Kravet på rapportering skiljer sig något mellan projekt inom utlysning och strategiska projekt. Vad som gäller framgår av det beslut som har skickats till projektledaren.

 • För projekt inom utlysning: Rapporter skickas till, granskas och godkänns av Energimyndigheten.
 • För strategiska projekt: Rapporter skickas till och granskas av RE:Source, som skickar dem vidare till Energimyndigheten för godkännande.

Slutrapporter och sammanfattningar publiceras på Energimyndighetens och RE:Sources webbsidor. De måste skrivas så att de är begripliga för målgruppen även långt efter att projektet är avslutat.

Ekonomiska och administrativa rapporter blir inte offentliga.

Länkar till alla dokument som nämns i VERSALER finns till höger.

Här intill finns också logo för RE:Source och för de finansierande myndigheterna samt RE:Sources powerpoint-mall att ladda ner.

Projekt som beviljats inom utlysning

Energimyndigheten skickar beslut om projektet samt hanterar de ekonomiska delarna. Projektledaren ska meddela förändringar under projekttiden till Energimyndigheten, dit även all slutrapportering sker.

Alla rapporter från projekt inom utlysning ska skickas till Energimyndigheten via E-kanalen.

Ange alltid projektnumret som finns i beslutet.

Rapportering under projektets gång ska ske enligt den tidplan som anges i beslutet:

 • Fyll i mallen LÄGESRAPPORT (UTLYSNINGSPROJEKT).
 • Fyll i mallen EKONOMISK REDOVISNING (UTLYSNINGSPROJEKT).

Rapportering vid projektets slut:

 • Skriv i dokumentet SLUTRAPPORT. Infoga en bild från projektet som kan användas i en layoutad version av slutrapportens sammanfattning.
 • Fyll i mallen EKONOMISK SLUTREDOVISNING. Handlingar som styrker behörigheten att underteckna denna redovisning måste bifogas.
 • Fyll i mallen ADMINISTRATIV BILAGA TILL SLUTRAPPORT.
Strategiskt projekt

Beroende på projektets art kommer beslutet antingen från RE:Source eller Energimyndigheten. RE:Source har ansvar för att stödja och följa upp projekten, därför sker all dialog med RE:Source.

Alla rapporter från strategiska projekt skickas digitalt till rapport@resource-sip.se.

Ange alltid projektnumret som finns i beslutet.

Rapportering vid projektets start:

 • Fyll i basfakta om projektet i mallen PROJEKTUPPFÖLJNING (STRATEGISKT PROJEKT) och skicka in så snart som möjligt. Detta är samma fil som ni därefter använder vid lägesrapportering och slutrapportering till RE:Source. Namnge filen med projektnumret och ett ord från projektets titel.

Rapportering under projektets gång:

 • Lägesrapport ska lämnas 1 maj och 1 november varje år genom mallen PROJEKTUPPFÖLJNING (STRATEGISKT PROJEKT).

Rapportering vid projektets slut:

 • A. Vanligast är att skriva i mallen SLUTRAPPORT. Infoga en bild från projektet som kan användas i en layoutad version av slutrapportens sammanfattning.
 • B.  Strategiska projekt som vid ansökan har fått godkänt av RE:Source att rapportera på annat sätt än vanlig slutrapport måste dessutom lämna in en målgruppsanpassad SAMMANFATTNING. Infoga en bild från projektet som kan användas i en layoutad version.
 • Fyll i slutrapportdelen i mallen PROJEKTUPPFÖLJNING (STRATEGISKT PROJEKT).
 • Fyll i och signera EKONOMISK SLUTREDOVISNING. Handlingar som styrker behörigheten att underteckna denna redovisning måste bifogas.
 • Fyll i ADMINISTRATIV BILAGA TILL SLUTRAPPORT.

Dokument för naturarapportering behövs inte, men projekten förväntas kunna intyga att natura som rapporteras är giltig och reviderbar.