Olika typer av projekt i RE:Source

Utvecklingen inom RE:Source hänger på att aktörer talar om sina behov inom hållbar materialanvändning. Därför vill programledningen gärna ta del av idéer, tankar och utmaningar.

För att finansiera projekt som möter dessa behov har RE:Source olika finansieringsformer – via utlysningar och i strategiska projekt.

Projekt som finanserias inom utlysningar är lösningsorienterade, medan strategiska projekt är kunskapsorienterade och programstödjande.

Hållbarheten hos projektens resultat måste analyseras utifrån ett helhetsperspektiv. En metod man kan använda finns i Hållbarhetsanalysen till höger. För att få veta mer om metoden kan man se filmen (33 minuter), läsa presentationen (som är grunden för filmen) eller läsa rapporten (fyra sidor).

Värdering av naturainsatser regleras enligt Energimyndighetens riktlinjer. Dokument finns att ladda ner här.

 

Utlysningar

Programledningen för RE:Source preciserar – efter kommunikation med innovationsområdets aktörer – inriktning och villkor för utlysningar.

Utlysningarna administreras av Energimyndighetens tjänst E-kanalen.

Information om aktuella utlysningar inom RE:Source går att läsa via länken Utlysningar till höger.

 

Strategiska projekt

Idéer till strategiska projekt kan lämnas in löpande till programledningen och diskuteras därefter vid programstyrelsens möten.

Vad är strategiska projekt?

 • En möjlighet för programmet att upphandla aktiviteter som behöver utföras för att RE:Sources mål och effektlogik ska nås.
 • En möjlighet för programmet att stödja kunskapshöjande aktiviteter som inte är av forsknings- och utvecklingskaraktär.
 • Projekt där programledningen är involverad och ansvarig för hur projekten genomförs och lyckas.

Vad kan bli strategiska projekt?

Aktiviteter som kan genomföras som strategiska projekt är de som

 • är programövergripande, av strategisk karaktär och har ett brett perspektiv
 • gynnar många aktörer inom området, men kan utföras av ett mindre antal aktörer
 • stödjer effektlogiken för att uppnå programmålen
 • stärker innovationsinfrastruktur snarare än specifika företag
 • har tagits fram i en transparent process
 • har en aktörskonstellation som är relevant för projektet, gärna en sammankoppling av nya samarbetspartners

Hur kan idéer initieras?

Idéer kan initieras av både aktörer och RE:Sources organisation.

 • Aktörer identifierar behov och kontaktar programledningen.
 • RE:Sources organisation identifierar behov och söker efter lämpliga utförare.

Hur behandlas idéer som kan bli strategiska projekt?

 • Programledningen och programstyrelsen tar ställning till förslaget.
 • Det definitiva beslutet fattas sedan av Energimyndigheten.