysningens inriktning på förbättrad materialåtervinning. Ökad återvinning och återföring av fosfor kan minska mängden importerad mineralgödsel vilket i sin tur minskar beroendet av den ändliga resursen råfosfat.

Slutrapport

 

Användning av återvunnen PUR (polyuretan) i byggsystem

Projektledare: Mattias Strandlind    Organisation: Evocative Solutions AB
Projekttid: September 2016 till februari 2017

Ett förprojekt som syftar till att utreda om återvunnen PUR (polyuretan) kan introduceras vid industriell husproduktion och som isolering i energirenovering av äldre byggnader (främst miljonprogrammet). PUR används i dag i en mängd olika applikationer och är föremål för återvinning. Denna återvinning omfattar avsevärda volymer som har få lämpliga återanvändningslösningar. En fungerande återvinning kan ge möjlighet att producera byggmaterial med hög prestanda och lång livslängd.

Slutrapport

 

Myndighetssamverkan för ökad återvinning och resurseffektivitet (E)

Projektledare: Evalena Blomqvist    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Maj 2016 till mars 2017

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för berörda myndigheter att kunna bidra till och driva utvecklingen inom RE:Source innovationsområde. Det finns idag hinder och låsningar inom flera av myndigheternas uppdrag och projektet vill belysa, prioritera och identifiera lösningar för dessa. Det övergripande målet med projektet är att skapa en plattform som ska förenkla för att innovationer inom området implementeras så att ökad återvinning och resurseffektivitet uppnås genom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Projektet kommer genomföras genom arbetsmöten och workshops med ett större antal centrala myndigheter.

Slutrapport

 

Nulägesanalys och nyckeltal för innovationsområdet (E)

Projektledare: Johan Felix    Organisation: Chalmers Industriteknik
Projekttid: Våren 2016 till november 2016

Projektet är knutet till verktyget Forsknings- och innovationsprojekt och har fokus på att arbeta för en god samordning mellan alla de sex enskilda projekt som startar våren 2016. Syftet är att ta tillvara synergieffekter och effektivisera projektens arbete. En annan uppgift är att ta fram nyckeltal för att beskriva innovationsområdets tillstånd och Sveriges position internationellt. Utvecklingen av dessa nyckeltal ska följas upp under de år som RE:Source rullar.

Slutrapport     Bilagor till slutrapport     Sammanfattning     Summary

 

Framsyn – framtagande av strategisk färdplan för kommersialisering (E)

Projektledare: Carl Arvid Dahlöf    Organisation: Inno AG
Projekttid: Våren 2016 till november 2016

Syftet är att formulera en strategi för hur kommande projekt inom verktyget Kommersialisering och affärsutveckling bäst kan utformas och kombineras för att gemensamt arbeta mot RE:Sources kommersialiseringsmål. Målgruppen för analysen är nystartade företag, etablerade små och medelstora företag samt privata och offentliga kommersialiseringsfrämjande organisationer. Dialogen med målgruppen är viktig i formuleringen av kommersialiseringsstrategin.

Slutrapport

 

Aktörsanalys med hjälp av innovationssystemanalys (E)

Projektledare: Berit Gullbransson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Våren 2016 till januari 2017

En av uppgifterna för verktyget Policyanalys är att på ett objektivt sätt presentera och diskutera de olika resultat som kommer fram inom Re:Source och sätta dem i ett policyperspektiv.  Information som tas fram når inte automatiskt rätt målgrupp och därför behövs en tydlig struktur för att arbeta med enskilda och bilaterala möten, arbets- och referensgrupper. Detta projekt ska visa hur aktörerna agerar inom den strukturen och bygga upp en arbets- och mötesstruktur utifrån den informationen.

Slutrapport

 

Utbildningskoordinering (E)

Projektledare: Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universitet (fas 1), Evalena Blomqvist, RISE (fas 2)
Projekttid: Februari 2016 till juni 2018

Projektet hade under fas 1 namnet Utbildningsframsyn och kartlade då utbudet av högre utbildning med inriktning mot resurs- och avfallshantering. I fas 2 ska projektet etablera ett utbildningsnätverk som fungerar som en kommunikations- och informationsväg både från och till RE:Source. Målet är att RE:Sources verksamhet ska bli välkänd inom Sveriges universitetet och högskolor och att flera kunskapsdiscipliner kopplas mot programmet.

Slutrapport fas 1

 

Internationalisering av svensk FoI-samverkan (E)

Projektledare: Johan Eriksson    Organisation: Swerea
Projekttid: Våren 2016 till december 2017

Detta projekt, kopplat till verktyget Internationell FoI-samverkan, ska bygga upp en kontaktyta mot internationella forskningsprogram samt forskningsaktörer, främst för svenska företag med verksamhet inom innovationsområdet. Syftet är att stimulera och stödja svenska aktörer att delta i internationella FoI-projekt och därmed öka sin synlighet på den internationella marknaden.

 

Behovsanalys och underlag för modell/metodik för kunskapsdialog (E)

Projektledare: Annelie Karlsson    Organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid: Februari 2016 till oktober 2016

Inom verktyget Kunskapsdialog ska RE:Source upprätta en transparent och inkluderande modell för kunskapsöverföring. Syftet är att involvera programmets breda grupper av intressenter och medlemmar för att driva kunskap till handling. Detta projekt handlar om att ta fram underlag och metodik för denna modell, baserat på erfarenheter och studier av tillgängliga metoder för kunskapsöverföring samt utifrån de behov av kunskapsöverföring som aktörerna har.

Slutrapport     Sammanfattning     Summary