Innovationsprogrammet RE:Source leds av RISE i samarbete med Chalmers Industriteknik.

RE:Sources vision, syfte och arbetssätt beskrivs i detalj i de programstyrande dokumenten som ni hittar här intill.

 

Programkontor

RE:Source har ett programkontor som består av programledningen, ledarna för de strategiska projekten samt programmets kommunikatörer.

Programledning

Elin Larsson, RISE – programchef
Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik – innovationsledare

Kommunikatörer

Karolina Vikingsson, RISE
Angelica Afzelius, RISE

 

Stämma, styrelse och strategiskt råd

Programstyrelsen väljs av stämman, där alla medlemsorganisationer i RE:Source har varsin röst.
Det strategiska rådet, som utses av programstyrelsen, bistår programledningen med expertkompetens. Läs mer om dem via länkar till höger.

 

Valberedning

Valberedningens arbetsuppgift är att föreslå ledamöter till programstyrelsen. Valberedningen bör i sitt arbete beakta strävan om att förnya styrelsens sammansättning men också säkra en rimlig kontinuitet. Förslag på namn för beredning till stämman skickas skriftligen via e-post till valberedningens ordförande, Hanna Lindén, RISE,(hanna.linden@ri.se) senast 8 veckor före stämman.

Programstyrelsen ska ha minst 8 men inte fler än 12 ledamöter. Ledamöterna fördelas mellan de tre aktörsgrupperna enligt 3-6 från näringslivet, 3-6 från offentlig verksamhet och 1-3 från forskningsområdet. Finns behov kan representanter från organisationer som inte omfattas av dessa tre aktörsgrupper eller inte är medlem i RE:Source också föreslås till programstyrelsen. Ledamöter från medlemmar ska vara i majoritet i programstyrelsen och varje medlem kan högst representeras med en ledamot. En så jämn könsfördelning som möjligt samt en god geografisk spridning eftersträvas i programstyrelsen. Ett uppdrag som styrelseledamot är personligt, det vill säga ledamoten ska inte agera i egenskap av representant för en organisation. En ledamot ska ha ett stort intresse för att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för Sverige inom innovationsområdet samt gärna ha ett stort nätverk att verka inom. En ledamot ska känna ansvar för att utveckla RE:Source mot programmets vision och mål.